facebook RSS # #

24.01.2020 17:30

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-04 18:15       aktualizacja: 2019-11-04 18:00       WIADOMOŚCI
  A A A

Ostrowiec Św.: Priorytetem budownictwo i tereny dla przemysłu

Ostrowiec Św.: Priorytetem budownictwo i tereny dla przemysłu
Fot. UM Ostrowiec Św.
Do grudnia br. ostrowczanie mogą składać swe uwagi dotyczące projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego (SUiKZP).

Warto wiedzieć, że Studium, to podstawowy dokument określający politykę przestrzenną, w tym lokalne zasady zagospodarowania terenu miasta. Zapisy obecnie obowiązującego Studium oraz uwarunkowania zdezaktualizowały się w świetle zmian przepisów prawa, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatniej dekady, a także ze względu na rozwój urbanistyczny obszaru Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.. Nowa edycja Studium, (opracowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w stosownych w tym zakresie przepisów prawa.) zastąpi obowiązujący od 1999r. dokument.
Podczas dyskusji publicznej, która miała miejsce w dniu 22 października 2019 roku w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zaprezentowano główne założenia przygotowywanego dokumentu.

Podczas dyskusji publicznej, zaprezentowane zostały główne założenia projektu studium. Wynika z nich, że Gmina Ostrowiec Świętokrzyski postawi w najbliższych latach na przygotowanie terenów nie tylko pod budownictwo, ale także przemysł.

Po dokonaniu szczegółowej analizy, w tym tzw. bilansu terenów, uzasadniono potrzebę wyznaczenia na terenie miasta nowych obszarów przeznaczonych pod zabudowę o różnorodnej funkcji – mieszkaniową jedno i wielorodzinną, mieszkaniowo-usługową oraz produkcyjno-usługową.

I tak według projektu zaplanowano nowe obszary pod zabudowę:
mieszkaniową jednorodzinną - o powierzchni 67,29 ha,
mieszkaniową jednorodzinną ekstensywną - o powierzchni 31,41ha,
mieszkaniową jednorodzinną z usługami - o powierzchni 6,51 ha,
mieszkaniową wielorodzinną z usługami - o powierzchni 7,26 ha,
usługową (w tym o dopuszczonej powierzchni sprzedaży pow. 2000 m2), usług sportu i rekreacji, produkcyjno-usługową - o powierzchni 64,47 ha.

Projekt nowej edycji studium porządkuje przestrzeń miasta w ramach wydzielonych granic stref polityki przestrzennej. W zakresie tych stref wprowadzono też zmiany na potrzeby rozwoju miasta. Wśród zaproponowanych zmian m.in. w związku z planowaną budową łącznika ulicy Furmańskiej z Chrzanowskiego projekt studium zakłada utworzenie terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a także pod zabudowę produkcyjno- usługową, w tym powiązaną z już istniejącą. Północna część miasta będzie zdominowana przez nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, co wynika z trendów przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy. Obszar wokół Celsy Huta Ostrowiec, w szczególności obejmujący tereny w kierunku północnym i północno – wschodnim przeznacza się pod zabudowę produkcyjno- usługową, jak również wskazano teren pod nową bazę MZK.

Obecnie osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące wyłożonego do publicznego wglądu projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia br.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej na adres wpr@um.ostrowiec.pl opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019r. poz. 700 z późn. zm.).
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

ANKIETA

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25