facebook RSS # #

08.12.2019 12:33

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-08-16 11:09       aktualizacja: 2016-08-16 11:12       
  A A A

Finansowanie projektów środowiskowych

Finansowanie projektów środowiskowych
Fot. Fotolia
Nowy okres programowania unijnego na lata 2014-2020 stwarza szczególne możliwości wsparcia dla projektów związanych z ochroną środowiska. Obok standardowych możliwości finansowania infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej pojawiają się szczególne możliwości dofinansowania wszelkich projektów związanych z tzw. gospodarką niskoemisyjną.

W praktyce dla samorządów oznacza to możliwość wsparcia infrastruktury służącej pozyskanie OZE (np. fotowoltaika, pompy ciepła, kolektory słoneczne) na obiektach użyteczności publicznej, ale również w budynkach indywidualnych. Zgodnie z planem w wyniku działań niskoemisyjnych, do 2020 roku Polska musi zredukować emisję CO2 o 20% w stosunku do roku 1990.

Wraz z końcem roku 2015 upłynął okres kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych z Unii Europejskiej m. in w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS) w perspektywie finansowania 2007-2013, jednego z najważniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce. Pomimo ogromnych nakładów finansowych przeznaczonych na ten cel w perspektywie 2007-2013, potrzeby samorządów w sferze choćby inwestowania w infrastrukturę wodno-ściekową oraz poprawę zarządzania gospodarką wodno-ściekową, są nadal istotne. Inwestycje z tego zakresu nie tylko prowadzą do szybszego rozwoju społeczno-gospodarczego ale również prowadzą do wypełnienia wymogów dyrektyw wspólnotowych. Dlatego wydaje się, że istotną rolą w tej dziedzinie odegra nowa perspektywa finansowania 2014-2020., w ramach której najwięcej środków, bo aż 27,4 mld euro przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko. Priorytetami tego programu nadal będą inwestycje wpływające na ochronę środowiska oraz gospodarkę niskoemisyjną, rozwój infrastruktury technicznej i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z tego programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszarze ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

Programy z poprzedniej perspektywy finansowania 2007-2013, oferowane w ramach POIS przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w zakresie I osi priorytetowej „Gospodarka wodno-ściekowa", w perspektywie 2014-2020 zostały zastąpione niemal bliźniaczym programem, obecnie ogłoszonym po raz drugi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach II osi priorytetowej - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 POIS 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Kluczową różnicą pomiędzy tymi perspektywami jest zmiana Instytucji Wdrażającej dla tzw. „małych" projektów, którą obecnie pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Większość zapisów programowych jest kontynuacją zapisów perspektywy poprzedniej. W ramach działania 2.3 POIS 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, nadal można finansować inwestycje z zakresu budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz zagospodarowania osadów, budowy lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z podziałem kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną, budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę i budowę kanalizacji deszczowej. Należy przy tym pamiętać, że dwa ostatnie typy inwestycji mogą być finansowane ze wspomnianego programu, jednakże łączna ich wartość nie może przekroczyć 25% wartości całkowitej projektu, a nie tylko wydatków kwalifikowanych.

Ujęcie we wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej możliwe jest tylko w sytuacji, kiedy w tych samych ulicach realizowana będzie kanalizacja sanitarna w ramach tego wniosku. Wyjątkiem od tej reguły mogą być jedynie odcinki łączące kanalizację deszczową z istniejącym odbiornikiem wód. Możliwe jest również finansowanie tzw. inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, mających na celu monitorowanie wycieków ścieków do środowiska oraz adaptację do zmian klimatu.

Maksymalna stopa dofinansowania to 85% wydatków kwalifikowanych projektu. Znacznym ułatwieniem jest sposób obliczenia luki finansowej mającej wpływ na wysokość przyznanego dofinansowania. Uzależniona jest ona od metody jej obliczenia. Dla projektów generujących dochód możliwe jest przyjęcie stawki zryczałtowanej w wysokości 25%. Oznacza to, że luka finansowa pozostaje na poziomie 75%. W związku z tym dotacja dla całego projektu stanowić będzie niespełna 64% wartości całkowitej projektu.

W dalszym ciągu oprócz wydatków inwestycyjnych związanych z robotami budowlanymi można kwalifikować wydatki związane z przygotowaniem projektu, zarządzaniem projektem (wydatki związane z nadzorem nad robotami budowlanymi, koszty ogólne, koszty osobowe, koszty związane z wykorzystaniem informatycznych systemów wspomagających zarządzanie i monitowanie), odtworzeniem nawierzchni dróg, nabyciem nieruchomości (przy czym wydatki w tym zakresie nie mogą przekroczyć 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu), zakupem środków trwałych, opłatami za usunięcie krzewów i drzew oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (w zależności od rodzaju beneficjenta), wydatki poniesione na działania informacyjno-promocyjne z wyłączeniem wydatków poniesionych np. na produkcję i dystrybucję przedmiotów promocyjnych.

Kosztem niekwalifikowanym pozostaje podatek od towarów i usług (VAT), który nie może być uznany za kwalifikowany również w projektach realizowanych w osiach priorytetowych: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, V Rozwój transportu kolejowego w Polsce, VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (zapisy programowe POIS dopuszczają uznanie podatku od towarów i usług za kwalifikowany w osi priorytetowej: III Rozwój sieci drogowej TEN, IV Infrastruktura drogowa dla miast, IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia). Należy pamiętać, że jedną z podstawowych zasad uznania wydatków za kwalifikowane jest poniesienie ich zgodnie z wytycznymi oraz ujęcie ich we wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności.

Jednakże, aby rozpocząć przedstawianie wydatków kwalifikowanych do rozliczenia we wnioskach o płatność, zgłoszony projekt musi zostać pozytywnie oceniony (uzyskując minimum 55% wymaganych punktów, której ilość uzależniona jest wielkości aglomeracji ), a do tego prowadzi szereg formalności wskazanych w ogłoszonym już po raz drugi naborze. Wnioski aplikacyjne w ramach działania 2.3 mogą być składane w terminie od 31 maja 2016r. do 31 lipca 2016r., a składać je mogą zarówno wnioskodawcy, którzy swoje projekty chcą realizować w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 Równoważnej Liczby Mieszkańców jak i ci, których projekty dotyczą gospodarki wodno-ściekowej w rejonach lepiej rozwiniętych (woj. mazowieckie) w aglomeracjach od 2.000 do 10.000 RLM. Tak jak w poprzedniej perspektywie, beneficjentami mogą być jednostki samorządu terytorialnego, bądź ich związki, jak również podmioty świadczące usługi wodno-kanalizacyjne w ramach obowiązków własnych gmin, a jedną z głównych podstaw formalnych ubiegania się o dofinansowanie jest posiadanie decyzji środowiskowych dla całego zakresu objętego wnioskiem, dla którego przedmiotowa decyzja jest wymagana.

Istotną zmianą w porównaniu z poprzednią perspektywą jest zgodność nie tylko z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, ale również zgodność zakresu prac objętych wnioskiem z tzw. Master Planem.

Więcej w wykładzie SAF IV: Finansowanie projektów środowiskowych JST w ramach perspektywy 2014-2020
ZAŁĄCZNIKI: wykład VIII.pdf
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25