facebook RSS # #

08.12.2019 09:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-08-21 09:11       aktualizacja: 2016-09-29 09:15       
  A A A

Jak się odwołać gdy wniosek o dotacje przepadnie?

Jak się odwołać gdy wniosek o dotacje przepadnie?
Fot. Fotolia
Postępowanie w sprawie wyboru projektów do finansowania prowadzone jest przez właściwą instytucję w określonych ramach prawnych wyznaczanych przez dwie grupy zasad ogólnych: pierwsza z nich obejmuje reguły adresowane do wszystkich uczestników postępowania, ustanawiające ich najbardziej podstawowe prawa i obowiązki, druga natomiast składa się z reguł stanowiących swojego rodzaju aksjologiczny fundament wszystkich podejmowanych w ramach procedury działań właściwej instytucji. Druga grupa reguł stanowi w istocie tzw. zasady prawa regulującego system realizacji polityki spójności, których znaczenie polega na funkcji, jaką pełnią przy interpretacji wszystkich norm szczegółowych: normy te należy interpretować tak, aby w maksymalny sposób została zrealizowana wartość chroniona przez zasadę prawa.

Ramy prawne postępowania w sprawie wyboru projektów tworzą: po pierwsze, przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (dalej: ZRPPS), po drugie, wytyczne programowe wydane przez Ministra Rozwoju, po, trzecie, wytyczne programowe wydane przez poszczególne instytucje zarządzające - te ostatnie jednak jedynie w zakresie postępowania służącego wyborowi projektów finansowanych w zakresie danego programu operacyjnego. Należy jednak pamiętać, że jedynie przepisy ZRPPS wyrażają normy prawne, tzn. abstrakcyjne i generalne reguły na podstawie których działają instytucje zarządzające i które muszą być przestrzegane przez wszystkich uczestników postępowania. Wytyczne horyzontalne wydawane są wprawdzie na podstawie upoważnienia zawartego w ZRPPS, jednak ich prawny charakter budzi wątpliwości. Wątpliwości te dotyczą zresztą także wytycznych programowych. Kontrowersyjna jest w szczególności podstawa przypisywania im mocy wiążącej, tzn. ich statusu jako źródła praw i obowiązków uczestników postępowania, a zwłaszcza podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Wprawdzie umowa o dofinansowanie zawsze zawiera zobowiązanie się beneficjenta do stosowania wytycznych, jednak dopóki umowa o dofinansowanie nie zostanie zawarta, źródło obowiązku stosowania się do nich przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie pozostaje kwestią otwartą. Być może - podobnie jak miało to miejsce w poprzednim okresie finansowania1 - kontrowersje związane z wytycznymi znajdą swój finał w postępowaniu przez Trybunałem Konstytucyjnym. Przechodząc jednak do porządku dziennego nad tymi wątpliwościami, należy wskazać, że wytyczne horyzontalne nie mogą być, oczywista, niezgodne z normami ustanowionymi w ZRPPS, zaś wytyczne programowe nie mogą być niezgodne z wytycznymi horyzontalnymi. Aktualne wytyczne horyzontalne dotyczące trybu dokonywania wyboru projektów - to „Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020" wydane dnia 31.3.2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Skoro postępowanie w sprawie wyboru projektów prowadzi ostatecznie do przyznania dofinansowania pewnej ograniczonej liczbie podmiotów ubiegających się o dofinansowanie i nieprzyznania dofinansowania pozostałym podmiotom ubiegającymi się o dofinansowanie - istnieją poważne argumenty przemawiające za uznaniem aktu wyboru za akt administracyjny. ZRPPS ucina jednak jakiekolwiek spekulacje w tym zakresie, jednoznacznie wyłączając stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) do postępowanie w zakresie ubiegania się o dofinansowanie oraz samego udzielania dofinansowania. To zasadnicze rozrządzenie wyznaczające podstawę prawną postępowania (przepisy ZRPPS, a nie KPA) nakazuje jednak stosowanie przepisów KPA w zakresie trzech grup zagadnień: (1) wyłączenia pracowników organu; (2) doręczeń; (3) sposobu obliczania terminów.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszyscy potencjalni beneficjenci (tzn. podmioty należące do grup względnie spełniające warunki oznaczone w szczegółowym opisie osi priorytetowych programu operacyjnego), o ile nie zostali uprzednio wykluczeni z możliwości otrzymania dofinansowania i o ile inicjowane względnie realizowane przez nich projekty nie zostały zakończone. Wykluczenie jest przewidzianym przez przepisy UFP skutkiem prawnym związanym zasadniczo z wystąpieniem poważnych, określonych w UFP nieprawidłowości przy realizacji dofinansowanych projektów (jak również z ewentualnym niezwróceniem otrzymanego dofinansowania we właściwym terminie w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających zwrot). Zakończenie projektu jest natomiast pojęciem określonym w przepisach prawa unijnego oznaczającym sytuację, w której projekt został „fizycznie" ukończony albo w całości zrealizowany (tzn. w praktyce wszystkie czynności konieczne do osiągnięcia produktu i/lub rezultatu zostały wykonane) przed złożeniem wniosku, niezależnie od tego, czy wszystkie związane z nim płatności zostały dokonane czy nie.

Wszystkie oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane/przedstawiane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Każdy wniosek o dofinansowanie zawiera zresztą oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń, zastępujące pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dokumenty i informacje przedstawiane przez wnioskodawców, z którymi ostatecznie zawarto umowy o dofinansowanie projektu (albo w stosunku do których wydano decyzje o dofinansowaniu projektu), jak również dokumenty wytworzone lub przygotowane w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców do czasu rozstrzygnięcia konkursu (albo zamieszczenia informacji o projekcie wybranym do dofinansowania - w przypadku w postępowania prowadzone jest w trybie pozakonkursowym) nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ma to ten skutek, że właściwa instytucja może udzielać w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej informacji o dokumentach i informacjach przedstawianych przez wnioskodawców dopiero po rozstrzygnięciu konkursu (zamieszczeniu informacji o projekcie wybranym do dofinansowania). Niezależnie od tego, pracownicy właściwych instytucji oraz eksperci zaangażowani w wybór projektów składają pisemne deklaracje poufności, zobowiązując się tym samym do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych i wytworzonych w trakcie wyboru projektów. Obowiązkiem właściwej instytucji jest natomiast zapewnienie przechowywania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w warunkach zapewniających poufność danych i informacji w nich zawartych.

Druga grupa ogólnych reguł postępowania w sprawie wyboru wniosków, tzn. reguł stanowiących zasady prawa w zakresie postępowania, obejmuje obowiązek przeprowadzenia przez właściwą instytucję postępowania w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny, z zapewnieniem wnioskodawcom równego.

Więcej w wykładzie "Samorządowej Akademii Finansów IV edycja": Procedura wyboru wniosków do finansowania i procedura odwoławcza w programach operacyjnych służących realizacji Umowy Partnerstwa

ZAŁĄCZNIKI: wykład IX.pdf
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25