facebook RSS # #

08.12.2019 11:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-08-20 09:29       aktualizacja: 2016-09-29 09:38       
  A A A

Polityka wydatkowa JST

Polityka wydatkowa JST
Fot. Fotolia
Zakres przedmiotowy wydatkowania środków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego określają nie tylko limity wydatków określone w budżetach gmin, powiatów lub województw oraz planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych, ale także zakres zadań, na które jednostka samorządu terytorialnego może wydatkować środki publiczne.

Zgodnie z art. 211 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w roku budżetowym jest budżet, będący rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwalanie budżetu gminy na dany rok budżetowy, a tym samym ustalanie limitów wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej, określających rodzaj działalności, należy do wyłącznej właściwości organu stanowiącego gminy. Z kolei art. 11 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy stanowi, że samorządowe jednostki budżetowe wykonujące budżet jednostki samorządu terytorialnego) pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Wydatkiem budżetowym jest każda kwota zadysponowana (pobrana) z rachunku bieżącego jednostki z tytułu finansowania zadań ujętych w budżecie (planie finansowym jednostki budżetowej). Ewidencja wydatków jednostki samorządu terytorialnego (samorządowych jednostek budżetowych) prowadzona jest według klasyfikacji budżetowej dla dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, określających rodzaj działalności oraz rodzaj dochodu/wydatku. Ewidencja powinna być tak zorganizowana, aby umożliwiała ustalenie wielkości zaangażowanych środków budżetowych, ustalenie wysokości poniesionych (w danym okresie) wydatków budżetowych oraz stwierdzenie zgodności poniesionych wydatków budżetowych z uchwałą budżetową (planem finansowym jednostki budżetowej). Przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330) stosuje się, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gmin, powiatów, województw i ich związków, a także; państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych; gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych (art. 2 pkt 4 ustawy). Z treści art. 4 ust. 2 tej ustawy wynika obowiązek, dla jednostek stosujących przepisy ustawy, aby zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmować się w księgach rachunkowych i wykazywać w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Mianem ksiąg rachunkowych określa się zestaw instrumentów ewidencyjnych stosowanych w jednostkach prowadzących rachunkowość. W ustawie o rachunkowości księgi rachunkowe zostały zidentyfikowane jako instrumenty obejmujące zbiory zapisów księgowych oraz zbiory obrotów i sald (art. 13 ust. l). Podstawą zapisów na kontach ksiąg rachunkowych są dowody księgowe, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j.: Dz. U, z 2013 r. poz. 289) w celu ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetów jednostek samorządu terytorialnego, operacje dotyczące ich dochodów i wydatków są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem operacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach.

Operacje finansowe, w tym dokonywanie wydatków, prowadzi się na rachunku bankowym jednostki tzw. rachunku podstawowym JST, co w ewidencji księgowej odpowiada rachunkowi budżetu. Zgodnie z przepisami rozporządzenia w planie kont JST występuje konto 133 "Rachunek budżetu". Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie 133 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką, a bankiem. Natomiast konto 130 „Rachunek bieżący jednostki", służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym. Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych jednostki budżetowej. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych w tym sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej, jednostki samorządu terytorialnego określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 z późn. zm.), które było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103).

W sprawozdaniu Rb-28S wykazuje się: plan wydatków (po zmianach) - jako dane o planowanych wydatkach, zaangażowanie - gdzie wykazuje się kwoty z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym, wydatki wykonane gdzie wykazuje się zrealizowane wydatki na podstawie danych księgowości analitycznej do rachunku bieżącego.

Zgodnie z § 9 ust 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej, kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Przytoczone powyżej regulacje skłaniają do twierdzenia, że wydatki publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego są ponoszone w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy. Zatem wydatki mogą być ponoszone na określone zadania, objęte uchwałą budżetową, planem finansowym. Dokonanie wydatku winno znaleźć swoje odzwierciedlenie w zapisach rachunku bieżącego jednostki, jako kwota pobrana z tego rachunku oraz zostać ujęte w zapisach ewidencji księgowej. Zapisy ewidencji księgowej i danych z rachunku bieżącego (bankowego) są podstawą do sporządzenia sprawozdawczości w tym sprawozdawczości budżetowej.

Zakres przedmiotowy wydatkowania środków publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego określają nie tylko limity wydatków określone w budżetach gmin, powiatów lub województw oraz planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych, ale także zakres zadań, na które jednostka samorządu terytorialnego może wydatkować środki publiczne. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez samorządowe jednostki budżetowe ustawa o finansach publicznych wiąże z realizacją ustawowo określonych zadań, stanowiąc w art. 216 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, że wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

1) zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego;
3) zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub umowy lub porozumienia;
4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;
6) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wyżej wymienionej ustawy.

Należy jednak pamiętać o tym, że dokonywanie konkretnego wydatku może być związane z realizacją kilku zadań, a nie tylko jednego na które może wskazywać jego klasyfikacja w planie wydatków budżetu, dokonana zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.). Zgodnie z zasadą z art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych wszystkie wydatki publiczne, w tym gminy powinny być dokonywane:

1) w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Więcej w wykładzie "Samorządowej Akademii Finansów IV edycja": Ocena zdolności gminy do współfinansowania projektu - polityka wydatkowa

ZAŁĄCZNIKI: wykład X.pdf
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25