facebook RSS # #

20.05.2019 07:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-06-13 06:52       aktualizacja: 2018-06-13 09:54       JAK ROBIĄ TO INNI
  A A A

Odzyskali VAT. Ćwierć miliona złotych wróciło do kasy Gminy Potęgowo

Odzyskali VAT. Ćwierć miliona złotych wróciło do kasy Gminy Potęgowo
Fot. UG Potęgowo
Gmina Potęgowo odzyskała 250 tys. zł w związku z korektą podatku VAT. Jej wójt zapowiada złożenie następnych korekt deklaracji VAT, by odzyskać kolejne środki.

Urząd Gminy Potęgowo po raz pierwszy w swej historii zwrócił się w sprawie zwrotu VAT do urzędu skarbowego. Samorząd złożył korektę VAT za 2013 rok pod koniec zeszłego roku. Celem tego działania było odzyskanie 300 tys. złotych. Udało się odzyskać 250 tys. zł. Obecnie gmina stara się o kolejne zwroty VAT – za następne lata.

– Kiedy tylko dowiedzieliśmy się o możliwości odzyskania podatku VAT z różnego rodzaju inwestycji, to niezwłocznie przystąpiliśmy do działania – mówi Dawid Litwin, wójt gminy Potęgowo. – Dawniej nasza gmina o to nie zabiegała, dlatego już na początku tych działań cofnęliśmy się o 5 lat, bo zgodnie z przepisami w takim okresie można odzyskać ten podatek. I dokonaliśmy korekty. Po długich bojach udało się nam odzyskać ćwierć miliona złotych. To nasz ogromny sukces. Według mojej wiedzy jesteśmy pierwszym samorządem z powiatu słupskiego, który po centralizacji VAT skutecznie wystąpił o zwrot podatku.

Odzyskane środki z podatku VAT zasilą tegoroczny budżet i zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne.

jmk/

Źródło: UG Potęgowo
TAGI:
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-06-14 09:16:15
Tomasz Wojtania: Zgodnie z paragrafem 3 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników:

W przypadku jednostki samorządu terytorialnego sposób określenia proporcji ustala się odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego. Jako sposób określenia proporcji uznaje się w przypadku urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego sposób ustalony według podanego w rozporządzeniu wzoru. Poszczególne symbole oznaczają:
X- proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej,
A - roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez urząd obsługujący jednostkę samorządu terytorialnego, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej,
DUJST - dochody wykonane urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego.


Jako sposób określenia proporcji uznaje się w przypadku jednostki budżetowej sposób ustalony według również podanego w rozporządzeniu wzoru, gdzie poszczególne symbole oznaczają:
X- proporcję określoną procentowo, zaokrągloną w górę do najbliższej liczby całkowitej,
A - roczny obrót z działalności gospodarczej zrealizowany przez jednostkę budżetową, stanowiący część rocznego obrotu jednostki samorządu terytorialnego z działalności gospodarczej,
D - dochody wykonane jednostki budżetowej.

POJAWIAJĄ SIĘ ZATEM PYTANIA O:

1 - JAK ROZUMIECIE ROCZNY OBRÓT Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ , w obu powyższych przypadkach skoro sądy, czy zapisy np. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych nie zalicza do działalności gospodarczej żywienia, opłat za pobyt dzieci w przedszkolu, duplikatów świadectw, itp.itd.

2- JAK ROZUMIECIE DOCHODY WYKONANE URZĘDU LUB JEDNOSTKI, skoro obowiązuje zasada kasowa określona UOFP, zasada wyceny aktywów pieniężnych określona w UOR w kwocie NOMINALNEJ, a Wy wykazujecie netto.

....BO WIDZICE MOI KOCHANI SKARBNICY, JAK PRZYJDZIE CZAS ROZLICZEŃ I WERYFIKACJI TO MOIM ZDANIEM LEŻYCIE, GDYŻ DO OBROTU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WLICZACIE TO CO DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ JST NIE JEST, A DO DOCHODÓW JST NIE WLICZACIE TEGO CO TYM DOCHODEM JEST I DODATKOWO ŁAMIECIE ZASADĘ KASOWĄ I NIERZETELNIE SPORZĄDZACIE WSZYSTKIE SPRAWOZDANIA.

NIE WIEM ZATEM CZYM SIĘ WÓJT GMINY POTĘGOWO CHWALI???


Ja tam bym się na Waszym miejscu zastanowił nad stosowaniem w praktyce wskaźnika, prewskaźnika bo coś mi wychodzi, że nasi guru od VAt w JST, czy to szkolący, czy książki piszący coś Was w maliny powpuszczali.

Mylę się?

Przypominam definicję dochodów wykonanych:


9) dochodach wykonanych urzędu obsługującego jednostkę samorządu terytorialnego - rozumie się przez to dochody obejmujące dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych - wynikające ze sprawozdania rocznego z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszone o:
a) dochody, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4 lit. b-d i pkt 5 ustawy o finansach publicznych,
b) zwrot różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy, lub zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy,
c) dochody wykonane jednostki budżetowej powiększone o kwotę stanowiącą równowartość środków przeznaczonych na wypłatę przez tę jednostkę, na podstawie odrębnych przepisów, zasiłków, zapomóg i innych świadczeń o podobnym charakterze na rzecz osób fizycznych, celem realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego,
d) środki finansowe pozostające na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, odprowadzone na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
e) wpłaty nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego,
f) kwoty stanowiące równowartość środków, innych niż stanowiące zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy, przekazanych zakładom budżetowym, innym jednostkom sektora finansów publicznych oraz innym osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, z wyłączeniem kwot, które zostały zwrócone, celem realizacji przez te podmioty zadań jednostki samorządu terytorialnego,
g) odszkodowania należne jednostce samorządu terytorialnego, pomniejszone o kwoty odszkodowań stanowiących zapłatę, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy;

10) dochodach wykonanych jednostki budżetowej - rozumie się przez to dochody obejmujące dochody publiczne w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, z wyjątkiem dochodów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 4 lit. b-d i pkt 5 ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, zrealizowane lub otrzymane przez tę jednostkę, wynikające ze sprawozdania z wykonania:
a) planu finansowego jednostki budżetowej oraz
b) planu dochodów i wydatków zgromadzonych na wydzielonym rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, jeżeli dana jednostka budżetowa prowadzi taki rachunek
- powiększone o kwotę stanowiącą równowartość środków przeznaczonych na zasilenie tej jednostki celem realizacji przypisanych jej zadań jednostki samorządu terytorialnego, z wyjątkiem środków przeznaczonych na wypłatę, na podstawie odrębnych przepisów, zasiłków, zapomóg i innych świadczeń o podobnym charakterze na rzecz osób fizycznych;

Przypominam również następujące przepisy:

USTAWA
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych

Art. 1. Ustawa określa:
1) zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
(...)

Art. 5. 1. Środkami publicznymi są:
1) dochody publiczne;
(...)
2. Dochodami publicznymi są:
1) daniny publiczne, do których zalicza się: podatki, składki, opłaty, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz banków państwowych, a także inne świadczenia pieniężne, których obowiązek ponoszenia na rzecz państwa, jednostek samorządu terytorialnego, państwowych funduszy celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych wynika z odrębnych ustaw;
2) inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych;
3) wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług świadczonych przez jednostki sektora finansów publicznych;
4) dochody z mienia jednostek sektora finansów publicznych, do których zalicza się w szczególności:
a) wpływy z umów najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze,
b) odsetki od środków na rachunkach bankowych,
c) odsetki od udzielonych pożyczek i od posiadanych papierów wartościowych,
d) dywidendy z tytułu posiadanych praw majątkowych;
5) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych;
6) odszkodowania należne jednostkom sektora finansów publicznych;
7) kwoty uzyskane przez jednostki sektora finansów publicznych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji;
icon_cool.gif dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw, niestanowiące przychodów w rozumieniu ust. 1 pkt 4 lit. a i b.
(...)

Art. 11. 1. Jednostkami budżetowymi są jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
(...)

Art. 40. 1. Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszej ustawie.
(...)
1) dochody i wydatki ujmuje się w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą;

USTAWA
z dnia 13 listopada 2003 r.
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Art. 1. 1. Ustawa określa:
1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów;(...)

UWAŻAJCIE SKARBNICY NA VAT

Pozdr TW
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25