facebook RSS # #

19.01.2020 13:56

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-11-06 11:53       aktualizacja: 2019-11-06 12:16       INFORMATYZACJA
  A A A

SRP bez błędów. Prezydent podpisał ustawę usprawniającą system rejestrów państwowych

SRP bez błędów. Prezydent podpisał ustawę usprawniającą system rejestrów państwowych
Fot. MSWiA
Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę ustawę, która poprawi jakość danych gromadzonych w rejestrach państwowych i tworzy podstawę prawną do działania SRP. 

Celem znowelizowanej ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw jest stworzenie podstaw prawnych do działania systemu rejestrów państwowych („SRP”). W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że wprowadzenie SRP, skutkować będzie rozwiązaniem problemu, jakim jest występowanie niezgodności tożsamych danych przetwarzanych w różnych rejestrach publicznych. 

Za zasadne uznano, więc ustanowienie rejestru PESEL rejestrem zawierającym dane, które względem tożsamych danych gromadzonych w innych rejestrach publicznych będą traktowane, jako dane o charakterze referencyjnym.

Ustawa nakłada na niektóre podmioty publiczne obowiązek weryfikacji pierwotnie wprowadzonych danych pod względem zgodności z danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL.

Obowiązek będzie dotyczył rejestrów publicznych działających przy użyciu systemów teleinformatycznych i przetwarzających dane osób fizycznych posiadających numer PESEL. Pozytywny wynik weryfikacji umożliwi wprowadzenie danych do rejestru publicznego, natomiast negatywny wynik weryfikacji będzie zobowiązywał organ wprowadzający do niezwłocznego wyjaśnienia stanu faktycznego dotyczącego wykrytej niezgodności danych z danymi osobowymi zawartymi w rejestrze PESEL.

Ustawa ustanawia podstawę prawną do funkcjonowania rejestru danych kontaktowych osób fizycznych („RDK”), będącego elektronicznym odpowiednikiem książek telefonicznych. RDK będzie prowadzony przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, który ma zapewnić jego bezpieczne i sprawne funkcjonowanie przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Minister właściwy do spraw informatyzacji będzie jednocześnie administratorem danych przetwarzanych w RDK. Prowadzenie rejestru danych kontaktowych ma na celu ułatwienie organom i instytucjom kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi przez te podmioty na rzecz obywateli. Rejestr danych kontaktowych zostanie zaimplementowany jako rejestr centralny w systemie rejestrów państwowych.

W rejestrze tym będą gromadzone następujące dane obywatela: numer PESEL, imię i nazwisko oraz, zależnie od woli obywatela, adres poczty elektronicznej i/lub numer telefonu komórkowego. Dane kontaktowe będą przekazywane do rejestru dobrowolnie, a ich przetwarzanie będzie odbywało się wyłącznie na podstawie zgody zainteresowanych.

Wprowadzenie danych kontaktowych, a także ich aktualizacja i usuwanie będą mogły być dokonywane samodzielnie przez osobę, której dane dotyczą, przy użyciu usługi elektronicznej oraz za pośrednictwem organu administracji publicznej przy okazji realizacji przez ten organ spraw na rzecz osoby zainteresowanej wpisem.

Natomiast udostępnienie danych podmiotowi należącemu do określonego w ustawie zbioru podmiotów realizowane będzie za pomocą urządzeń teletransmisji danych po złożeniu przez ten podmiot jednorazowego uproszczonego wniosku po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

Do podmiotów uprawnionych do dostępu do rejestru danych kontaktowych ustawa zalicza: organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy, organy wyborcze, publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS oraz Polski Czerwony Krzyż w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących.

Ponadto regulacja tworzy podstawę prawną dla udostępnienia usługi elektronicznej pozwalającej obywatelom na samodzielne pobranie odpisu aktu stanu cywilnego w postaci elektronicznej bezpośrednio z rejestru stanu cywilnego. Z usługi tej będzie mogła skorzystać nie tylko osoba, której akt dotyczy, ale także jej małżonek, dzieci oraz rodzice.  

Ustawa wprowadza także zmiany w 9 innych ustawach, które w przeważającej mierze mają na celu ujednolicenie oraz dostosowanie poszczególnych ich uregulowań do zmian proponowanych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Większość przepisów nowej ustawy wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


 
KOMENTARZE: 7 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-11-13 21:43:47
zmg: Za sposób w jaki sposób było wdrażane źródło oraz decyzje o podjęciu decyzji o modelu migracji danych powinno się wziąć ABW. Bałagan jaki mamy od 1 marca 2015 roku, to skandal i marnotrawienie pracy urzędników JST. System referencyjny, gdzie po ponad 4 latach nadal są błędne dane?!
 
2019-11-07 08:44:09
ja: to fakt błędy gonią błędy
 
2019-11-07 08:08:15
samorządowiec: W pierwszej kolejności, to należy usprawnić System Rejestrów Państwowych, stworzyć service desk, który będzie prawidłowo funkcjonował, wymienić cały COI w Łodzi, który jest kłodą rzucaną pod nogi użytkowników systemu, a zatrudnić na ich miejsce fachowców.
Systemu Rejestrów Państwowych nie usprawni ustawa, jeżeli w COI nie będzie wykwalifikowanej kadry, takiej z wiedzą i umiejętnościami, a nie tylko dyplomem.
 
2019-11-07 08:07:58
samorządowiec: W pierwszej kolejności, to należy usprawnić System Rejestrów Państwowych, stworzyć service desk, który będzie prawidłowo funkcjonował, wymienić cały COI w Łodzi, który jest kłodą rzucaną pod nogi użytkowników systemu, a zatrudnić na ich miejsce fachowców.
Systemu Rejestrów Państwowych nie usprawni ustawa, jeżeli w COI nie będzie wykwalifikowanej kadry, takiej z wiedzą i umiejętnościami, a nie tylko dyplomem.
 
2019-11-06 15:03:26
usc: Słynna referencyjność PESEL-a... Szkoda tylko, że nikt nie mówi, iż istnieje rejestr ważniejszy, który to właśnie jest referencyjny względem PESEL-a - rejestr stanu cywilnego i akty stanu cywilnego w księgach papierowych. To akty stanowią o danych osobowych, nie rejestr PESEL, który zawiera informacje pierwotnie wytworzone w aktach stanu cywilnego.
 
2019-11-06 15:00:33
urzędnik: Bardzo jestem ciekaw, jak będzie wyglądało pobieranie odpisu bezpośrednio z rejestru, gdy wnioskodawcą będzie rodzic lub dziecko. Jak system sprawdzi fakt pokrewieństwa skoro parentyzacja działa dopiero od roku i dotyczy tylko noworejestrowanych aktów urodzenia, a sam fakt posiadania takiego samego imienia i nazwiska jak ojciec dziecka nie świadczy o tym, że się tym ojcem jest. Mało to w Polsce jest osób o tym samym imieniu i nazwisku? W jaki sposób interesant pobierze z rejestru odpis z aktu, którego w rejestrze nie ma? Przypominam, że rejestr stanu cywilnego działa od 4,5 roku i został według moich szacunków zapełniony w ok 10-15%. Czy wydruk z takiego odpisu będzie miał moc dowodową? Bo w obecnym stanie odpis elektroniczny ma moc dowodową tylko w formie elektronicznej, gdyż jego wydrukowanie pozbawia go atrybutu podpisu (uwierzytelnienia) przez kierownika USC. Pytań jest o wiele więcej niż może się wydawać i chciałbym być złym prorokiem, ale sukcesu nie przewiduję, bo nie może być sukcesu gdy tworzy się narzędzie pod bazy, które są zapełnione w sposób szczątkowy.
 
2019-11-06 13:47:58
urzedas: rejestr PESEL nie jest tak pięknie referencyjny jak się innym wydaje
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25