facebook RSS # #

16.02.2020 05:17

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-08-01 11:34       aktualizacja: 2019-08-01 13:48       MIASTO
  A A A

Interwencja miast. ZMP będzie interweniować ws. zmiany ustawy o cenach pradu

Interwencja miast. ZMP będzie interweniować ws. zmiany ustawy o cenach pradu
Fot. PAP/L.Muszyński
Związek Miast Polskich zapowiedział interwencję w sprawie nowelizacji ustawy o cenach energii. Chodzi o to, aby samorządy mogły być jednakowo beneficjentami tej ustawy i niższych cen energii.

ZMP poinformował, że zamierza zaproponować uwzględnienie w mechanizmie stabilizacji ceny energii na II półrocze również spółek energetycznych, które są odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy, a które świadczą na rzecz JST usługę oświetlenia miejsc publicznych placów i dróg.

Związek zapowiedział, że podczas najbliższych prac senackich będzie dążył do wprowadzenia w nowelizacji ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw następującej zmiany: w art. 5 w ust. 1a w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu - „pobierających energię elektryczną na potrzeby realizacji zadań wynikających z art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. poz. 348 oraz z 2019 r. poz. 755).”

Jak wyjaśniono, dzięki tej poprawce zostanie zagwarantowane poszanowanie dla konstytucyjnej zasady równości pomiotów wobec prawa. Oznacza to jednakową ochronę każdego podmiotu prawa przez stanowione przez państwo normy prawne, zapewnienie równości traktowania podmiotów w procesie stanowienia norm prawnych oraz zakaz nieuprawnionej dyskryminacji przez prawo.

Miasta członkowskie ZMP zwróciły uwagę na różne traktowanie gmin przez zapisy ustawy dotyczące kosztów energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego.

Z przytoczonych przez ZMP danych wynika, że w Polsce nieco ponad 70 proc. sieci oświetlenia drogowego stanowi majątek Grup Energetycznych (PGE, Tauron, ENEA i Energa). Pozostała część oświetlenia drogowego to własność  JST, GDDKiA i spółdzielni mieszkaniowych.

Aby wystąpić o preferencyjną cenę energii na II półrocze zgodnie z ustawą, trzeba złożyć stosowne oświadczenie i mieć status odbiorcy końcowego. W przypadku majątku oświetleniowego gmin nie ma z tym problemu – posiadają status odbiorcy końcowego i o ile złożyli wymagane oświadczenia otrzymają preferencyjną cenę energii. Jednak w przypadku majątku oświetleniowego należącego do zakładów energetycznych sytuacja wygląda różnie.

Według ZMP problemu nie powinno być także w grupach energetycznych, gdzie nie ma dedykowanych spółek oświetleniowych, tj. Tauronu i PGE. Umowy sprzedaży energii posiadają tam gminy - także dla oświetlenia drogowego, które jest własnością tych grup energetycznych.

Jak jednak zauważono, inaczej sytuacja wygląda w przypadku Enei i i Energii, gdzie działają wydzielone spółki oświetleniowe – odpowiednio ENEA Oświetlenie sp. z o.o. i Energa Oświetlenie sp. z o.o. i to one są odbiorcą końcowym w rozumieniu ustawy, która nie daje możliwości utrzymania ubiegłorocznej ceny energii elektrycznej w II półroczu 2019 roku, ponieważ ENEA Oświetlenie sp. z o.o., klasyfikowana jest jako średnie przedsiębiorstwo i może najwyżej wystąpić o pomoc de minimis.

"Dla ENEA Oświetlenie brak referencyjnej ceny na II półrocze 2019 r.  finansowo nie jest problematyczny, ponieważ Spółka kupuje energię dla oświetlenia drogowego i w tej samej cenie kalkuluje ją w kosztach świadczonej na rzecz tych gmin usługi oświetlania miejsc publicznych, placów i dróg (Spółka Enea Oświetlenie nie posiada koncesji na obrót energią elektryczną, stąd kupuje i sprzedaje energię w usłudze w tej samej cenie). Natomiast 55 gmin, z którymi Enea Oświetlenie ma zawarte takie umowy, poniesie wymierne straty finansowe" - przekonuje ZMP.

Zdaniem samorzadowców jeszcze gorzej wygląda sytuacja w przypadku Energii Oświetlenie, ponieważ prawie we wszystkich z ponad 400 gmin, gdzie znajduje się majątek oświetleniowy Energii Oświetlenie – status odbiorcy końcowego posiada spółka. Zatem także w tym przypadku Energa Oświetlenie nie będzie mogła otrzymać preferencyjnej ceny energii na II półrocze 2019 r i problem wyższych rachunków za prąd dotknie znacznie większą ilość JST.

W środę, 31 lipca Sejm znowelizował ustawę o cenach prądu. Termin składania sprzedawcom energii oświadczeń został wydłużony do 13 sierpnia. Zmiana została wprowadzona w drugim czytaniu projektu ustawy o ograniczeniu obciążeń regulacyjnych.

Ustawa przewiduje ona, że uprawnieni w II półroczu 2019 r. do odbioru energii po zamrożonej cenie, mieli złożyć do swojego sprzedawcy specjalne oświadczenie, potwierdzające ich status. Chodzi o mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych), państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

mp/
TAGI: ENERGIA , MIASTO
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25