facebook RSS # #

15.02.2019 23:22

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-12 09:06       aktualizacja: 2018-02-12 09:11       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Grudziądz: Dofinansowanie programu „Za Życiem”

Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych pozyska łącznie 800 tys. zł dofinansowania na realizację w latach 2017-2021 programu pn. „Za życiem”.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a Ministerstwem Edukacji Narodowej dla potrzeb Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za Życiem” (Priorytet II, działanie 2.4 - Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością) Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu przy ul. Parkowej, w latach 2017-2021, pełnić będzie funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

W ramach przyznanej dotacji w 2017 r. zrealizowano łącznie 279 godzin wczesnego wspomagania rozwoju dzieci oraz wyposażono jednostkę w pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, m.in. lalki terapeutyczne, gry i zabawki do stymulacji rozwoju ruchowego, zmysłu słuchu, wzroku i dotyku, huśtawkę sensoryczną, jeździki, bujaki, maty piankowe, basen z piłkami, łóżko do masażu.

W Zespole Placówek prowadzone są bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Przeznaczone są dla dzieci, u których została wykryta niepełnosprawność lub zagrożenie wystąpienia niepełnosprawności. Polegają one na stymulowaniu psychoruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka, z uwzględnieniem rozwoju jego aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym. Ich celem jest kształtowanie i rozwijanie umiejętności życiowych dziecka, porozumiewania się, radzenia sobie z emocjami oraz wsparcie rodziny dziecka.

Warto dodać, że do zadań ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego należy:

- udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka,
- wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej,
- wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,
- organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe oraz - w zależności od potrzeb dziecka - dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów,
- koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

W ramach zajęć, w zależności od indywidulanych potrzeb i możliwości dziecka, stosowane są m.in. metody, takie jak:

• terapia integracji sensorycznej,
• terapia polisensoryczna,
• Snoezelen - sala doświadczania świata,
• terapia behawioralna,
• terapia z wykorzystaniem lalki terapeutycznej „Empathy Dolls”,
• terapia metodą M. Montessori,
• terapia metodą M.CH. Knill,
• terapia metodą A. Tomatisa,
• terapia metodą EEG Biofeedback,
• terapia Makaton,
• metoda dobrego startu,
• wspomaganie rozwoju mowy, porozumiewania się i kompetencji komunikacyjnych,
• terapia ruchu rozwijającego metodą W. Sherborne,
• gimnastyka korekcyjna,
• rehabilitacja ruchowa,
• terapia korekcyjno-kompensacyjna,
• terapia ręki,
• terapia taktylna,
• socjoterapia,
• kynoterapia,
• terapia logopedyczna,
• terapia pedagogiczna,
• terapia psychologiczna.

Co ważne terapeuta pracuje z dzieckiem i jego rodziną indywidualnie. Współpraca z rodziną dziecka polega m.in. na udzielaniu instruktażu, porad, konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania. Praca terapeutów uwzględnia zalecenia określone w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanej przez poradnię, a także preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności.

Dotacja na realizację programu będzie wpływała do miasta co roku, w następującej wysokości:

- 2017 r. - 35 160 zł,
- 2018 r. - 156 000 zł,
- 2019 r. - 171 600 zł,
- 2020 r. - 218 400 zł,
- 2021 r. - 218 400 zł.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych przy ul. Parkowej 25 lub pod nr tel. 56 46 234 26, 609 004 795.

Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25