facebook RSS # #

20.06.2019 08:15

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-12 12:35       aktualizacja: 2019-04-12 05:27       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Bolesławiec: Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw

Zarząd Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o możliwości skorzystania z dofinansowania w projekcie „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Zachodniego Obszaru Interwencji”.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP i podniesienie ich pozycji konkurencyjnej poprzez udzielenie wsparcia w postaci grantów ( w formie refundacji).

Poziom dofinansowania wynosi 85%, natomiast maksymalna wysokość grantu 25.500,00 zł.
O grant mogą ubiegać się podmioty, które spełniają kryteria mikroprzedsiębiorstwa, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP), określone w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji WE Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r.).

Przedmiotem projektu są specjalistyczne usługi doradcze dla MŚP mających siedzibę na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej, które nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, tzn. nie są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa.

Możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach:
1. usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:
- wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
- uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
- projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
- wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
- specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
- wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.)
- doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku .

usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie grantów muszą być Instytucje Otoczenia Biznesu, do których należy m.in. KARR S.A.

Korzystając z naszej oferty otrzymają Państwo od nas bezpłatne wsparcie w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej oraz wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego pomysłu / problemu w warunki projektu.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy Państwa do kontaktu:

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 75 27 524, tel. kom. +48 538 409 845
e-mail: natalia.laba@karr.pl
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25