facebook RSS # #

21.01.2020 11:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-16 15:09       aktualizacja: 2019-07-15 23:25       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Mosina: Program Czyste Powietrze

Mosina: Program Czyste Powietrze
Fot. UM Mosina
12 lipca w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch podpisał Porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze.

W uroczystym podpisywaniu porozumień, z udziałem Wojewody Wielkopolskiego pana Zbigniewa Hoffmanna, wzięły udział zainteresowane programem gminy z województwa wielkopolskiego.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Korzystając z programu, beneficjent zyskuje zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:

- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Możliwe warianty dofinansowania to pożyczka lub dotacja. Przewidywany czas realizacji programu zakładany jest na lata 2018 – 2029, natomiast podpisywanie umów będzie możliwe do 31.12.2027 r.

Warunek podstawowy:

- Dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

- Dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

W celu pobrania i wypełnienia aktualnego formularza wniosku należy wejść na stronę internetową https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/ zarejestrować konto w portalu beneficjenta i zalogować się.

Nabory wniosków prowadzone są przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (właściwe dla adresu budynku mieszkalnego, który będzie poddany termomodernizacji).

Wyznaczeni pracownicy Gminy będą udzielać wsparcia doradczego w zakresie wypełniania wniosku o dofinansowanie. Gmina dokonuje oceny wniosku o dofinansowanie, mającej na celu usprawnienie procesu weryfikacji wniosku w WFOŚiGW ale nie decyduje o przyznaniu dofinansowania. WFOŚiGW dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi i na podstawie tej oceny dokonuje kwalifikacji do przyznania pomocy.

Z ważniejszych informacji należy również wskazać, że dla istniejących budynków wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie. Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 01.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Z kolei w budynku nowo budowanym finansowany jest jedynie zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami, wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych. Zakup nowego źródła ciepła jest możliwy jedynie w przypadku, gdy przegrody spełniają/będą spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r. (udokumentowane np. wpisem do dziennika budowy).

Szczegółowe informacje na temat programu Czyste Powietrze znajdują się na stronie internetowej: http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/.

Wstępnych informacji udziela pracownik urzędu, Pani Monika Czaińska (tel. 61 8109 245), która jeszcze będzie brała udział w kolejnych szkoleniach w tym zakresie.

Joanna Nowaczyk

Gmina Mosina jest jedną z pierwszych gmin w Wielkopolsce, która podpisała Porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji Programu Czyste Powietrze. Pierwsze działania w tym zakresie podjęliśmy 5 października ub.r. goszcząc ekspertów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ). Zapytałem wtedy o możliwość wsparcia przez gminę osób mniej zamożnych poprzez pokrycie wkładu własnego mieszkańca. Odpowiedzi nie uzyskałem.

W tej sprawie byłem 4 kwietnia br. w Warszawie, w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedstawiałem również szereg rozwiązań określających tryb współdziałania samorządu z WFOŚiGW (https://www.mosina.pl/aktualnosci/o-walce-ze-smogiem-w-warszawie).

Przedstawione w Porozumieniu rozwiązania stanowią kompromis pomiędzy pierwotnym założeniem, w którym za wszystkie elementy programu miała odpowiadać gmina a przedstawioną przeze mnie propozycję, w której samorząd zapewnia lokal i wyposażenie, w którym funkcjonowałby oddelegowany pracownik WFOŚiGW. Porozumienia zakłada współpracę samorządu, który generalnie dokonuje oceny formalnej wniosku (wspierając jeżeli trzeba jego wypełnianie) i WFOŚiGW, który podpisuje umowę i dokonuje kontroli nieruchomości.

Myślę, że dzięki wspólnym działaniom będziemy skutecznie ograniczali smog.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25