facebook RSS # #

20.01.2020 03:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-12-13 14:51       aktualizacja: 2019-12-13 14:51       WIADOMOŚCI KLUBOWE
  A A A

Gmina Świdnica: XVII sesja

Przewodnicząca Rady Gminy Świdnica zaprasza na XVII SESJĘ RADY GMINY ŚWIDNICA w dniu 19.12.2019 r. o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy Świdnica.
 
PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie XVII Sesji Rady Gminy Świdnica i stwierdzenie quorum.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica;
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
3) w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica:
a) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały;
b) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
c) głosowanie.
4) Uchwała Budżetowa Gminy Świdnica na rok 2020:
a) przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej;
b) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie Uchwały Budżetowej;
c) przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Świdnica przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej na 2020 rok;
d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów;
e) stanowisko Wójta Gminy do opinii Komisji Budżetu i Finansów;
f) głosowanie.
5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020;
6) w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków;
7) zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 382 w zakresie budowy chodnika w m. Boleścin wraz z zatokami autobusowymi”;
8) w sprawie planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za ich kształcenie;
9) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świdnica na rok szkolny 2019/2020;
10) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych we wsiach Makowice i Opoczka, gmina Świdnica;
11) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Modliszów, gmina Świdnica.
6. Zapytania i interpelacje.
7. Wolne wnioski i informacje:
8. Zamknięcie XVII Sesji Rady Gminy Świdnica.
Źródło: materiały nadsyłane przez jednostki samorządu terytorialnego.
Za treść tych informacji PAP S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25