facebook RSS # #

18.11.2019 05:59

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-02-02 16:21       aktualizacja: 2015-02-04 17:47       Środowisko
  A A A

MŚ zmienia zdanie. Uchwały śmieciowe ważne do czasu podjęcia nowych

MŚ zmienia zdanie. Uchwały śmieciowe ważne do czasu podjęcia nowych
Siedziba Ministerstwa Środowiska
Fot. PAP/Rafał Guz
Dotychczasowe uchwały w sprawie opłat za śmieci obowiązują do czasu podjęcia nowych - informuje resort środowiska. Ministerstwo częściowo wycofało się z wcześniejszego stanowiska, że uchwały tracą moc 1 lutego.   

Po zamieszaniu, jakie wywołał komunikat Ministerstwa Środowiska z 21 stycznia oraz rozbieżne interpretacje (m.in. stanowisko RIO w Bydgoszczy), resort opublikował nowe stanowisko w sprawie obowiązywania uchwał rad gmin wydanych na podstawie art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Ministerstwo częściowo wycofuje się w nim z tezy, że uchwały w sprawie stawek opłat za śmieci stracą moc 1 lutego, tj. w dniu wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

W opinii resortu, w przypadku gdy treść dotychczasowej uchwały nie jest sprzeczna ze znowelizowaną ustawą, uchwała taka nadal pozostaje w mocy do czasu uchwalenia i wejścia w życie nowej uchwały. W pozostałych przypadkach Ministerstwo Środowiska rekomenduje gminom podjęcie uchwał w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w najkrótszym możliwym terminie.


Oto pełna treść komunikatu MŚ z dnia 30 stycznia 2015 r.

W związku z opublikowaniem ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo Środowiska wydało w dniu 21 stycznia 2015 r. komunikat o możliwości utraty mocy uchwał w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydanych na podstawie art. 6k ust. 1 i 4 tej ustawy.

Komunikat wynikał z troski o zachowanie podstawy prawnej do finansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminach i rekomendował jak najszybsze podjęcie uchwał.

Po opublikowaniu komunikatu pojawiły się liczne rozbieżne stanowiska i interpretacje na temat dalszego obowiązywania uchwał. Część z nich odwoływała się do zasad techniki prawodawczej, które wskazują, że w przypadku zmiany treści przepisu upoważniającego do wydania aktu wykonawczego przyjmuje się, że taki akt wykonawczy traci moc obowiązującą z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej treść przepisu upoważniającego. Inne opinie powoływały się na zasadę dalszego obowiązywania przepisów wydanych na podstawie nowelizowanej ustawy, jeżeli akty wydane na podstawie dotychczasowych przepisów nie są sprzeczne z przepisami w brzmieniu po nowelizacji.

Po dodatkowej analizie, w szczególności biorąc pod uwagę fakt, że sam art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie uległ zmianie, oraz np. stanowisko Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z 28 stycznia br., można w opinii Ministerstwa Środowiska - w przypadku gdy treść dotychczasowej uchwały nie jest sprzeczna ze znowelizowaną ustawą - przychylić się do poglądu, że uchwała taka nadal pozostaje w mocy do czasu uchwalenia i wejścia w życie nowej uchwały.

W pozostałych przypadkach Ministerstwo Środowiska rekomenduje gminom podjęcie uchwał w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w najkrótszym możliwym terminie.

Ministerstwo Środowiska zwraca jednak uwagę na niewiążący charakter powyższej opinii i podkreśla, że wiążące interpretacje będą dokonywane dopiero w rozstrzygnięciach organów orzekających dotyczących konkretnych uchwał. W chwili obecnej brak jest orzecznictwa, które mogłoby stanowić punkt odniesienia.

mp/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 7 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2015-05-21 20:01:14
Aga: Czy nowelizacja ustawy z 28 listopada 2014 r. nie jest zgodna z dopłatą do odpadów dla rodzin wielodzietnych ustalonych przez Urząd Gminy? Dostałam taką informację, dlatego nie mogę korzystać już z dopłaty, muszę złożyć nową deklarację, mimo że Urząd Gminy nie podjął nowej uchwały po nowelizacji. W nowelizacji nie znalazłam żadnych informacji na temat dopłaty dla rodzin wielodzietnych. Kto mi to wyjaśni? Z tego co piszecie, nie muszę płacić do czasu podjęcia nowej ustawy przez Gminę, czy dobrze to rozumiem?
 
2015-02-03 15:00:02
jachim: Kolejny gniot z wyszedł z Sejmu, Senatu i od Prezydenta. Tylko publikacja w Dz. U. z poślizgiem, uniemożliwiająca w praktyce podjęcie na czas nowych uchwał, nie pozwoliła na podtrzymanie stanowiska przez Ministerstwo. W normalnych warunkach (dłuższy czas na wejście w życie ustawy od czasu jej publikacji) taka intepretacja (podtrzymująca ważność starych uchwał) byłaby nie do przyjęcia - bo jak wytłumaczyć sprzeczność w zakresie podstawowej stawki opłaty, która wg starych przepisów dotyczła odpadów niesegregowanych, a wg nowego brzmienia dotyczy odpadów segregowanych. De facto obecne przepisy powodują konieczność zastosowania starej stawki (dpady niesegregowane) jako stawki dla odpadów segregowanych. Do czas zmiany uchwały nie ma podstawy do zastosowania obiżonych stawek (w starych uchwałach) dla odpadów zbieranych selektywnie. Czyli wszędzie tam gdzie nie zmieniono stawek opłaty wg nowych przepisów wszyscy winni płacić jak za odpady niesegregowane. Brawo RCL, brawo Sejm, Senat i Prezydent RP razem wzięci.
 
2015-02-03 12:01:03
jachim: Kolejny gniot z wyszedł z Sejmu, Senatu i od Prezydenta. Tylko publikacja w Dz. U. z poślizgiem, uniemożliwiająca w praktyce podjęcie na czas nowych uchwał, nie pozwoliła na podtrzymanie stanowiska przez Ministerstwo. W normalnych warunkach (dłuższy czas na wejście w życie ustawy od czasu jej publikacji) taka intepretacja (podtrzymująca ważność starych uchwał) byłaby nie do przyjęcia - bo jak wytłumaczyć sprzeczność w zakresie podstawowej stawki opłaty, która wg starych przepisów dotyczła odpadów niesegregowanych, a wg nowego brzmienia dotyczy odpadów segregowanych. De facto obecne przepisy powodują konieczność zastosowania starej stawki (dpady niesegregowane) jako stawki dla odpadów segregowanych. Do czas zmiany uchwały nie ma podstawy do zastosowania obiżonych stawek (w starych uchwałach) dla odpadów zbieranych selektywnie. Czyli wszędzie tam gdzie nie zmieniono stawek opłaty wg nowych przepisów wszyscy winni płacić jak za odpady niesegregowane. Brawo RCL, brawo Sejm, Senat i Prezydent RP razem wzięci.
 
2015-02-03 07:53:17
urzędnik: Kto tam pracuje. Jak można było podjąć uchwały gmin w oparciu o nieobowiązujące prawo? Ale w 2500 gmin w Polsce dziesiątki tysięcy ludzi miało przez kilka dni chaos w głowach. Ta ustawa ma "szczególne zdolności"...
 
2015-02-02 21:53:25
KONTESTATOR: MŚ - schowało głowę w piasek:
Cyt.: "Ministerstwo Środowiska zwraca jednak uwagę na niewiążący charakter powyższej opinii i podkreśla, że wiążące interpretacje będą dokonywane dopiero w rozstrzygnięciach organów orzekających dotyczących konkretnych uchwał. W chwili obecnej brak jest orzecznictwa, które mogłoby stanowić punkt odniesienia.".

Braki nie tkwią w poglądach administracji (MŚ i MAiC) ale w ustawie nowelizującej, w jakiej nie ustosunkowano się do dotychczasowych uchwał o stawkach - ba również do dotychczasowych "praw nabytych" do "zwolnień" i "dopłat".

Nie tak się pisze PRAWO - w RzPl.

Cześć gmin podjęło na nowo uchwały z art. 6k ustawy.
Problem oceny podejmowanych w pośpiechu uchwał rad gmin - "z mocą od 1 lutego 2015 r." - spadnie na 16 RIO.

Niezależnie od tego "łebscy Obywatele" w powstałym rozgardiaszu poglądów - mogą odmówić zapłaty za swoje śmieci - do czasu podjęcia "nowych uchwał o stawkach".
To też będą musiały rozstrzygać sądy administracyjne.

Pełnię kolorystyki problemu dodaje fakt, że w Senacie próbowano dopisać do noweli niezbędne przepisy przejściowe, jednak do głosu doszła dyscyplina partyjna i szacunek dla Autora noweli.
 
2015-02-02 13:02:20
Choromański: Czy ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2015 poz. 87) wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zobowiązujące ustawodawcę do określenia maksymalnej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Ustawa wykonuje orzeczenie Trybunału jedynie częściowo.

http://odpady.ews21.pl/index.php?page=szkolenie_pytania&id=30
Czy ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. 2015 poz. 87) wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zobowiązujące ustawodawcę do określenia maksymalnej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi?Odpowiedź na to pytanie jest istotna ponieważ zgodnie z zapisem w „Notatce ze wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska w dniu 28 października 2014 r.” (http://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatkomisjeposiedzenia/5301/not/102.pdf) podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Ostapiuk przedstawiając cel ustawy stwierdził, że ustawa wykonuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego zobowiązujące ustawodawcę do określenia maksymalnej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt K 17/12 w zakresie, o którym tu mowa brzmiał następująco: „Art. 6k ust. 1 i 2 ustawy powołanej w punkcie 1 w zakresie, w jakim nie przewiduje maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jest niezgodny z art. 84 i art. 217 Konstytucji.” Należy zatem przyjrzeć się niekonstytucyjnym, zdaniem Trybunału, zapisom ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw oraz zapisom tej ustawy po nowelizacji. Kwestionowane zapisy art. 6k ust. 1 i 2: „Art. 6k. 1. Rada gminy, w drodze uchwały: 1) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy; 2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: 1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2; 4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.” Nowe zapisy w art. 6k (istotne z punktu widzenia wyroku): „art. 6k: a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2–2b i 2d;”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc: 1) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1 – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca; 2) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 2 – 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej wody; 3) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 3 – 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego; 4) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2 – 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo domowe.”, c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. 4. Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.5)).”, d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni.”; Analiza wprowadzonych nowych zapisów prowadzi do wniosku, że nie odnoszą się one do art. 6k ust.1 pkt 1) tj. do ustalania przez radę gminy, w drodze uchwały stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Oznacza to, że zgodnie wyrokiem Trybunału i z obecnie obowiązującym brzmieniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, regulacje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w zakresie, w jakim nie przewidują maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są niezgodne z art. 84 i art. 217 Konstytucji. Zatem wyrok Trybunału Konstytucyjnego został uwzględniony w procesie legislacyjnym jedynie częściowo. Jakie będą tego skutki? Zgodnie z „Opinią o skutkach prawnych wyroku TK z dnia 28 listopada 2013 r., sygn. K 17/12 dotyczącego ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” (http://www.rcl.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=288:opinia-o-skutkach-prawnych-wyroku-tk-z-dnia-28-listopada-2013-r-sygn-k-1712&catid=47:aktualnosci&Itemid=60) skutkiem stwierdzenia pominięcia ustawodawczego w art. 6k ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobligowanie ustawodawcy do jak najszybszego dokonania odpowiednich zmian w obowiązujących przepisach. Zatem ustawodawca w dalszym ciągu jest zobligowany do jak najszybszego dokonania zmian w obowiązujących przepisach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w zakresie, w jakim nie przewidują maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, są niezgodne z art. 84 i art. 217 Konstytucji. Natomiast, zgodnie z cytowaną opinią, dla organów stosujących przepisy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach skutkiem utraty domniemania konstytucyjności będzie względny obowiązek powstrzymywania się od podejmowania działań w oparciu o niekompletną i przez to niekonstytucyjną regulację art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jeżeli będzie to możliwe, to organy gminy powinny powstrzymać się od podejmowania nowych uchwał do czasu wskazania przez ustawodawcę górnej granicy stawki opłaty za gospodarowanie odpadami od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Zgodnie z opinią z powyższego nie wynika jednak bezwzględny zakaz bądź nakaz stosowania art. 6k ust. 1 pkt 2) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Organ gminy będzie bowiem musiał samodzielnie – w zależności od konkretnych okoliczności – ocenić, czy większy stopień naruszenia norm, zasad i wartości konstytucyjnych będzie konsekwencją braku podjęcia uchwały o ustaleniu wysokości opłaty czy wprowadzenia nowej regulacji na podstawie przepisów, których domniemanie konstytucyjności zostało obalone. A casu ad casum należy zatem ocenić, która wartość jest istotniejsza – zagrożenie równowagi budżetu gminnego i wynikające z tego niebezpieczeństwo braku odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości czy zobowiązanie do ponoszenia opłaty, oparte na przepisach zawierających niekonstytucyjną lukę prawną. Niemniej jednak, należy zastrzec, że ostateczna ocena zgodności z prawem działań gminy będzie dokonywana przez sądownictwo administracyjne. Istotne jest co podkreśla cytowana opinia, że wyrok o sygn. K 17/12 nie zmienia zakresu indywidualnych zobowiązań do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami. W systemie prawa nadal pozostają przepisy pozwalające gminie na ustalanie wysokości opłaty (w tym również dotyczące nieruchomości niezamieszkałych). Związany jest z tym obowiązek ich dalszego ponoszenia, a ewentualne modyfikacje tej powinności publicznoprawnej może przynieść dopiero interwencja ustawodawcy. Wyrok o sygn. K 17/12, w zakresie w jakim stwierdza niekonstytucyjność pominięcia prawodawczego w art. 6k ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nie stwarza również możliwości żądania przez jednostki zwrotu dotychczas poniesionych opłat za gospodarowanie odpadami na podstawie art. 190 ust. 4 Konstytucji. Zakwestionowane przepisy pozostają bowiem w systemie prawa, a organ orzekający o ewentualnej nadpłacie nie miałby odpowiedniej podstawy prawnej do stwierdzenia obowiązku zwrotu poniesionej daniny publicznej. Jak zauważono, wyrok o pominięciu prawodawczym nie wywołuje samoistnie żadnych skutków prawotwórczych, polegających na ustanowieniu nowej normy prawnej, pozwalającej na domaganie się przez jednostki stwierdzenia istnienia nadpłaty.
 
2015-02-02 12:22:04
Prawda się ujawnia: Wszystko wydaje się w polskich odpadach teoretyczne - chaos sięga już Brukseli - dziennikpolski24.pl/artykul/3736302,miliony-zlotych-wyrzucone-na-wysypisko-nie-tak-mialo-byc,id,t.html?cookie=1
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25