facebook RSS # #

23.09.2019 18:34

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-02-25 15:33       aktualizacja: 2016-02-25 17:23       ABC Rodzina 500
  A A A

ABC 500 plus K. K jak kontrola środowiskowa wydatkowania świadczenia

ABC 500 plus K. K jak kontrola środowiskowa wydatkowania świadczenia
Czasem potrzebny będzie
wywiad środowiskowy
Za podręcznikiem instruktażowym dla samorządów dotyczącym programu Rodzina 500 Plus publikujemy informacje na temat tego, jakie działania musi podjąć wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku marnotrawienia świadczeń wychowawczych lub wydatkowania ich niezgodnie z przeznaczeniem.

Jeżeli w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze lub osoby pobierającej to świadczenie wystąpią wątpliwości dotyczące: sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego samorząd ma dwie możliwości. 

Pierwsza dotyczy zwrócenia się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu weryfikacji tych wątpliwości.

Natomiast druga to wystąpienie do ośrodka pomocy społecznej o udzielenie informacji, jeżeli zostały one ustalone w rodzinnym wywiadzie środowiskowym przeprowadzonym nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem otrzymania przez ośrodek pomocy społecznej wniosku o udzielenie informacji.

W celu ustalenia jak wygląda sytuacja w danej rodzinie wywiad środowiskowy będzie mógł zostać przeprowadzony zarówno na etapie ubiegania się o świadczenie wychowawcze jak w trakcie pobierania go.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza możliwość przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego także w celu weryfikacji, czy w przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia wychowawczego osoba, która złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 Jednak zapis ten nie odnosi się do sytuacji związanych z opieką naprzemienną tylko do przypadków zbiegu uprawnień (np. w przypadku złożenia wniosku przez oboje rodziców na to samo dziecko).

Uniemożliwienie przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego lub nieudzielenia podczas tego wywiadu wyjaśnień co do okoliczności objętych wywiadem na etapie ubiegania się o świadczenie wychowawcze skutkuje odmową przyznania tego świadczenia, natomiast - na etapie wypłacania świadczenia wychowawczego powoduje wstrzymanie wypłaty świadczenia.

Wstrzymanie wypłaty świadczenia wychowawczego jest konsekwencją także odmówienia udzielenia lub nieudzielenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku przeprowadzenia wywiadu lub udzielenia wyjaśnień, z których wynika, że osoba spełnia warunki określone w ustawie, świadczenie wychowawcze wypłaca się od miesiąca, w którym przeprowadzono wywiad lub wpłynęły wyjaśnienia, do końca okresu, w którym przysługuje świadczenie wychowawcze

Gdy stwierdzono, że osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi je lub wydatkuje niezgodnie z celem, przekazuje się jej należne świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług. Samorząd w każdej indywidualnej sprawie może określić, jaka forma niepieniężna realizacji świadczenia wychowawczego będzie najbardziej właściwa dla danej rodziny.

Organ wypłacający to świadczenie będzie mógł zamienić jego wypłatę na pomoc w formie rzeczowej lub usług, np. opłacanie żłobka.

jm/serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25