facebook RSS # #

23.01.2020 12:05

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-06-25 10:06       aktualizacja: 2019-06-25 11:23       Aktualności
  A A A

Nowe wnioski. Za mniej niż tydzień do gmin wpłyną nowe wnioski o 500 plus

Nowe wnioski. Za mniej niż tydzień do gmin wpłyną nowe wnioski o 500 plus
Fot.PAP/W.Pacewicz
Uproszczona procedura, zmiany w sprawozdawczości, ale jednocześnie większa liczba wniosków - za mniej niż tydzień gminy rozpoczną obsługę świadczenia Rodzina 500 Plus w nowej, rozszerzonej formule.

W całym kraju trwa rządowa kampania informacyjna o programie, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odwiedzają wszystkie województwach. "Sprawdzany jest stan przygotowań samorządów do realizacji programu" - powiedział podczas jednego z takich spotkań wiceminister Stanisław Szwed.

Szefowa MRPiPS Bożena Borys-Szopa apelowała już do samorządów o sprawne przyjmowanie wniosków oraz przyznawanie świadczeń w ramach programu "Rodzina 500 plus", a także możliwie szybką wypłatę pieniędzy rodzicom. Zapowiedziała też, że beneficjentom programu "specjalni doradcy będą udzielać informacji bezpośrednio w gminach". "Pracownicy urzędów wojewódzkich w każdej gminie czekają na wszystkich zainteresowanych z zestawem informacji i odpowiedziami na wszystkie możliwe pytania" - mówiła minister rodziny.

Według nowych zasad, od 1 lipca świadczenie 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia, bez kryterium dochodowego. W przypadku złożenia wniosku w okresie lipiec-wrzesień 2019 r. świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Złożenie wniosku po 30 września 2019 r. oznaczać będzie przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia wniosku, czyli bez wyrównania za miesiące minione, tj. lipiec i sierpień.

Przypominamy jakie zmiany nowa formuła programu oznacza dla gmin.

Więcej wniosków

Z szacunków MRPiPS wynika, że po zmianie wsparcie trafi łącznie do 6,8 mln dzieci. Obecnie z programu korzysta 3,6 mln dzieci czyli 52 proc. wszystkich dzieci do lat 18 (stan na koniec grudnia lutego 2019 r.). Pieniądze wypłacane będą też na dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej oraz innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Dotychczas świadczenia z programu Rodzina 500+ otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.

Wprowadzony zostanie ponadto szczególny, trzymiesięczny termin na składanie wniosków w przypadku wniosków o świadczenie na nowonarodzone dzieci. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Wprowadzono też rozwiązanie gwarantujące ciągłość świadczenia drugiemu z rodziców w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Koniec z decyzjami administracyjnymi


Rozszerzenie programu na wszystkie dzieci oznacza jednocześnie znaczące uproszczenie wniosku i procedury ustalania prawa do świadczenia wychowawczego. Nie będzie ono już ustalane przez wydanie i wysłanie decyzji administracyjnej.

Procedura ws. 500 plus będzie teraz taka sama jak przy programie "Dobry start" - osoba otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście.

Z uwagi na rezygnację z kryterium dochodowego nastąpi zdecydowane skrócenie wniosku; pracownicy gminni nie będą obciążeni koniecznością ustalania dochodów rodziny ubiegającej się o wsparcie zarówno w momencie startu okresu świadczeniowego jak i w jego trakcie (likwidacja procedury ustalania utraty/uzyskania dochodu). W przypadku wielu rodzin osiągających dochody z gospodarstwa rolnego nie będzie również konieczności ustalania wielkości gospodarstwa rolnego ani opóźnień w realizacji wniosków od tych rodzin, związanych z oczekiwaniem na coroczną publikację we wrześniu przez GUS dochodu z ha przeliczeniowego gospodarstwa rolnego.

Rezygnacja z kryterium dochodowego oznaczać będzie również, że znacznemu zmniejszeniu ulegnie zakres przekazywanych przez samorządy sprawozdań z realizacji ustawy.

Gminy będą składały miesięczne sprawozdania rzeczowo-finansowe z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i przekazywały je właściwemu miejscowo wojewodzie w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po upływie każdego miesiąca. Natomiast wojewodowie będą przekazywali ministrowi właściwemu do spraw rodziny miesięczne zbiorcze sprawozdania rzeczowo-finansowe zawierające dane ze sprawozdań organów samorządu terytorialnego oraz dane z wykonywania przez danego wojewodę w danym miesiącu zadań z zakresu świadczenia wychowawczego w terminie do 20. dnia miesiąca.

Dotychczas organy te składały stosowne sprawozdania odpowiednio do 7. i 15. dnia miesiąca.

Zmiana zasad finansowania gminnych kosztów obsługi programu

Kosztów obsługi programu przez gminy został w nowej formule ustalony na poziomie 0,85 proc. otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego. Obecnie jest to 1,5 proc.

Resort tłumaczy, że zmiana podyktowana jest faktem, iż choć liczba dzieci uprawnionych do świadczenia wychowawczego istotnie wzrośnie (z 3,6 do 6,8 mln), to ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego będzie zdecydowanie szybsze i mniej pracochłonne.

Kwotowo koszty obsługi nie spadną - przy nowym wskaźniku będzie to ok. 350 mln zł podczas gdy w roku 2018 wydatki na ten cel wyniosły 328 mln zł natomiast szacunek na 2019 r., przy dotychczasowym kształcie programu, wynosi 330 mln zł.

Jednocześnie w roku 2019 koszty te ustalono na wyższym niż docelowo poziomie - ok. 412 mln zł (na co składać się będzie 1,5 proc. otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego w okresie 1 stycznia - 30 czerwca 2019 r. oraz 1,2 proc. otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2019 r.).

"Wyższa w 2019 r. kwota przysługujących gminom środków na koszty obsługi, związana jest z koniecznością przyjęcia dodatkowej, znaczącej liczby wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w II półroczu 2019 r. (w szczególności w pierwszych jego miesiącach), weryfikacją i rozpatrywaniem tych wniosków, przyznaniem uprawnienia do świadczenia wychowawczego oraz wypłatami przyznanych świadczeń. Wnioski te w bieżącym roku nadal będą składane i rozpatrywane w okresie składania i rozpatrywania wniosków o ustalenia prawa do świadczenia dobry start, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ponadto pozostanie konieczność rozpatrzenia, na podstawie przepisów dotychczasowych, wielu spraw wszczętych przed 1 lipca 2019 i niezakończonych przed tą datą" - uzasadnił resort.

js/
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25