facebook RSS # #

19.06.2018 08:55

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-08-22 09:22       aktualizacja: 2016-09-02 16:00       Aktualności
  A A A

Zreformować urzędy. Jak zmienia się publiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce?

Zreformować urzędy. Jak zmienia się publiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce?
Fot. PAP/G.Michałowski
Rosnące oczekiwania obywateli w zakresie sprawności i jakości obsługi w urzędach wywołują presję na wprowadzanie szeregu zmian w zarządzaniu administracją publiczną. Jak powinny przebiegać te reformy i na ile sektor publiczny powinien upodabniać się do prywatnego?

Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji publicznych podyktowane są w dużej mierze zmianami w otoczeniu, a także są pochodną zmian zachodzących w zarządzaniu tymi organizacjami. Zmiany mogą występować w obszarze strategicznym (określenie wizji, misji, celów rozwojowych), struktur organizacyjnych i procesów (zmiany proceduralne), ale także kultury organizacji publicznej. W literaturze oraz opracowaniach kierowanych do praktyków podnosi się konieczność zmiany kultury organizacyjnej, wzrost aktywności działania i podniesienie innowacyjności administracji publicznej, a co za tym idzie wzrost zadowolenia klientów, większe zaangażowanie obywateli w życie publiczne.

Administracja publiczna w Polsce od wielu lat poddawana jest rozległym reformom, coraz częściej akcentującym ekonomiczne aspekty prowadzonej działalności, skuteczności i efektywności zarządzania w myśl New Public Management (NPM). Koncepcja ta postuluje zorientowany rynkowo, kompleksowy system przeobrażeń administracji publicznej w kierunku organizacji działającej w oparciu o rachunek ekonomiczny i efektywnościowy. Orientacja rynkowa organizacji dodatkowo uzupełniona została przez podejście menedżerskie zakładające optymalizację i racjonalizację.

NPM zakłada dążenie do upodobnienia sektora publicznego do prywatnego, a rozwój instytucjonalny wynika z chęci sprostania rosnącym oczekiwaniom społecznym w zakresie sprawności i jakości działania urzędów, poszukiwania nowoczesnych narzędzi zarządzania, dających możliwości dostosowania zakresu usług publicznych do potrzeb obywateli i możliwości finansowych urzędów oraz dopływ wiedzy. Integralnym elementem tych zmian jest transformacja zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL).

Analizując ZZL w sektorze publicznym zauważyć można jego dualizm. Z jednej strony ZZL w sektorze publicznym upodabnia się do polityk, strategii i instrumentów sektora niepublicznego, z drugiej zaś wzbogaca się o nowe instrumenty spełniające służbę obywatelom, w oparciu o kreowanie środowiska odpowiedzialnego społecznie, etycznego, wypełniającego misję instytucji, dbającego o wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny (tabela 1).

Tabela 1 Dualizm ZZL w administracji publicznej

ZZL niepubliczne w kierunku publicznego

ZZL publiczne w kierunku niepublicznego

•    Społeczna odpowiedzialność biznesu

•    Etyka (kodeksy etyczne pracownicze)

•    Wizerunek zewnętrzny

•    Wizerunek wewnętrzny

•    WLB (programy Work-Life Balance)

•    Badanie postaw, satysfakcji i opinii

•    Doskonalenie komunikacji interpersonalnej•    Zarządzanie strategiczne, strategia i misja

•    Ewaluacja i ocena

•    Budżet zadaniowy

•    Zasady European Qualifications Framework (EQF)

•    Długookresowe podejs´cie do ?problematyki zzl

•    Mierniki efektów

•    Systemy motywowania i premiowania

Źródło: opracowanie własne

W powyższym ujęciu ewolucja zarządzania niepublicznego polega na stosowaniu przez organizacje biznesowe różnorodnych narzędzi przynależnych instytucjom misyjnym, mającym do zrealizowania zadania społecznie użyteczne. Etyczne kodeksy pracownicze wspierają kreowanie wspólnych wartości oraz pracę w środowisku wolnym od patologii organizacyjnych i nieprawidłowości. Programy społecznej odpowiedzialności biznesu oraz programy wolontariatu pracowniczego pobudzają aktywność pracowników oraz ich skłonność do różnorakich form partycypacji. Kształtowaniu lepszych programów motywacyjnych, szczególnie oczekiwanych przez młodszych pracowników służą instrumenty równowagi miedzy praca a życiem (WLB). Podobną funkcję spełnia badanie postaw pracowniczych i szerzej stosowanie instrumentów doskonalących komunikację wewnętrzną. Opisywana powyżej ewolucja narzędzi z pewnością doskonale poprawia wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny, tak pożądany w obecnych realiach.

Z kolei metamorfoza mechanizmów ZZL w kierunku niepublicznego zakładać może wykorzystywanie narzędzi i metod kojarzonych z biznesem, takich jak:

- zarządzanie przez cele, w ramach którego pracownicy z kierownikami wspólnie ustalają cele do zrealizowania i monitorują ich postęp;
- efektywnościowe systemy wynagrodzeń, zawierające rozbudowany system premiowania i bogactwo zmiennych składników wynagrodzeń;
- ewaluacja działalności komórek organizacyjnych skorelowana ze sformalizowaną oceną okresową pracowników.

Dlatego podjęcie próby analizy i oceny tego jak na tle przeobrażeń w zarządzaniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz, co ważniejsze, dalszych wyzwań i spodziewanych w nieodległej przyszłości zmian, wygląda obraz polskiej administracji publicznej, jawi się jako ważne poznawczo i aplikacyjnie zagadnienie.

Źródło: Uniwersytet Łódzki

dr hab. Izabela WarwasDr hab. Izabela Warwas jest autorką i redaktorką ponad 110 publikacji. Pracowała w 43 projektach Unii Europejskiej i projektach badawczych jako koordynatorka, ekspert, wykonawca badań oraz audytor. W latach 2010-2013 pełniła funkcję kierownika ds. koordynacji działań UŁ w projekcie systemowym Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+.

I. Warwas pracuje jako wykładowca na studiach dziennych, zaocznych, MBA, zdalnych,  Erasmus+. Koordynowała kilka edycji studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Od 2002 roku jest audytorką ogólnopolskiego konkursu Lider ZZL. Posiada kontakty z praktyką gospodarczą jako doradca, trenerka szkoleń i warsztatów biznesowych. W roku 2014 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Stypendystka University of Glasgow i członek COST Action IS1409 – Gender and health impacts of policies extending working life in western countries, programu Horyzont 2020.


TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25