facebook RSS # #

19.02.2019 15:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-11-25 13:23       aktualizacja: 2017-01-12 14:04       Aktualności
  A A A

Wspólnota interesów. Budowanie przestrzeni relacji samorządu i biznesu

Wspólnota interesów. Budowanie przestrzeni relacji samorządu i biznesu
Pojęcie terytorium
nabiera nowego znaczenia
Fot.Fotolia
Dla budowy więzi terytorialnych konieczna jest świadomość władz regionu i lokalnego biznesu, że łączy je wspólnota interesów – uważa ekspertka.

Współczesne badania związane z rozwojem lokalnym podkreślają rolę terytorium jako czynnika warunkującego rozwój przedsiębiorstw.

Samo pojęcie „terytorium” nabiera nowego znaczenia – nie określa już tradycyjnej przestrzeni fizycznej, ale odnosi się do sfery społeczno-instytucjonalnej, sieci, relacji pomiędzy podmiotami lokalnymi połączonymi wspólnotą doświadczeń historycznych, wspólną kulturą, własnym „językiem” komunikacji.

Elementy te współtworzą tożsamość terytorium, stanowiąc zasób specyficzny dla przedsiębiorczości. Tak definiowane terytorium jest z jednej strony zasobem dla przedsiębiorstw, z drugiej zaś strony stanowi produkt wewnętrznych relacji [Słupińska, 2016].

Przyjęcie paradygmatu rozwoju terytorialnego jako podstawy dla formułowania interwencji publicznych, widoczne jest również na poziomie polityk regionalnych (choćby kształt obecnej polityki spójności UE).

Istotne jest jednak, aby władze nie tylko odnosiły się do np. wymagań związanych z korzystaniem ze wsparcia europejskiego, lecz rozumiały głęboki sens kryjący się w samym rozumieniu terytorium i jego związków z rozwojem przedsiębiorczości.

Czynników budujących terytorium, takich jak zaufanie, wspólnota doświadczeń, kody zachowań, nie można wprowadzić w trybie uchwał czy rozporządzeń, są one przecież skutkiem wieloletnich procesów doświadczanych i tworzonych przez określone społeczności.

Można jednak (i należy) podejmować działania promujące wdrażanie mechanizmów decyzyjnych, budujących te cechy terytorialne, na które wpływ może i powinna mieć władza publiczna. Do takich cech należy chociażby kapitał relacyjny, skuteczne mechanizmy współzarządzania czy sposób sprawowania władzy, budujący zaufanie i sprzyjający rozwojowi prawidłowych relacji pomiędzy instytucjami publicznymi a sektorem biznesu [Słupińska, 2014].

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem regionalnych programów operacyjnych, stanowiących główny instrument realizacji regionalnych strategii rozwoju. Sposób programowania interwencji w ramach regionalnej alokacji należy do kompetencji władz regionalnych, a w tym procesie ważne jest wzmocnienie partycypacji społecznej.

Uwzględnianie stanowiska i opinii sektora biznesu w fazie programowania regionalnej polityki rozwoju pozwoli w większym stopniu na uwzględnienie potrzeb tego sektora w dokumentach strategicznych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku podejmowania decyzji dotyczących podziału środków przeznaczonych na rozwój przedsiębiorczości w ramach regionalnego programu operacyjnego.

Region jest zobowiązany do takiego podziału środków, który wynika ze strategicznych dokumentów regionu oraz uwzględnia wytyczne zawarte w dokumentach unijnych i krajowych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby w ramach pozostałej autonomii decyzyjnej region koncentrował się wokół tych działań, których przedsiębiorstwa rzeczywiście oczekują.

Spowoduje to z jednej strony wzmocnienie sektora biznesu, z drugiej zaś – wpłynie korzystnie na budowę pozytywnych relacji pomiędzy władzą publiczną a przedsiębiorczością [Słupińska, 2014].

Istotne jest także uwzględnianie w większym stopniu postulatów przedsiębiorstw przy formułowaniu narzędzi interwencji. W zasadzie nie ma platform, w ramach których mogłyby się odbywać realne konsultacje między władzami samorządowymi a sektorem biznesu.

Gdyby władze regionu chciały, a instytucje reprezentujące biznes umiały prowadzić dialog, to miałoby to korzystny wpływ chociażby na kształt regionalnego programu operacyjnego.

Można na przykład rozważyć różne pułapy dofinansowania w zależności od poziomu innowacyjności i branży, w której projekt jest realizowany (w zależności od strategicznych kierunków rozwoju województwa), zamiast stosować jedynie sztywny pułap dotacji uzależniony od klasy wielkości przedsiębiorstwa.

W ten sposób region mógłby w sposób priorytetowy wspierać branże, którymi władze są szczególnie zainteresowane, nie odmawiając przy tym wsparcia innym inwestycjom.

Przede wszystkim dla budowy więzi terytorialnych konieczne jest uświadomienie zarówno przez władze regionu, jak i przez lokalny biznes, że łączy je wspólnota interesów. Sukces i rozwój przedsiębiorstw przekłada się bezpośrednio na sukces i rozwój regionu.

Konieczne są zatem działania budujące wzajemne zaufanie i odchodzące od stereotypu „urząd - zło konieczne” i „przedsiębiorca – petent”.

Dr Monika Słupińska

Literatura:

1. M. Słupińska (2016), Terytorialne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw. Terytorium – kapitał społeczny – governance, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
2. M. Słupińska (2014), Regionalna polityka wspierania konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w regionie Umbrii , [w:] M. Słupińska (red.), Regionalna polityka wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw Studium porównawcze regionu łódzkiego i regionu Umbrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.Źródło: Uniwersytet Łódzki
kkż/Serwis Samorządowy PAP
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25