facebook RSS # #

20.02.2019 01:08

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-01-12 13:48       aktualizacja: 2017-01-12 14:14       Aktualności
  A A A

Innowacje społeczne. Wymagają współpracy jst z ngo i mieszkańcami

Innowacje społeczne. Wymagają współpracy jst z ngo i mieszkańcami
Fot. Fotolia
Współpraca samorządu z ngo i grupami mieszkańców może zwiększyć efektywność wdrażania innowacji społecznych – uważa socjolog.

Publikujemy artykuł dr. Katarzyny Zajdy, socjologa wsi, pracownika naukowego Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego.

Innowacje społeczne są jednym z rodzajów innowacji wspieranych przez różne instytucje, w tym Unię Europejską. Bywają różnie definiowane. Dla przykładu w jednym z kluczowych dla Komisji Europejskiej raportów: Empowering people, driving change. Social innovation in the European Union określono je jako „nowe idee (produkty, usługi, modele) stanowiące odpowiedź na społeczne potrzeby i kreujące nowe relacje i powiązania społeczne” (Bureau of European Policy Advisors BEPA, 2010: 24).

Celem innowacji jest rozwiązywanie problemów społecznych, odpowiadanie na wyzwania społeczne (chociażby takie jak społeczne wykluczenie i marginalizacja związane z bezrobociem, biedą, niepełnosprawnością, wiekiem, uzależnieniami). Innowacje społeczne współwystępują zarówno z innowacjami organizacyjnymi (koncentrującymi się wokół rozwiązań sprzyjających większej efektywności różnych struktur organizacyjnych oraz wokół kwestii relacji między organizacjami i instytucjami), a także z technologicznymi i ekologicznymi.

Od innych typów innowacji odróżnia sytuowanie w centrum zainteresowania potrzeb i problemów społecznych dotykających mieszkańców różnych zbiorowości terytorialnych, w tym grup dyskryminowanych czy defaworyzowanych. Ich celem nie jest generowanie zysków finansowych podmiotów je wdrażających, w związku z czym rzadko stanowią one przedmiot zainteresowania instytucji rynku (w tym przedsiębiorstw).

Częściej próbę ich tworzenia i wdrażania podejmują organizacje pozarządowe i instytucje samorządu lokalnego.
Działania tych pierwszych (zwłaszcza na obszarach wiejskich) bywają prowadzone na niewielką skalę i dość nieregularnie, zwłaszcza jeśli są to podmioty tworzone przez grupę pasjonatów, utrzymujące się ze składek członkowskich i działające na zasadzie mobilizowania przez lidera organizacji zasobów ludzkich i społecznych.

W związku z tym istotną rolę w ich wdrażaniu mogą pełnić instytucje samorządu lokalnego. Ich specyfika może generować kilka barier dla wdrażania innowacji społecznych. Wśród nich należy wymienić ograniczenia w zakresie akceptacji wysokiego poziomu ryzyka takich przedsięwzięć oraz procedury biurokratyczne. Tworzenie innowacji społecznych wiąże się bowiem z krytyczną oceną dotychczas podejmowanych przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania problemów społecznych czy zaspokajania szeroko rozumianych społecznych potrzeb.

Efektem tej konstruktywnej krytyki jest zidentyfikowanie innych sposobów rozwiązywania problemów, odpowiadania na tak określone potrzeby, wysnucie wniosku, że te alternatywne działania mogą być bardziej efektywne, choć jednocześnie trudniejsze do wdrożenia, obarczone ryzykiem, niekiedy niemieszczące się w ramach istniejących procedur.

Barierą dla wdrażania tych innowacji przez instytucje samorządu lokalnego mogą być również problemy w zakresie współpracy z innymi organizacjami i instytucjami oraz niewielki poziom partycypacji mieszkańców gmin w rozwoju lokalnym. Najczęściej innowacje społeczne powstają w jakiegoś rodzaju strukturach zbiorowych. Nie są efektem działania jednostki, lidera - innowatora, ale wymagają współpracy wielu organizacji i instytucji lokalnych, tak by proponowane rozwiązania uwzględniały doświadczenia każdego z nich, były przez nie rozumiane i aprobowane.
Co ważne, wymagają one również partycypacji mieszkańców w procesie ich tworzenia i wdrażania, bowiem, jeśli mają być one efektywne i wdrażane z myślą o ich problemach i potrzebach, powinny być dobrze zdiagnozowane i społecznie akceptowane.

Współpraca samorządu lokalnego z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi i grupami niesformalizowanymi mieszkańców może zwiększyć efektywność wdrażania innowacji społecznych. Można je tworzyć, ale też przyjmować rozwiązania już wypracowane w innych układach terytorialnych, z tym, iż każdy taki układ posiada swoją specyfikę, w związku z czym rozwiązanie, które sprawdziło się w danym kontekście społeczno-gospodarczym, niekoniecznie będzie efektywne w innych.Katarzyna Zajda - socjolog wsi, pracownik naukowy Katedry Socjologii Wsi i Miasta Uniwersytetu Łódzkiego ze stopniem doktora. Jej zainteresowania koncentrują się wokół tematyki społeczności lokalnych, samorządu lokalnego, nowych metod i instrumentów jego rozwoju (w tym metody LEADER, Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność). Uczestniczka wielu projektów badawczych, w tym kilku międzynarodowych. Obecnie kierownik projektu „Lokalne systemy innowacji społecznych na wsi” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, laureatka kilku nagród naukowych, stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznanego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendystka Fundacji im. H. Boella, praktyk w zakresie współpracy z lokalnymi grupami działania i urzędami gmin.

Źródło: Uniwersytet Łódzki
kkż/Serwis Samorządowy PAP
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25