facebook RSS # #

14.10.2019 19:06

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-07-26 05:38       aktualizacja: 2019-07-26 10:06       Aktualności
  A A A

Plan przestrzeni. Dr hab. Marcin Feltynowski o metodach planowania przestrzennego

Plan przestrzeni. Dr hab. Marcin Feltynowski o metodach planowania przestrzennego
Fot. Uniwersytet Łódzki
Planowanie przestrzenne jest zadaniem własnym gmin. W obecnie funkcjonującym systemie prawnym to właśnie podstawowe jednostki podziału terytorialnego muszą podejmować decyzje o sposobach przeznaczenia terenów - wyjaśnia dr hab. Marcin Feltynowski z Katedry Gospodarki Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Łódzkiego.

Dzieje się to przy wykorzystaniu narzędzi określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.]. Wójt, burmistrz albo prezydent ma do dyspozycji obligatoryjne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (studium), fakultatywne, co do zasady, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (plany miejscowe) oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Pojawia się jednak pytanie w jaki sposób postępować racjonalnie w przypadku sporządzania planów miejscowych, czym kierować się w momencie opracowywania planów jedynie dla części gminy. Te i wiele innych dylematów w przestrzeni gmin związane są z obciążeniem finansowym jakie niesie za sobą sporządzanie planu miejscowego.

Lokalizacja

Właściwe wykorzystanie środków publicznych oraz konieczność utrzymania ładu przestrzennego w gminach wymusza na władzy uchwałodawczo-kontrolnej oraz wykonawczej podejmowanie trudnych decyzji, które można poprzeć analizą materiałów zastanych w gminie. Jedną z najprostszych metod jest ocena zainteresowania inwestorów lokalizacją inwestycji na terenie gminy przez pryzmat wydanych decyzji o warunkach zabudowy. Dzięki kalkulacjom liczby decyzji w jednostkach pomocniczych gminy (sołectwach, osiedlach) możliwe jest wskazanie terenów o największej presji inwestycyjnej, co staje się podstawą dla opracowania na tych terenach planu miejscowego.

Antropopresja

Inne podejście do uzasadnienia opracowania planu miejscowego na danym terenie jest ocena zmian powierzchni terenów zabudowanych. Może się to odbywać w oparciu o zdjęcia satelitarne, celowo przygotowywane dla gmin zdjęcia multispektralne, czy też zasoby Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. We wszystkich wypadkach niezbędne staje się dokonanie porównania dwóch punktów czasowych w zakresie stanu zagospodarowania gminy, co w konsekwencji staje się podstawą do oceny, które obszary gminy podlegają największej antropopresji, a tym samym stanowią tereny, dla których wskazane jest opracowanie planu, by w konsekwencji w przyszłości pominąć potrzebę wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

Ekspertyza

Najbardziej złożoną spośród wskazywanych metod jest wykorzystanie wielokryterialnego wspomagania decyzji, które w ostatniej dekadzie pozwalają na podejmowanie złożonych decyzji w oparciu o dane statystyczne przy udziale gremium eksperckiego. Znajdują one zastosowania w wielu obszarach funkcjonowania samorządu, do których zalicza się także planowanie przestrzenne gmin. Wykorzystanie tych metod stanowi uzasadnienie dla wyboru określonej lokalizacji planu miejscowego.

We wszystkich wypadkach należy uznać, że planowanie przestrzenne zostaje poparte analizą dostępnych danych przestrzennych i statystycznych, które pozwalają na uzasadnienie wyborów władz lokalnych. Więcej na temat studiów przypadków związanych z zastosowaniem prezentowanych metod można znaleźć w publikacji książkowej Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego „Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach”. Publikacja oprócz praktycznego zastosowania metod jest również próbą prezentacji możliwych do wprowadzenia na poziomie lokalnym systemowych rozwiązań stanowiących wsparcie dla władz lokalnych.

/Źródło informacji: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego/

Marcin Feltynowski – doktor habilitowany w dyscyplinie ekonomia i finanse, adiunkt w Katedrze Gospodarki Samorządu Terytorialnego, specjalista w zakresie planowania przestrzennego, rozwoju lokalnego, systemów informacji przestrzennej oraz zwolennik polityki opartej na dowodach. W jego dorobku znajduje się artykuły naukowe związanych z zainteresowaniami badawczymi. Autor książki „Planowanie przestrzenne gmin wiejskich. Zastosowanie koncepcji polityki opartej na dowodach” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2018).

Więcej: http://www.public.uni.lodz.pl/pracownicy/dr-hab-marcin-feltynowski/


TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25