facebook RSS # #

16.02.2020 20:52

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-08-22 09:10       aktualizacja: 2019-08-21 14:28       Temat Dnia
  A A A

Bezpieczne miasto. Ekspert UŁ o bezpieczeństwie publicznym w planowaniu przestrzennym

Bezpieczne miasto. Ekspert UŁ o bezpieczeństwie publicznym w planowaniu przestrzennym
Fot. Depositphotos/UŁ
Zapewnienie bezpieczeństwa odgrywa ważną rolę w wielu dziedzinach jego aktywności, w tym również w procesie planowania przestrzennego - przekonuje Karina Pilarz z Uniwersytetu Łódzkiego.

Przez pojęcie bezpieczeństwa rozumiemy stan braku zagrożenia. W polskim prawodawstwie często możemy zetknąć się z pojęciem bezpieczeństwa - zarówno w ustawie zasadniczej, jak i innych ustawach oraz aktach niższego rzędu. Mimo to w żadnym z tych aktów nie została zawarta jego legalna definicja. 

Wynikiem takiego stanu rzeczy są różne interpretacje spotykane w doktrynie. Kwestią problematyczną jest również fakt, że często stosowane są pojęcia zbliżone, takie jak bezpieczeństwo państwa czy bezpieczeństwo wewnętrzne. Nie ma natomiast kryteriów, które pozwoliłyby na precyzyjne ich odróżnienie i określenie zasad ich stosowania.

Uzasadniony zdaje się zatem postulat wprowadzenia do polskiego porządku prawnego definicji legalnej pojęcia bezpieczeństwa publicznego. Przyczyniłoby się to do wyeliminowania wszelkich terminologicznych niejasności i wieloznaczności oraz pozwoliło na jego tożsame rozumienie w kontekście przepisów różnego rodzaju ustaw i innych aktów normatywnych. Określenie bezpieczeństwa publicznego jest potrzebne, bez względu na to, czy definicja ta miałaby znaleźć się, jak postulowane jest w literaturze przedmiotu, w przepisach ogólnego prawa administracyjnego, czy też w ustawie szczegółowej, dotyczącej zagadnień związanych z bezpieczeństwem.

Zapewnienie bezpieczeństwa jest jednym z najistotniejszych zadań państwa. Nie ulega zatem wątpliwości, że jego realizacja odbywać się musi również w ramach tak ważnej dziedziny aktywności państwa, jaką jest planowanie przestrzenne. Bezpieczeństwo publiczne jest jednym z czynników branych pod uwagę przez organy planistyczne najpierw w procesie planowania, a następnie na etapie materialnej realizacji sformułowanych planów.

W ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), zwana dalej u.p.z.p.), regulującej najważniejsze kwestie związane z planowaniem przestrzeni, ustawodawca nie posługuje się wprost pojęciem bezpieczeństwa publicznego.

Stosuje natomiast zamienniki: bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo państwa. Wymienia je w art. 1, w którym określił zakres przedmiotowy ustawy, w katalogu czynników uwzględnianych w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Są to zatem pewne wartości, wytyczające kierunki procesu planistycznego. Czynniki, które zostały przez ustawodawcę wymienione w art. 1 ust. 2, traktować możemy jako zasady ogólne planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wśród nich znajdują się zarówno takie, które posiadają ustawową definicję (zawartą w u.p.z.p. lub w innych przepisach), jak i zasady stanowiące pojęcia niedookreślone. Celem tych zasad, w tym oczywiście dotyczących bezpieczeństwa, jest wyznaczenie kierunków tworzenia prawa w postaci planów miejscowych oraz kierunków interpretacji przepisów prawa.

Zapewnienie bezpieczeństwa, będące jedną z najważniejszych funkcji państwa, odgrywa ważną rolę w wielu dziedzinach jego aktywności, w tym również w procesie planowania przestrzennego. W celu zagwarantowania publicznego bezpieczeństwa organy planistyczne muszą uwzględniać w uchwalanych przez siebie planach takie czynniki, jak potrzeby obronności państwa, ochronę przeciwpowodziową, czy też zabezpieczenie przed stwarzającymi zagrożenie zakładami przemysłowymi.

 
Karina Pilarz – doktorantka w Zakładzie Ustroju Administracji Publicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; w pracy naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, ustrojem samorządu terytorialnego, administracją publiczną oraz prawem administracyjnym. W roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019 beneficjentka stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium z dotacji podmiotowej, a w roku akademickim 2018/2019 również stypendium dla najlepszych doktorantów.
Autorka artykułu Aspekty bezpieczeństwa publicznego w planowaniu przestrzennym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” Nr 87, 2019 (https://bit.ly/2Zc6PRQ )
 

TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25