facebook RSS # #

19.02.2020 11:11

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-04 08:55       aktualizacja: 2019-10-03 14:57       Temat Dnia
  A A A

Rządzić pokoleniem. Eksperci UŁ o zarządzaniu pokoleniami w organizacji

Rządzić pokoleniem. Eksperci UŁ o zarządzaniu pokoleniami w organizacji
Fot. UŁ/Depositphotos
We współczesnych organizacjach spotyka się niekiedy nawet pięć pokoleń pracowników. Każde z nich ukształtowały różne warunki społeczne, gospodarcze, historyczne, etyczne i kulturowe. O tym, jak czerpać korzyści z różnorodności zespołu wynikającej z przynależności pokoleniowej, pomnażać kapitał ludzki i czynić z niego dźwignię rozwoju  piszą badaczki z Uniwersytetu Łódzkiego.

Efektywne zarządzanie różnorodnym  kapitałem ludzkim jest wyzwaniem dla kadry kierowniczej. Prognozowana sytuacja demograficzna w perspektywie najbliższych lat wymagać będzie od pracodawców dalszej rewizji praktyk zarządzania zasobami ludzkimi.  Jak pracodawcy w Polsce radzą sobie z zarządzaniem multigeneracyjnym?  Czy wykorzystują potencjał pokoleń zatrudnionych w organizacji? W jakim stopniu znają i stosują sposoby motywowania, budowania zaangażowania oraz komunikowania do pracowników, których różnią systemy wartości, potrzeby i oczekiwania, nawyki oraz przyzwyczajenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w najnowszej książce Izabeli Warwas, Justyny Wiktorowicz i Anny Jawor-Joniewicz „Kapitał ludzki a zarządzanie wieloma pokoleniami w organizacji”.

Mimo, iż zarządzanie multigeneracyjne przynosi zarówno przedsiębiorstwom, jak i całej gospodarce kraju znaczne korzyści, to odsetek firm stosujących to podejście jest nadal niewielki. Wynika to z istnienia szeregu barier zidentyfikowanych w publikacji, wśród których, najistotniejsza jak się zdaje, jest związana z niedostatkami wiedzy pracodawców oraz funkcjonowaniem wśród nich szkodliwych stereotypów. Dlatego autorki szczegółowo opracowały charakterystyki kilku pokoleń, wyodrębniając tradycjonalistów, pokolenie baby boomers, generacje  - X, Y oraz  C. Każde z nich ma nieco inne sposoby funkcjonowania w organizacji oraz odmienne potrzeby i oczekiwania wobec pracodawcy, co powinno być uwzględnione w tworzonych i realizowanych strategiach zarządzania kapitałem ludzkim. 

W książce znajdziemy konkretne przykłady preferowanych przez różne generacje rozwiązań z zakresu np. oceniania, rozwoju pracowników czy dbałości o równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym. 
Wiedza teoretyczna poparta jest  wynikami dwóch krajowych badań empirycznych realizowanych w latach 2016-2017 w sektorze MŚP oraz w firmach średnich i dużych z branż wiedzochłonnych. Oba przytaczane projekty badawcze obejmowały zagadnienia związane z wyzwaniami, przed jakim stoi zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście różnorodności wieku pracowników w miejscu pracy. 

Osobno analizie poddano jakość kapitału ludzkiego i multigeneracyjnego z punktu widzenia pracodawców. Zaprezentowano ich opinie na temat poszczególnych generacji w miejscu pracy oraz metody motywowania reprezentantów różnych pokoleń i zachęcania do dzielenia się wiedzą w organizacji. Wskazano instrumenty budowania zaangażowania pracowników. Przytoczono w nim m.in. 
opinie pracodawców i pracowników, dotyczące najskuteczniejszych metod kształtowania tej postawy z punktu widzenia potrzeb osób w różnym wieku.

 
Rysunek 1. Pokolenia z perspektywy równowagi praca-życie w opinii pracodawców MŚP (w %)
Na wykresie podano odsetek MŚP wskazujących, że dana cecha jest właściwa konkretnemu pokoleniu (możliwe wskazanie więcej niż jednego pokolenia). Dodatkowo wykres pozwala na porównanie małych i średnich firm (p – prawdopodobieństwo w teście niezależności chi-kwadrat, * – różnice istotne statystycznie, ? = 0,05)

Źródło: opracowanie na podstawie wyników badania CATI MŚP (projekt STAY, 2017)

Książka zawiera nie tylko teoretyczne podstawy zarządzania multigeneracyjnego, ale także praktyczne rozwiązania z zakresu budowania przywództwa w firmie oraz tworzenia podsystemów zarządzania kapitałem ludzkim wrażliwych na wiek pracowników.  Jest  dedykowana głównie liderom zespołów, menedżerom, osobom profesjonalnie zajmującym się zagadnieniami personalnymi, także studentom kierunków ekonomicznych, psychologicznych i społecznych oraz wszystkim tym odbiorcom, którzy chcieliby efektywniej pracować, podejmować mądre i świadome decyzje wobec pracowników, którymi kierują oraz w swym własnym życiu zawodowym.  

Znajdujemy tu dowód na to, że kluczowe jest skoncentrowanie się na potencjale drzemiącym w każdym pokoleniu, nie na barierach wynikających z różnic między nimi. Takie podejście umożliwia zarządzającym czerpanie korzyści z różnorodności w miejscu pracy.
ZAŁĄCZNIKI: rysunek UŁ.jpg
TAGI:
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25