facebook RSS # #

20.01.2020 16:50

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-06-24 22:53       aktualizacja: 2016-06-27 17:05       OPINIE, WYWIADY, CZATY
  A A A

Długi na czacie. Zdaniem Mirosława Legutki warto wrócić do starych wskaźników

Długi na czacie. Zdaniem Mirosława Legutki warto wrócić do starych wskaźników
Należy wrócić do starych wskaźników
- twierdzi Mirosław Legutko
Każda próba naprawiania wskaźnika zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest skazana na niepowodzenie, gdyż ten pomysł się w ogóle nie sprawdził - ocenił podczas czatu Mirosław Legutko z RIO w Krakowie. Jego zdaniem należy wrócić do „starych" wskaźników limitujących zadłużanie się JST.

W piątek, 24 czerwca członek kolegium RIO w Krakowie odpowiadał podczas czatu na pytania uczestników Samorządowej Akademii Finansów oraz czytelników www.samorzad.pap.pl. Internauci pytali głównie o kwestie dotyczące sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej, ale także o zagadnienia dotyczące polityki wydatkowej JST.

Jednym z omawianych zagadnień był także indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.  Użytkownik „graba79" zapytał czy wskaźnik spłaty z art 243 nie powinien być liczony do dochodów i wydatków własnych? Według internauty w samorządach wojewódzkich powoduje to pogorszenie sytuacji ze względu na liczne środki UE, które są tylko przekazywane, a w perspektywie 3 lat pogarszają tzw. prawą stronę wzoru.

Zdaniem Mirosława Legutko każda próba naprawiania indywidualnego wskaźnika zadłużenia jest skazana na niepowodzenie „gdyż ten pomysł się w ogóle nie sprawdził".

„Uważam, że powinniśmy wrócić do starych wskaźników 15 proc. i 60 proc. Ustalanie przyszłych możliwości spłaty długu na podstawie danych historycznych to tak jakby ustalać dopuszczalną prędkość pojazdu na dany dzień na podstawie średniej z trzech poprzednich dni" - ocenił ekspert RIO w Krakowie.


Publikujemy pełny zapis czatu z członkiem kolegium RIO w Krakowie:

(anna): Gmina rozważa zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego. Przyznam, że jeszcze tego nie robiłam, proszę o informację jakie są zasady, wymogi itd. Czy potrzebna jest uchwała Rady Gminy, opinia RIO, czy wystarczy tylko zmiana budżetu?


Mirosław Legutko: Ciągle się dyskutuje, czy taki kredyt powinien być wykazywany jako przychód i rozchód. W większości poglądów (i samorządów) nie planuje się tego kredytu ani po stronie przychodów, ani też rozchodów. Wystarczy posiadać w uchwale budżetowej upoważnienie z art. 212 ust. 2 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych (ufp.) do zaciągania kredytu pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego czyli z art. 89 ust. 1.

(pablo43): W jaki sposób klasyfikować wydatki związane z aktualizacją dokumentów strategicznych gminy, chodzi o strategię rozwoju?

Mirosław Legutko: W mojej ocenie w dziale 750, rozdział 75095 „pozostała działalność".

(urzędnik): Poproszę o wyjaśnienie, czy w sprawozdaniu z wykonania budżetu wykazywana kwota wykorzystanych środków pochodzących z UE to suma otrzymanych dotacji czy też suma poniesionych wydatków na projekty UE?

Mirosław Legutko: Proszę o uściślenie - otrzymane dotacje to dochód a wykorzystane środki to wydatek. Czy chodzi o elementy z art. 269 ufp?

(Danuta): Czy środki funduszu sołeckiego mogą być wkładem własnym w projektach unijnych?

Mirosław Legutko: Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o funduszu sołeckim środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy - jeżeli są spełnione te warunki to nie widzę przeszkód.

(Rdzawka): Jaki wpływ na wykonanie budżetu ma dopłacanie przez gminę do gospodarki śmieciowej z budżetu ? Jakie są tego konsekwencje ?

Mirosław Legutko: Jest to legalne - nie wolno tylko dochodów z opłaty śmieciowej przeznaczyć na inny cel. Ale dołożyć można. Oczywiście oznacza to, że musimy uszczuplić realizację innych zadań.

 (Tobiasz): Czy niewydane pieniądze z opłat śmieciowych można przeznaczyć na pensje urzędników niezwiązanych z gospodarką odpadami?

Mirosław Legutko: Nie powinno się tych pieniędzy przeznaczyć na gospodarkę śmieciową w kolejnym roku (wyrównać). Fakt, że ustawa nie mówi w jaki sposób i kiedy mam nadwyżkę z tej opłaty wydać - ale są to środki celowe.

(Rdzawka): Jaka jest podstawa umorzeń podatków przez burmistrza? Jaki może to mieć wpływ na budżet?

Mirosław Legutko: Wpływ na budżet zawsze jest negatywny - bo nie realizujemy dochodów. Należy jednak pamiętać po co są te decyzje uwaga: UZNANIOWE! Po prostu ustawodawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności zdarzeń życiowych itp. Dlatego pomimo, że wywołuje to kontrowersje, ta uznaniowość musi zostać.

(Marian.P): Czy radni mają prawo zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia pracowników gminy zapisane w budżecie?

Mirosław Legutko: Uwaga : zmiana uchwalonego budżetu może nastąpić jedynie z wyłącznej inicjatywy organu wykonawczego. Jeżeli taki wniosek w trakcie roku wójt przedstawi to nie ma przeszkód.

(graba79) Dzień dobry, czy zastanawiał się ktoś nad wskaźnikiem spłaty z art 243, że powinien być liczony do dochodów i wydatków własnych? Czy spotkał się Pan z taką opcją? W samorządach wojewódzkich powoduje to bardzo pogorszenie sytuacji ze względu na liczne środki UE które są tylko przekazywane a w 3 latach pogarszają prawą stronę wzoru.

Mirosław Legutko: Osobiście uważam, że każda próba naprawiania tego wskaźnika jest skazana na niepowodzenie gdyż ten pomysł się w ogóle nie sprawdził. Uważam, że powinniśmy wrócić do starych wskaźników 15 % i 60 %. Ustalanie przyszłych możliwości spłaty długu na podstawie danych historycznych to tak jakby ustalać dopuszczalną prędkość pojazdu na dany dzień na podstawie średniej z trzech poprzednich dni.

(imiona): Czy gmina ma obowiązek publikować sprawozdanie Rb-NDS i czy może skracać tylko do 4 pierwszych pozycji. Czy może odmówić radnemu udostępnienie całego sprawozdania? Głównie chodzi o utajnienie nadwyżki z lat ubiegłych. Czy radni mogą wskazać cel wydatkowania takiej nadwyżki?

Mirosław Legutko: Nie ma obowiązku publikacji. Sprawozdanie w trybie dostępu do informacji publicznej winno być udostępnione każdemu kto o to wystąpi. Rada może wskazać cel nadwyżki, ale tylko na etapie uchwalania pierwotnego budżetu. Po jego uchwaleniu wyłączną inicjatywę ma wójt i niestety wójtowie "ogrywają" często radę przy wprowadzaniu nadwyżki lub wolnych środków w trakcie roku budżetowego korzystając z wyłącznej inicjatywy i wymuszając pewne propozycje.

(graba79): ale liczenie wskaźnika w oparciu o dochody zewnętrzne z których samorząd nie korzysta jest chore, dochody i wydatki własne co innego sam wypracowuje i ma na to wpływ.

Mirosław Legutko: Oczywiście - zgadzam się. I wyraźnie widać dobre wskaźniki w województwach samorządowych podczas gdy nie ma to wiele wspólnego z faktyczną kondycją tych jednostek. Tak samo czasami gminie wychodzi fatalny wskaźnik podczas gdy pod względem ekonomicznym gmina stoi dobrze.

(uw): Czy gmina w danym roku może finansować te same przedsięwzięcie, związane z zakupem strojów i obuwia sportowego, akcesoriów treningowych oraz sfinansowania kosztów przejazdów na rozgrywki, z dwóch źródeł, tj. w ramach funduszu sołeckiego dla danego sołectwa dla 2 klubów sportowych działających na terenie tego sołectwa (zwrot z funduszu w 2017 r.) oraz w formie dotacji na realizację zadania publicznego dla tych samych klubów sportowych, wybranych w drodze konkursu.

Mirosław Legutko: Tak - czasami to samo działanie można finansować z różnej klasyfikacji i w różny sposób - np. środki antyalkoholowe, na sport, na kulturę i sztukę.

(Karol): Czy dopuszczalnym jest nie przyznanie absolutorium dla wójta, burmistrza czy prezydenta z wykonania budżetu za rok poprzedni (za wnioskiem komisji rewizyjnej) w sytuacji gdzie w opinii komisji rewizyjnej "...nie mam zastrzeżeń, uwag i naruszeń zasad celowości i rzetelności w gospodarowaniu środkami publicznymi..." ? Jak oceni Pan na pierwszy rzut oka poczynania takiej komisji? pozdrawiam Karol

Mirosław Legutko: No jeżeli nie ma zastrzeżeń to taki wniosek się nie broni - chyba że były inne naruszenia jak np. przekroczenie planu wydatków. Procedura absolutoryjna ma dotyczyć tylko i wyłącznie wykonania budżetu co jest pilnowane przez RIO na etapie wniosku komisji (opinia) i uchwały rady (badanie nadzorcze).

(jan): Dzień dobry, potrzebuję informacji, ile rocznie kosztuje samorządy obsługa długu. Znalazłem dane (GUS), z których wynika, że 2014 r. było to ponad 2 mld zł, w tym w samej Warszawie 287,1 mln zł.

Mirosław Legutko: Nie mam takich danych - pewnie te GUS-u są najpełniejsze. Wiem natomiast ze w przypadku jednego z miast Małopolski Pani Skarbnik pokusiła się o wyliczenia i wprowadzenie wskaźnika z 243 ufp. co spowodowało konieczność wydłużenia spłaty długu - kosztowało to miasto 2 mln dodatkowych odsetek. Mamy szczęście (jako podatnicy), że po wprowadzeniu tego wskaźnika spadło oprocentowanie. Ale wskaźnik ten służy tylko bankom.

(Danuta): Stowarzyszenie jest właścicielem działki budowlanej zabudowanej budynkiem, który jest wpisany do gminnej ewidencji ochrony zabytków(nie jest wpisany do rejestru zabytków) W 2012roku w wyniku pożaru spaliło się pokrycie dachowe tego budynku. Czy gmina może ogłosić konkurs zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na odbudowę tego dachu w ramach zadania własnego gminy -ochrona zabytków i opieka nad zabytkami?

Mirosław Legutko: Taki konkurs to by była fikcja - skoro od razu wiemy kto ma wygrać :) Poza tym w trybie pożytku zleca się realizację swoich zadań a takim nie jest remont cudzego budynków - budynek gminy owszem. Właściwym trybem jest dotacja z art. 81 ustawy o ochronie zabytków.

(imiona): Jak rada powinna postąpić, by z nadwyżki z lat ubiegłych sfinansować inwestycję rozpoczętą, której realizacja jest umieszczona w dokumentach programowych, a burmistrz ja blokuje (robi wszystko by pokazać że nie ma na nią pieniędzy, choć są chociażby w nadwyżce z lat ubiegłych). Powód jest niski, nie chce by rozpoczęta budowa była ukończona, gdyż bezpośrednio dolega do jego posesji i sądzi (sala widowiskowa) że będzie przeszkadzać jego domowi i domownikom.

Mirosław Legutko: rada może wprowadzić tą inwestycję (wydatki) na etapie uchwalania pierwotnego budżetu - wtedy rada może zrobić z przedłożonym projektem wszystko (z wyjątkiem zwiększenia deficytu). Dodatkowo oczywiście należy inwestycję wpisać w wpf (chyba że już tam jest). Tak że już w budżecie na 2017 rok możecie Państwo wymusić wprowadzenie tej inwestycji.

(Olek76): Panie Mirosławie, czy stosunek pracy z zastępcą skarbnikiem można rozwiązać w inny sposób niż przez odwołanie ze stanowiska?

Mirosław Legutko: Nie bardzo rozumiem, zastępca nie jest powoływany przez radę?

(graba79): co Pan sądzi o możliwości planowania przychodów z tyt. wolnych środków w kilku kolejnych latach w WPF jako źródło finansowania np deficytu? Wiem, że Izby się tego bronią?

Mirosław Legutko: Nie jest to prawidłowe. Co to są wolne środki - niewykorzystane kredyty. Jeżeli ktoś pokazuje wolne środki tzn. że w poprzednim roku zaplanowane tam kredyty nie zostały wykorzystane. jeśli tak to w tym poprzednim roku fikcyjnie zaplanowano wydatki bądź rozchody. Jakby nie patrzeć pokazujemy te środki dwa razy - raz w roku w którym zaciągamy kredyt i drugi raz jako wolne środki.


mp/Serwis Samorządowy PAP


 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25