facebook RSS # #

20.01.2020 02:53

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-06-29 13:15       aktualizacja: 2016-06-29 17:39       OPINIE, WYWIADY, CZATY
  A A A

Patent na dotacje UE. Dobry projekt to taki, który powoduje zmiany na lepsze

Patent na dotacje UE. Dobry projekt to taki, który powoduje zmiany na lepsze
Dobry projekt to taki,
który powoduje zmiany na lepsze
- mówi Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak
Fot. E.Jastrzębska
Dobry projekt to taki, którego realizacja przynosi zmiany jakościowe, zmiany na lepsze dla określonej grupy odbiorów docelowych - mówi Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak, kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych w UM Ożarów Mazowiecki.

Na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w ub. perspektywie unijnej pozyskano 3 mld 192 mln 468 tys. zł  i dało to Państwu 18. miejsce w rankingu pozyskanych środków unijnych wśród wszystkich samorządów, a pierwsze miejsce, jeśli chodzi o gminy wiejsko-miejskie. Jak to się udało?

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak, kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych w UM Ożarów Mazowiecki: Pozyskanie znaczących środków zewnętrznych na realizowane projekty gminne możliwe było dzięki podjęciu trafnych decyzji przez władze Gminy Ożarów Mazowiecki, a także pracy i zaangażowaniu pracowników Urzędu Miejskiego, w tym członków Jednostki Realizującej Projekt. Efektywne planowanie i zarządzanie, ukierunkowane na osiągnięcie celów wynikających z potrzeb Wspólnoty, pozwoliło na realizację ambitnych projektów i pozyskanie dotacji ze środków zewnętrznych, w tym unijnych.

Czy to były środki pozyskane tylko przez gminę czy też przez inne podmioty z terenu gminy np. przedsiębiorstwa?

- Udostępnione przez GUS dane, odnoszą się do całości projektów realizowanych na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, nie tylko samorządowych. Są to również projekty innych instytucji i firm z terenu gminy. Otwartość samorządu lokalnego na innowacyjne przedsięwzięcia oraz tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju biznesu (system podatkowy, uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego, rozwinięta infrastruktura), a także doskonałe położenie i dostępność komunikacyjna (autostrada A2 i trasa S8) przyciągają nowych inwestorów, którzy chętnie lokują tu swój kapitał.

Czy sami pozyskują Państwo środki czy korzystają z firm zewnętrznych przy pisaniu wniosków?

- Wnioski o dofinansowanie projektów wraz ze wszystkimi załącznikami przygotowywane są, w zależności od naboru i konkursu, przez pracowników Referatu Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim lub we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami zewnętrznymi wyłonionymi z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Czym Państwa zdaniem powinien wyróżniać się dobry projekt unijny?

- Dobry projekt unijny to szereg powiązanych ze sobą działań, zmierzających do osiągnięcia wytyczonego celu, w ściśle określonych ramach czasowych i przy wykorzystaniu dostępnych zasobów. Nadrzędną cechą dobrego projektu jest spowodowanie, w wyniku jego realizacji, zmiany jakościowej, zmiany na lepsze dla określonej grupy odbiorów docelowych - beneficjentów projektu.

Jaki był największy Państwa projekt w ub. perspektywie finansowej?

- Do największych projektów należy zaliczyć rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w gminie. Całkowite wydatki to ponad 35,5 mln zł, z czego ponad 22 mln zł to środki unijne. Z nowej infrastruktury - ok. 10 km sieci wodociągowej i ok. 50 km sieci kanalizacji sanitarnej korzysta blisko jedna czwarta mieszkańców.

Jak Państwo przygotowują się do obecnej perspektywy unijnych dotacji?

- Przygotowania do obecnej perspektywy unijnej rozpoczęliśmy już w trakcie trwania poprzedniej m. in. pozyskując dofinansowanie na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Dokumentacja ta posłuży nam do aplikowania o dofinansowanie na realizację projektów inwestycyjnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Poza tym mamy zatwierdzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy, w trakcie opracowania jest Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki. Są to dokumenty strategiczne, niezbędne do aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów w obecnej perspektywie unijnej.

Na co planują Państwo pozyskać środki?

- Będziemy aplikować o dofinansowanie na projekty z zakresu: termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, gospodarki wodno-ściekowej, rozwoju systemu ścieżek rowerowych, rewitalizacji terenów zielonych, edukacji i sportu, rozwoju e-administracji, małej infrastruktury: place zabaw, tereny rekreacyjne. Obecny stan przygotowania projektów pozwala szacować łączną wartość dofinansowania na kwotę powyżej 20 mln zł w perspektywie 2014-2020.

Jakie gmina ma cele na tą perspektywę unijną?

- Cele gminy na obecną perspektywę unijną są ściśle powiązane z możliwościami pozyskania środków na gminne projekty w ramach dostępnych programów operacyjnych, zgodnych z celami strategicznymi Unii Europejskiej.

Głównym celem jest wzrost poziomu życia mieszkańców gminy, który zostanie osiągnięty m. in. poprzez realizację celów pośrednich: wzrost poziomu wyposażenia aglomeracji w sieć kanalizacyjną; rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, ochrona środowiska i klimatu; termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych oraz budynkach użyteczności publicznej, wzrost dostępności do obiektów edukacyjnych i sportowych; budowa nowych i rozbudowa istniejących placówek oświatowych oraz ogólnodostępnych obiektów sportowych, rewitalizacja obiektów i ich przeznaczenie m. in. na cele społeczne, rewitalizacja istniejących i utworzenie nowych terenów zielonych w obszarze funkcjonalnym miasta Ożarów Mazowiecki, usprawnienie kontaktu pomiędzy mieszkańcami i przedsiębiorcami Gminy Ożarów Mazowiecki a jej jednostkami administracyjnymi oraz udostępnienie jak najszerszego zakresu usług publicznych drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Jakie są oczekiwania w tej mierze przez władze gminy, jakie oczekiwania mieszkańców?

Paweł Kanclerz, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego: Dynamiczny rozwój gminy spowodowany napływem inwestorów oraz mieszkańców sprawia, że rosną potrzeby i oczekiwania w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. Niezbędna jest m.in. budowa i modernizacja bazy oświatowej i sportowo-rekreacyjnej, budowa infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej oraz rewitalizacja mieszkalnictwa komunalnego. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym możliwe jest zwiększenie zakresu działań przy jednoczesnym mniejszym zaangażowaniu środków własnych gminy.

Oczekiwania mieszkańców dotyczą szeroko rozumianej poprawy jakości życia, zarówno w aspekcie gospodarczym, przestrzennym, infrastrukturalnym, społecznym i środowiskowym. Wszystkie one wyznaczają cele i kierunki rozwoju gminy.

Jakie są ograniczenia - Państwa zdaniem - jeśli chodzi o pozyskiwanie środków unijnych w nowej perspektywie?

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak, kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych w UM Ożarów Mazowiecki: Położenie gminy Ożarów Mazowiecki na terenie woj. mazowieckiego, które w obecnej perspektywie finansowej znalazło się w grupie regionów lepiej rozwiniętych, warunkuje ograniczoną dostępność do środków unijnych oraz poziom ich alokacji na poszczególne programy i działania.

Wysoki dochód podatkowy gminy w przeliczeniu na jednego mieszkańca powoduje, że w konkursach uwzględniających to kryterium, złożony wniosek nie uzyskuje dodatkowych punktów podczas oceny. Ponadto przyznawanie punktów w zamian za rezygnację z maksymalnego poziomu dofinansowania przyjętego w danym konkursie finalnie prowadzi do zwiększenia wkładu własnego beneficjenta.

Dziękuję za rozmowę.

 
amk/ Serwis Samorządowy PAPTAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25