facebook RSS # #

20.01.2020 15:19

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-03-08 11:19       aktualizacja: 2017-03-08 17:38       OPINIE, WYWIADY, CZATY
  A A A

Wróżenie z WPF. Ekspert: wieloletnia prognoza w JST zawiera szereg zbędnych informacji

Wróżenie z WPF. Ekspert: wieloletnia prognoza w JST zawiera szereg zbędnych informacji
Fot. Fotolia
WPF jest zbyt rozbudowana i zawiera się w niej szereg zbędnych lub szybko dezaktualizujących się informacji. To pracochłonne wróżenie z fusów - stwierdził Mirosław Legutko podczas czatu organizowanego przez Serwis Samorządowy PAP.

Głównym tematem internetowego spotkania eksperta z uczestnikami Samorządowej Akademii Finansów była Wieloletnia Prognoza Finansowa. Mirosław Legutko, wykładowca i członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, przez blisko godzinę odpowiadał na pytania samorządowców.

W trakcie dyskusji pojawiła się m.in. kwestia nowelizacji przepisów ustawy o finansach publicznych. „Czy Pana zdaniem nie powinno się dokonać jakichś zmian prawnych, jeśli chodzi o WPF? Powszechnie wiadomo, że nie mają one wiele wspólnego z budżetami gmin. Może warto to jakoś urealnić?" - dopytywał Kasa99.

Mirosław Legutko przytaknął propozycji. „Oczywiście że tak - nawet w swoim wykładzie pisałem o tym. Prognoza jest zbyt rozbudowana i zawiera się w niej szereg zbędnych lub szybko dezaktualizujących się informacji. Np. wiersze z grupy 13" - wskazał ekspert.

Większość pytań dotyczyła wątpliwości, z którymi uczestnicy czatu borykają się w praktyce zawodowej. Internauci pytali m.in., w której kolumnie należy ujmować stan zobowiązań wynikający z przejęcia przez jst zobowiązań po przekształconym ZOZ-ie, lub jak się ma do WPF planowany zakup środka trwałego z ratami rozłożonymi na trzy lata.

Czat odbył się w ramach projektu „Samorządowa Akademia Finansów", realizowanego przez Serwis Samorządowy PAP we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. SAF to szkolenie dla samorządowców zainteresowanych podniesieniem wiedzy o finansach publicznych. Na uczestników czekają e-wykłady, testy, czaty i webinaria.

Poniżej pełny zapis internetowej dyskusji.Mirosław Legutko: Dzień dobry Państwu, proszę o zadawanie pytań.

Irena: Mam pytanie odnośnie określenia limitu kwotowego upoważnienia z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Pisze Pan, że organy nadzoru w Polsce różnie podchodzą do tej kwestii, i tak rzeczywiście jest, że jst są często zmuszane przez RIO, aby te kwoty wpisywać, a to przecież Rada o tym powinna decydować, a nie RIO.
Wobec powyższego, czy w świetle obowiązujących przepisów wymagane jest określenie przez Radę limitu kwotowego udzielonego upoważnienia z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, czy jest to tylko przywilej Rady, z którego może skorzystać, ale nie musi?


Mirosław Legutko: W mojej ocenie rada w ogóle może nie udzielać żadnych upoważnień z art. 228 - wszak ustawodawca zapisał: „może". Osobiście uważam też, że może dać te uprawnienia, wprost przepisując treść art. 228 ust 1 pkt 2 - co będzie oznaczało praktycznie swobodę zaciągania zobowiązań „na ciągłość". Jeżeli uważam, że może dać „wszystko", to oczywiście ma prawo też dawać to upoważnienie w ograniczonym zakresie. Faktycznie niektóre Kolegia RIO w tym np. krakowskie, którego jestem członkiem, wymagają „określoności" upoważnienia co najmniej poprzez określenie górnego limitu zaciąganych zobowiązań. Oczywiście respektuję stanowisko mojego Kolegium przy wykonywaniu nadzoru, natomiast pogląd mam bardziej liberalny i zgadzam się z Panią. Myślę, że w takiej sprawie pomogłoby orzecznictwo sądowe.

michel: Chciałem zapytać o ujmowanie w WPF zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej. W której kolumnie należy ujmować stan zobowiązań wynikający z przejęcia przez jst zobowiązań po przekształconym zoz-ie, na początek roku, czy na koniec roku?

Mirosław Legutko: Wiersz (kolumna) 13.1 - natomiast nie rozumiem tej części pytania o początek lub koniec roku - proszę uprzejmie doprecyzować.

miron: Pytanie dotyczy możliwości przekazywania środków własnej spółce przez gminę. Gmina i spółka będą realizowały wspólnie projekt finansowany ze środków europejskich w ramach WRPO poddziałanie 3.3.3. Beneficjentem będzie Gmina, natomiast spółka będzie występowała jako podmiot współrealizujący. Połowę wydatków poniesie Gmina, a połowę spółka. Płatności będą przekazywane na rachunek beneficjenta.
W jaki sposób przekazać środki finansowe spółce? Moim zdaniem nie można dokonać tego w postaci wydatku z budżetu, np. w formie dotacji. Jedynym rozwiązaniem, jakie się nasuwa, jest nieujmowanie płatności przeznaczonych na pokrycie kosztów spółki w budżecie Gminy. Czy można uznać, że płatności, które Gmina otrzyma, w części dotyczącej kosztów ponoszonych przez spółkę, nie stanowią dochodów Gminy? Co za tym idzie przekazanie środków nie będzie wydatkiem?

Mirosław Legutko: Zastrzegam, że nie mam wglądu w dokumentację, ale na pewno nie można "nie ujmować' dochodów i wydatków w budżecie. Posłużenie się dotacją wymaga z kolei upoważnienia ustawowego, czego tu brak. Nie chce blokować czatu, więc proszę się do mnie zwrócić przez moją stronę e-legutko.pl.

sed34: Czy wysokość limitu zobowiązań (art. 226 ust. 3 ufp) musi być zbieżna z wysokością wydatków planowanych w danym przedsięwzięciu?

Mirosław Legutko: Na pewno nie powinna być większa, bo oznaczałoby to zgodę na zaciągnięcie zobowiązań w kwocie wyższej niż zaplanowane wydatki. Może być równa, jak i niższa. Zwracam też uwagę, że Rada może nie dać upoważnienia z art. 228 i wtedy limity zobowiązań w ogóle nie mają sensu. W takiej sytuacji wpf pełni tylko funkcję prognostyczną i ew. z art. 231 ufp "załapania się na plan". W takiej sytuacji będzie można zaciągać zobowiązania tylko w ramach pojedynczych budżetów.

zak126: Proszę o wskazanie, w jakich pozycjach w WPF należy wykazać planowane do udzielenia poręczenie w roku jego udzielenia oraz w roku ewentualnej spłaty.

Mirosław Legutko: 2.1.1 i 2.1.1.1 - w każdym roku, dla którego potencjalnie poręczenie może być płacone.

 

skarbnik: Dzień dobry, pod koniec ub. roku pojawiła się informacja, że jest testowane nowe narzędzie informatyczne, które ma urealnić WPF-y. Czy coś panu wiadomo, kiedy to ma być wdrożone i na czym ma polegać to urealnienie?

Mirosław Legutko: Nic o tym nie wiem - wprowadzenie takiego systemu wymaga upoważnienia ustawowego. Mam nadzieję, że jak coś takiego się pojawi, to będzie dopracowane.

anna: Witam, czy odsetki od kredytu, zaciągniętego w 2012 roku, w części dotyczącej wkładu własnego (krajowego) na realizację zadania finansowanego z udziałem środków unijnych można wyłączyć z limitu zadłużenia przez cały okres spłaty np. do 2020 roku - na podstawie art. 243 ust. 3 u.f.p.
Jest wiele sprzecznych informacji na ten temat - z jednych wynika, że dotyczy to tylko kredytów zaciągniętych po 01.01.2013 r., z innych, że dotyczy to kredytów zaciągniętych w związku z realizacją programu, projektu lub zadania, które jest w co najmniej 60 proc. finansowane ze środków unijnych. Proszę o wyjaśnienie.

Mirosław Legutko: Właśnie mi padł LEX, więc nie mogę znaleźć przepisu, ale dotyczy to kredytów od roku 2013. Przepis znajduje się w ustawie zmieniającej - szukam po moich notatkach - jeśli mi się nie uda odpowiedzieć na czacie, to zapraszam do kontaktu na moją stronę: e-legutko.pl.

Gmina: Czy zgadza się Pan z opinią swojej koleżanki, Pani Sobierajskiej, która traktuje faktoring/wykup wierzytelności jako prawnie niedopuszczalne formy obchodzenia wskaźnika zadłużenia?

Mirosław Legutko: Proszę zwrócić uwagę na pewne niuanse - nie wszystkie instrumenty nazywane faktoringiem lub subrogacją - są nimi w rzeczywistości. Koleżanka o tym właśnie pisała - i w tym zakresie się z nią zgadzam.

kasa99: Czy Pana zdaniem nie powinno się dokonać jakichś zmian prawnych, jeśli chodzi o WPF? Powszechnie wiadomo, że nie mają one wiele wspólnego z budżetami gmin. Może warto to jakoś urealnić? Ma Pan jakieś pomysły? i komu to zgłosić?

Mirosław Legutko: Oczywiście że tak - nawet w swoim wykładzie pisałem o tym. Prognoza jest zbyt rozbudowana i zawiera się w niej szereg zbędnych lub szybko dezaktualizujących się informacji. Np. wiersze z grupy "13".
Moim zdaniem wnioski należy składać do autora rozporządzenia, czyli Ministra Finansów. Z doświadczenia jednak wiem, jak trudno jest doprowadzić do uproszczenia jakichkolwiek regulacji. Skomplikować jest o wiele łatwiej :)

czytający_usta: no i co w tym dziwnego, że prognoza jest na 40 lat, skoro prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto (lub planuje się zaciągnąć) zobowiązania? Zmieńcie ustawę, to będziemy prognozować jak budżet państwa - na 3 lata.

Mirosław Legutko: Podzielam pogląd również w tym zakresie. Jeżeli nawet prognozować w sposób średnio i długookresowy, to w sposób uproszczony, bo teraz mamy pracochłonne wróżenie z fusów.

Gmina: Rozumiem, natomiast chodzi mi właściwie o określenie, czy zobowiązania objęte faktoringiem, gdzie nowy wierzyciel przesuwa termin zapłaty faktury, należy księgować jako wydatki czy rozchód?

Mirosław Legutko: Przynajmniej w nasze Izbie interpretacja ewoluuje w kierunku uznawania tego typu zobowiązań za pożyczkę - co prowadzi do wniosku, że w budżecie i wpf wykazujemy te tytuły jako rozchody - w konsekwencji obciążając wskaźnik.

zak126: A jak się ma do WPF planowany zakup środka trwałego z rozratowaniem spłat na 3 lata? Czy umowa taka prawidłowo powinna obciążać wskaźnik i być uznana za pożyczkę?

Mirosław Legutko: Nie. jest to zakup, gdzie cena płatna jest w ratach, i zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie tytułów dłużnych wchodzi to do długu, ale spłacane jest wydatkami i nie wchodzi do limitu.

Mirosław Legutko: Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Znalazłem ten przepis odnośnie roku 2013 - art. 13. Przepis art. 243 ust. 3a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie do wydatków wynikających z umowy o dofinansowanie, o której mowa w art. 206 tej ustawy, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. i poniesionych po tym dniu

zak126: Czyli wystarczy ujęcie w WPF w wykazie przedsięwzięć, ustalenie limitów i ujęcie w zaangażowaniu wieloletnim.

Mirosław Legutko: Dokładnie tak. Ale trzeba też doliczyć do długu - wiersz 6 i pomniejszać dług - wiersz 14.3,2.

TAGI: CZAT , FINANSE
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-03-13 10:17:10
Urzędnik: Szkolenie jest bezpłatne, ale czy za wydanie certyfikatu pobierana jest opłata?

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25