facebook RSS # #

19.01.2020 16:20

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-07-19 12:58       aktualizacja: 2017-07-19 14:14       OPINIE, WYWIADY, CZATY
  A A A

Aktualizacja dotacji. Ekspert odpowiada na pytania

Aktualizacja dotacji. Ekspert odpowiada na pytania
Fot. Fotolia
Jak przeliczać stawki dotacji oświatowych po październiku tego roku? Od którego miesiąca przekazać dotacje w nowej wysokości? Publikujemy odpowiedzi eksperta.

Wojciech Lachiewicz z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie był w piątek 7 lipca gościem czatu z czytelnikami Serwisu Samorządowego PAP i uczestnikami Samorządowej Akademii Finansów.

Internetowe spotkanie zaczęło się od pytań o październikową aktualizację stawek dotacji oświatowych. Ten temat dominował w dyskusji.

„Czy październikowa aktualizacja stawek dotacji będzie wymagała konieczności rozliczenia kwot dotacji wypłaconych od 1 stycznia 2017 roku i dokonania wyrównania lub potrącenia już wypłaconych transz dotacji?” – chciała wiedzieć „Jolanta Szczup”.

„Dokonana przez powiat w marcu 2017 r. aktualizacja podstawy dotacji na ucznia szkoły specjalnej – liczonej według części oświatowej subwencji ogólnej – pozostaje niezmieniona do końca roku” – uspokajał ekspert, obszernie wyjaśniając przepisy.

„Czy po przeliczeniu w październiku mamy płacić z wyrównaniem od początku roku, czy na bieżąco?” – dopytywał z kolei internauta o nicku „skarbnik_zal”.

„Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dokonuje się według zasady z art. 78d uso (jednostki publiczne) lub według analogicznych zasad z art. 89b w zw. z art. 78d uso (jednostki niepubliczne). Jak wynika z analizy ww. przepisów, po aktualizacji dokonanej w październiku, liczonej według dochodów i wydatków JST na dzień 30 września i na nowo ustalanej rocznej Statystycznej Liczby Uczniów - dotację w nowych kwotach wypłaca się na każdego ucznia w listopadzie i grudniu danego roku” – wskazał Wojciech Lachiewicz.


Fot. Fotolia


Jak podkreślił, powołane przepisy nakazują również ponowne przeliczenie przypadających na ucznia kwot wypłacanych od stycznia do października – z wykorzystaniem na nowo ustalonej w październiku podstawy dotacji na ucznia.

„Jeśli okazywałoby się, że ustalona na nowo kwota dla części miesięcznych wypłaconych dotychczas jest niższa niż należna – to w kwocie przekazywanej na listopad i na grudzień należy dokonać dopłat. Gdyby okazywało się, że ostatecznie ustalona (w październiku) podstawowa kwota dotacji jest niższa od kwot dotychczas wypłaconych, to zgodnie w ww. przepisami z transz za listopad i grudzień należy dokonać odpowiednich potrąceń” - wyjaśnił.


Fot. Fotolia


Uczestnicy czatu pytali także m.in. o poprawne przeprowadzenie kontroli niepublicznych jednostek oświatowych w zakresie sposobu wykorzystania dotacji oraz o pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci urodzonych wcześniej niż w 2011 r. uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.

Czat z Wojciechem Lachiewiczem z RIO Kraków odbył się 7 lipca i został zorganizowany ramach Samorządowej Akademii Finansów. To bezpłatne szkolenie w formule e-learningu skierowane do samorządowców zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o finansach publicznych.

Pełny zapis internetowej dyskusji poniżej.


Jolanta_Szczup: Stowarzyszeniu prowadzącemu szkołę podstawową specjalną i gimnazjum specjalne udzielana jest dotacja z budżetu powiatu na uczniów tych szkół w oparciu o dane o kwotach subwencji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych, zgodne z metryczką subwencji oświatowej na rok 2017.

Czy październikowa aktualizacja stawek dotacji będzie wymagała konieczności rozliczenia kwot dotacji wypłaconych od 1 stycznia 2017 roku i dokonania wyrównania lub potrącenia już wypłaconych transz dotacji?

Wojciech Lachiewicz: Poprawnie ustalona i przypadająca na ucznia kwota dotacji wyliczona z aktualnej na rok 2017 metryki subwencji oświatowej pozostaje niezmieniona przez cały rok 2017.

W sytuacji opisanej w pytaniu, gdzie dotacja obliczana jest na ucznia niepełnosprawnego szkoły specjalnej, mamy do czynienia z publiczną szkołą specjalną dotowaną w sposób określony w art. 80 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty (dalej: uso) albo z niepubliczną szkołą specjalną dotowaną na podstawie art. 90 ust. 2a uso.

Dotację dla publicznej szkoły podstawowej ustala się co do zasady według przypadającej na ucznia podstawowej kwoty dotacji obliczanej według odpowiedniego wzoru z art. 78b uso. Jeśli podstawowa kwota dotacji z art. 80 ust. 3 uso jest niższa niż otrzymywana przez powiat i przypadająca na ucznia kwota z części oświatowej subwencji ogólnej, to dotacja jest wypłacana według części oświatowej subwencji ogólnej. Natomiast w przypadku niepublicznej szkoły specjalnej (art. 90 ust. 2a uso) powiat od razu nalicza dotację na ucznia według otrzymywanej.

Skoro, jak wskazano w pytaniu, dotacja jest wypłacana według otrzymywanej na takiego ucznia kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej, to zgodnie z art. 78d (szkoła publiczna) lub art. 89c uso (szkoła niepubliczna) – w trakcie roku kalendarzowego dochodzi do dwukrotnego tylko obliczenia wysokości dotacji. W pierwszych miesiącach roku, gdy powiat nie dysponuje jeszcze informacją o wagach w części oświatowej subwencji ogólnej na dany rok – dotacja obliczana jest według metryki i wag z subwencji oświatowej na rok poprzedni.

Po otrzymaniu metryki na rok bieżący, podstawa dotacji na ucznia jest ponownie obliczana według metryki części oświatowej subwencji ogólnej na rok bieżący. Tak obliczona (po aktualizacji) kwota na ucznia pozostaje niezmieniona do końca roku, gdyż prawo przewiduje stabilność kwotową wielkości subwencji oświatowej dla danej JST do końca roku.


Dlatego dokonana przez powiat w marcu 2017 r. aktualizacja podstawy dotacji na ucznia szkoły specjalnej – liczonej według części oświatowej subwencji ogólnej – pozostaje niezmieniona do końca roku. Nie jest „aktualizowana w październiku 2017 r.”, jak sugeruje się w pytaniu.

Należy przypomnieć, że zgodnie z powołanymi przepisami art. 78d (szkoła publiczna) lub art. 89c uso (szkoła niepubliczna), aktualizacja marcowa w 2017 r. kwoty dotacji wypłacanej na ucznia według części oświatowej subwencji ogólnej – powodowała weryfikację kwot wypłaconych od stycznia do marca – czyli powodowała obowiązek odpowiednich dopłat lub potrąceń z kwot wypłacanych na ucznia po marcu b.r.

Jolanta_Szczup: Czy zgodnie z ustawą następna aktualizacja stawek dotacji powinna być przeprowadzona w październiku 2017 roku w związku ze zmianą liczby uczniów wynikającą z danych systemu informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2017 r.?Wojciech Lachiewicz: Dotacja dla szkoły specjalnej, skoro prawo określa sposób jej obliczenia poprzez odesłanie do przypadającej na ucznia kwoty w otrzymywanej przez powiat części oświatowej subwencji ogólnej, nie podlega aktualizacji w październiku 2017. Prawo przewiduje jedną tylko aktualizację – po otrzymaniu przez powiat aktualnej na rok 2017 metryki dla części oświatowej subwencji ogólnej.

Opisana w pytaniu „zmiana we wrześniu liczby uczniów” wynikająca z Systemu Informacji Oświatowej – ma wpływ na dotacje obliczane według „podstawowej kwoty dotacji” na podstawie art. 78b uso. Zmiana statystycznej liczy uczniów nie ma wpływu na stabilną w roku wysokość kwoty dotacji ustalaną według metryki części oświatowej subwencji ogólnej.

Dotację oświatową obliczana się i wypłaca w częściach miesięcznych na każdego ucznia znajdującego się na stanie (w księdze uczniów) szkoły specjalnej. Nie wypłaca się jej na „statystyczną liczbę uczniów”, o jakiej mowa w art. 78c ust. 1 i 2 uso – ale na faktyczną liczbę uczniów, jak w art. 80 ust. 3 i art. 90 ust. 2a uso. Zmiany „statystycznej liczby uczniów” mają wpływ na wysokość dotacji oświatowej ustalanej według „podstawowej kwoty dotacji” na podstawie wzorów z art. 78b uso. W sytuacji opisanej w pytaniu, kwota dotacji na ucznia ustalana jest według otrzymywanej na takiego ucznia kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

Jolanta_Szczup
: Czy niewykorzystaną subwencję na uczniów niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w związku ze zmniejszeniem liczby uczniów lub z innej przyczyny, na których udzielano dotacji, należy zwrócić do budżetu państwa i kiedy to wykonać?Wojciech Lachiewicz: Dotacja oświatowa niewykorzystana w całości przez szkołę specjalną, jak każda dotacja oświatowa, podlega zwrotowi do budżetu powiatu w terminie do 31 stycznia następnego roku – na podstawie art. 251 ustawy o systemie oświaty.

W pytaniu posłużono się jednak określeniem „subwencja oświatowa” i „zwrot subwencji do budżetu państwa”. Pytanie nawiązuje zatem do treści art. 5a ust. 3a uso, który to przepis zobowiązuje każdą JST do tego, aby roczne wydatki budżetu JST na kształcenie specjalne były ponoszone w wysokości nie niższej niż kwota otrzymywana na zadania kształcenia specjalnego w części oświatowej subwencji ogólnej.

Subwencja ogólna dla JST i jej część oświatowa nie jest „dotacją celową”, aby podlegała zasadom i przesłankom zwrotu do budżetu państwa, jak zasady zwrotu dotacji z art. 168 i art. 169 ustawy o finansach publicznych. Dlatego ewentualne niewywiązanie się przez samorząd z obowiązku rocznego poniesienia wydatków na kształcenie specjalne w wysokości z art. 5a ust. 3a uso, nie rodzi po stronie JST konsekwencji w postaci sugerowanego w pytaniu zwrotu części subwencji oświatowej do budżetu państwa.

Chyba już mamy jasność między "dotacją" i "subwencją".

skarbnik_zal: Zgodnie z nowymi przepisami, kolejnym terminem przeliczenia stawki dotacji ma być październik. Moje pytanie brzmi: od którego miesiąca po przeliczeniu nowej stawki dotacji mamy przekazać dotacje w nowej wysokości? Czy po przeliczeniu w październiku mamy płacić z wyrównaniem od początku roku, czy na bieżąco?

Wojciech Lachiewicz
: Skoro w pytaniu chodzi o „październikową aktualizację dotacji” – to idzie w nim o dotację oświatową wypłacaną według „podstawowej kwoty dotacji” ustalanej na podstawie wzorów z art. 78b ustawy o systemie oświaty (dalej: uso).

Podstawowa kwota dotacji jest kwotą roczną na ucznia – wypłacaną w 12 transzach miesięcznych (1/12 kwoty rocznej).

Podstawowa kwota dotacji ustalana jest trzykrotnie w trakcie roku kalendarzowego. Pierwszy raz, gdy JST nie dysponuje jeszcze metryką subwencji oświatowej na dany rok. Drugi raz po otrzymaniu metryki subwencji. Ostatni i ostateczny raz w październiku danego roku. Kwota ustalona w październiku – jest ostateczną kwotą roczną, jaką beneficjent powinien otrzymać na ucznia każdego miesiąca w 1/12 tej kwoty.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dokonuje się według zasady z art. 78d uso (jednostki publiczne) lub według analogicznych zasad z art. 89b w zw. z art. 78d uso (jednostki niepubliczne). Jak wynika z analizy ww. przepisów, po aktualizacji dokonanej w październiku, liczonej według dochodów i wydatków JST na dzień 30 września i na nowo ustalanej rocznej Statystycznej Liczby Uczniów – dotację w nowych kwotach wypłaca się na każdego ucznia w listopadzie i grudniu danego roku.Co wymaga jednak podkreślenia, powołane przepisy nakazują również ponowne przeliczenie przypadających na ucznia kwot wypłacanych od stycznia do października – z wykorzystaniem na nowo ustalonej w październiku podstawy dotacji na ucznia. Jeśli okazywałoby się, że ustalona na nowo kwota dla części miesięcznych wypłaconych dotychczas jest niższa niż należna – to w kwocie przekazywanej na listopad i na grudzień należy dokonać dopłat. Gdyby okazywało się, że ostatecznie ustalona (w październiku) podstawowa kwota dotacji jest niższa od kwot dotychczas wypłaconych, to zgodnie w ww. przepisami z transz za listopad i grudzień należy dokonać odpowiednich potrąceń.

Zatem po październiku – jak wskazano na końcu pytania nr 2 – należy wypłacić zweryfikowaną kwotę od początku roku.

Janina: Od kilku lat zajmuję się kontrolą niepublicznych jednostek oświatowych w zakresie sposobu wykorzystania dotacji "oświatowych". Mimo upływu lat mam stale różne wątpliwości w zakresie oceny, czy dotacja została prawidłowo wykorzystana.

W chwili obecnej mam następujące wątpliwości:

Kontroluję rok 2015. Organ prowadzący niepubliczne przedszkole za ten rok złożył do Urzędu Miasta Roczne rozliczenie przyznanej dotacji (tj. zgodnie z odpowiednią Uchwałą Rady Miasta), gdzie wykazano zbiorczo za poszczególne miesiące kwoty otrzymanej dotacji oraz kwotę dotacji wykorzystanej zgodnie z przeznaczeniem. Kwoty te za poszczególne miesiące są sobie równe. Podczas kontroli okazano mi dowody księgowe opłacone z dotacji za poszczególne okresy w wysokościach zgodnych ze złożonym rocznym rozliczeniem.

W toku kontroli zakwestionowałam część wydatków, np. opłacony podatek od nieruchomości za nieruchomości, które nie są wykorzystywane na działalność oświatową oraz usługi ochrony nieruchomości, które też nie są wykorzystywane na działalność oświatową. W trakcie kontroli osoba prowadząca niepubliczne przedszkole poprosiła, abym przyjęła do rozliczenia inne wydatki.

Moim zdaniem, nie jest możliwe, aby po zamknięciu roku podatkowego zmienić sposób rozliczenia dotacji, bez korekty ksiąg rachunkowych. Skoro dotacja nie stanowi przychodu, a wydatki z niej pokryte nie stanowią kosztów uzyskania przychodu podmiotu prowadzącego przedszkole, to bez skutków podatkowych nie jest możliwa taka zamiana wydatków. Wydatki na podatki od nieruchomości i na ochronę ujęte zostały w ewidencji księgowej podmiotu, ze wskazaniem, że sfinansowane zostały z otrzymanej dotacji "oświatowej". Czy mam racje?

Wojciech Lachiewicz
: Moim zdaniem racja może tutaj być po stronie beneficjenta, który chce dokonać korekty rozliczenia się z wydatków na kwotę taką, jak dotacja roczna.

Dotacja oświatowa jest dotacją roczną wypłacaną w transzach miesięcznych (art. 80 ust. 3c i art. 90 ust. 3c ustawy o systemie oświaty). Transzy nie należy traktować jako oddzielnych dotacji, rozliczanych każda z osobna. Rozliczenie się z wydatkowania dotacji nie powinno dotyczyć oddzielnie traktowanych kwot miesięcznych – ale łącznej kwoty rocznej. Dla przykładu: Otrzymana w dniu 30 stycznia transza za styczeń nie musi być rozliczana wydatkami poniesionymi w styczniu, gdy beneficjent nie dysponował jeszcze środkami dotacji rocznej, ale można ją rozliczać (w ramach rozliczania kwoty rocznej) wydatkami poniesionymi w dowolnym dniu (dowolnych dniach) całego roku.

Jak wynika z pytania, w toku czynności kontrolnych zakwestionowano wydatki na zapłatę niezwiązanego z daną szkołą „podatku od nieruchomości” i „zapłaty za usługi ochroniarskie”.

Moim zdaniem, jeśli wydatki te „odpadły” z rozliczenia dotacji, a beneficjent poniósł w danym roku inne, niewskazywane wcześniej wydatki z art. 80 ust. 3d (jednostka publiczna) lub art. 90 ust. 3d (jednostka niepubliczna) – to może tymi faktycznie poniesionymi wydatkami rozliczyć dotację w drodze korekty rozliczenia rocznego.

Rzeczywiście, przepis art. 80 ust. 3d i art. 90 ust. 3d ustawy rodzi czasami wątpliwości w zakresie kwalifikowalności konkretnego wydatku. Wydatków nie „ponosi szkoła”, ale ponosi je organ prowadzący, który w sytuacji opisanej w pytaniu posiada wiele takich jednostek, na które otrzymuje oddzielne dotacje. Dlatego organy rozliczające się z dotacji – czasami dopuszczają się nieprawidłowego wypełniania formularza rozliczeniowego. Na ewentualność niekwalifikowalności pewnych wydatków, w formularzu wykazuję się faktycznie poniesione wydatki, których łączna wysokość jest wyższa, niż rozliczana kwota dotacji rocznej.

Moim zdaniem, jeśli beneficjent udowodni, że poniósł jeszcze dodatkowy wydatek na dotowaną szkołę, niewykazywany w rozliczeniu rocznym, będący wydatkiem „ust. 3d” art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty, to wydatek ten należy uwzględniać, byleby nie był on wydatkiem wiązanym z innymi środkami niż środki rozliczane. Na przykład: beneficjent rozliczał już tym wydatkiem inną otrzymaną dotację (tzw. zasada zakazu podwójności rozliczania).

633696: Stowarzyszenie chce przyjąć dziecko, które urodzone jest w styczniu 2013 r. do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018. Pytanie, czy otrzyma na to dziecko dotacje?

Wojciech Lachiewicz
: Wychowaniem przedszkolnym wolo objąć dziecko najwcześniej w wieku 2 i pół roku. Na dzieci w wieku niższym nie powinno się naliczać dotacji oświatowej. Wobec dziecka w wieku poniżej 2,5 roku prowadzi się czynności z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. (Na "dzieci żłobkowe" nie należy się dotacja oświatowa). Jeśli w trakcie roku dziecko ukończy 2,5 roku i uczęszcza do jednostki przedszkolnej - to dopiero od następnego miesiąca nalicza się na to dziecko dotację oświatową.

253066: Jak wyliczyć wysokość dotacji na dzieci 6-letnie w przedszkolu niepublicznym? Czy trzeba brać pod uwagę metryczkę?

Wojciech Lachiewicz: Przepisy przewidują dwie odmiennie ustalane podstawy dotacji na dziecko przedszkola niepublicznego z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty (uso). Na dziecko niebędące dzieckiem niepełnosprawnym dotację roczną ustala się według podstawowej kwoty dotacji - obliczanej według działań matematycznych, których kolejność określa przepis art. 78b ust. 1 uso. W tych działaniach brane są również pod uwagę wielkości z metryki rocznej subwencji oświatowej. Dotację tę oblicza się poprzez kolejne odejmowania kwot od wydatków bieżących gminy z tytułu prowadzania przedszkoli gminnych.

W przypadku dotacji na ucznia niepełnosprawnego przedszkola niepublicznego przepis art. 90 ust. 2b uso nakazuje brać pod uwagę wysokość kwoty otrzymywanej przez gminę na taką kategorię uczniów niepełnosprawnych w subwencji oświatowej. Należy pamiętać, że przy obliczeniu należy zsumować ze sobą dwie "wagi" dotyczące tego ucznia: wagę i kwotę odpowiadającą rodzajowi niepełnosprawności, do której dodaje się kwotę wagi przypadającą na uczniów 6-letnich.Żeby uniknąć zamieszania. Prawo nie przewiduje, aby na ucznia 6-letniego niebędącego uczniem niepełnosprawnym - należała się przypadająca na niego kwota, jaką gmina otrzymuje w części oświatowej subwencji. Tak jest z uczniami niepełnosprawnymi. W przypadku pozostałych uczniów przedszkola bierze się pod uwagę "podstawową kwotę dotacji dla ucznia przedszkola" - obliczaną na zasadach z art. 78b uso.

kasana102: Dzień dobry, nie wiem, czy do Pana takie pytanie, ale myślę o założeniu przedszkola, czy mogę liczyć na dotację jako osoba fizyczna? Do kogo się można o nią zwrócić?

Wojciech Lachiewicz: Istotne jest to, czy przedszkole ma działać jako przedszkole publiczne - dotowane z art. 80 ust. 2 ustawy o systemie oświaty (uso), czy ma to być przedszkole niepubliczne - dotowane z art. 90 ust. 2b uso.

Dotacja dla przedszkola publicznego z art. 80 ust. 2 uso należy się na każdego ucznia od miesiąca rozpoczęcia działalności. Inaczej jest w przypadku przedszkola niepublicznego z art. 90 ust. 2b uso Przepis - jako warunek wypłaty dotacji w danym roku - przewiduje po stronie organu prowadzącego obowiązek, aby do dnia 30 września - roku poprzedniego - przedkładał do gminy informację o przewidywanej liczbie uczniów w miesiącach kolejnego roku. Bez takiej informacji - co do zasady - gmina nie może wypłacać dotacji dla przedszkola niepublicznego.

Od powyższej zasady jest jeden wyjątek. Na podstawie art. 90 ust. 2g uso organ prowadzący może wystąpić do wójta, aby ten wydał uznaniową (nieobowiązkową) decyzję zwalniającą z ww. obowiązku - co powoduje, że dotacja wypłacana jest wcześniej - niż "od stycznia kolejnego roku". Jeśli nie uzyska się takiej decyzji uznaniowej, to pozostaje prowadzić przedszkole bez dotacji od września do grudnia albo podjąć decyzję o rozpoczęciu działalności dopiero do stycznia.

374094: Czy gmina powinna pokryć koszty wychowania przedszkolnego dzieci urodzonych wcześniej niż w 2011 r. uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin?

Wojciech Lachiewicz: Przepisy art. 80 i 90 ustawy o systemie oświaty (uso) przewidują obowiązek refinansowania kwoty dotacji wypłaconej jednostce przedszkolnej na dziecko spoza terenu danej gminy - aby ta kwota była refinansowana tej gminie przez gminę stanowiącą miejsce zamieszkania dziecka.

W konstrukcji takiego obowiązku są dwa istotne ograniczenia powstania samego obowiązku. Refinansowanie dotacji nie dotyczy uczniów niepełnosprawnych oraz dotyczy tylko uczniów w wieku do lat 5.Moim zdaniem w sytuacji opisanej w pytaniu, skoro na ucznia 6-letniego gmina dotująca otrzymuje kwotę w części oświatowej subwencji ogólnej (kwota subwencji na przedszkolaka) zwrot dotacji nie wchodziłby w rachubę.

sed123: Według jakich wydatków bieżących należy naliczyć dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego: wg planowanych czy wykonanych?

Wojciech Lachiewicz: To zależy od tego, czy liczymy dotację należną za okres sprzed 1.01.2017 r., czy za lata wcześniejsze.

Przed rokiem 2017 dotację obliczało się według wydatków bieżących poniesionych w przedszkolach gminnych (minus odejmowanie dochodów z tytułu żywienia i opłaty przedszkolnej).

Od 1.01.2017 r. zmieniała się zasada obliczania wysokości dotacji. Dotację oblicza się według "podstawowej kwoty dotacji dla przedszkola" - obliczanej według wzoru matematycznego z art. 78b ustawy o systemie oświaty. Wzór również posługuje się "wydatkami bieżącymi", ale są to wydatki planowane przez gminę z tytułu prowadzenia przedszkoli gminnych, od których to wydatków bieżących dokonujemy całą grupę pomniejszań, aby ustalić kwotę dotacji na ucznia przedszkola. Wynik przemnażamy przez przyjęty w gminie wskaźnik procentowy (nie mniej niż 40 proc. podstawy) i wychodzi kwota roczna dotacji na ucznia niepublicznego punktu przedszkolnego. Reasumując, od 1.01.2017 r. gmina musi brać pod uwagę planowane w budżecie wydatki bieżące na prowadzenia gminnych przedszkoli.

638852: Jak dobrze przeprowadzić kontrolę z wykorzystania dotacji w przedszkolu niepublicznym?

Wojciech Lachiewicz: Należy przed kontrolą zgromadzić wiedzę na temat dotacji oświatowych - jako odpowiednie dla jednostki przepisy ustawy i przepisy aktualnej w roku, który kontrolujemy uchwały organu stanowiącego JST z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 uso. Przepisy aktualnej uchwały określają równocześnie procedurę kontroli, czyli prawa i obowiązki kontrolującego i kontrolowanego. To również musimy znać.

Przedmiotem kontroli jest prawidłowość wykazywanej przez jednostkę informacji miesięcznej o liczbie uczniów na stanie w jednostce oraz prawidłowości rozliczenia dotacji wydatkami z "ust. 3d" art. 80 lub art. 90 uso. Obszar prawa ustawowego ilościowo może nie jest "duży", jednak znaczne ilości problemów, jakie rodzi stary i nowy stan prawny, stawia po stronie kontrolującego wymóg zapoznania się z orzecznictwem organów nadzoru oraz orzecznictwem sądów administracyjnych i sądów powszechnych. Aktualnie na rynku znajduje się pewna ilość publikacji książkowych, na łamach których zamieszono również liczne treści dotyczące metodyki przygotowania się do kontroli i jej przeprowadzania.

To tyle w bardzo dużym skrócie.

113195: Proszę wskazać, czy i jaki rodzaj odsetek powinna zapłacić gmina - od nieterminowo zapłaconej noty księgowej dot. dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci do placówek niepublicznych - przedszkoli, które znajdują się w innej gminie.

Wojciech Lachiewicz
: Zobowiązanie opisane w pytaniu - powstające na gminie macierzystej dla dziecka z mocy art. 80 i art. 90 ustawy o systemie oświaty - jest zobowiązaniem cywilno-prawnym. Pomimo tego że organy nadzoru nakazują wydatek klasyfikować jako "dotacje na zadania powierzone innej gminie", nie jest to dotacja, ale zobowiązanie cywilnoprawne.

W konsekwencji w przypadku opóźnienia z płatnościami należą się odsetki właściwe zobowiązaniom cywilno-prawnym.

Napomknę tylko, że przepisy są tak lapidarne, że dość trudne do ustalenia jest wskazanie "terminu", do kiedy zapłata musi zostać zwrócona (refinansowanie dotacji oświatowej). Gmina zwracająca powinna otrzymać kompletne dowody na powstanie po jej stronie zobowiązania zwrotu dotacji, bo w przeciwnym wypadku może kwestionować jego "zasadność" i jak tu mówić o uchybieniu terminowi zapłaty:)

TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-10-25 10:29:53
Michał: Nie byłbym taki pewien, że dla niepełnosprawnego 6-letniego dziecka w przedszkolu bądź oddziale przedszkolnym należy do dotacji wliczyć subwencyjną wagę dla 6-latków. Od kilku lat subwencję dla niepełnosprawnych JST muszą księgować w rozdziałach 80149 i 80150. Wysokość subwencji na niepełnosprawnych MEN przesyła w metryczkach subwencyjnych. O ile dla uczniów od klasy 1 SP do subwencji na niepełnosprawnych wlicza się wszystkie możliwe wagi (niepełnosprawność oraz waga podstawowa, "wiejska", na małe szkoły, na klasy 1-3, ...), to na niepełnosprawne dzieci w przedszkolach/zerówkach w metryczce nie liczą wagi dla 6-latków.
 
2017-08-27 08:13:09
Fan Rio: Uwazam za bardzo pozyteczna wasza współpracę z krakowska RIO. Mają tam fachowych ludzi, a cowiecej ludzi, ktorzy umieją powiedziec to co wiedza zrozumialym jezykiem. Brawo
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25