facebook RSS # #

19.02.2020 05:53

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-05-25 15:56       aktualizacja: 2016-05-25 18:16       TEMAT TYGODNIA
  A A A

Lokalne priorytety. Instrumenty i działania dedykowane JST w regionach

Lokalne priorytety. Instrumenty i działania dedykowane JST w regionach
Jest nowe podejście
do rozwoju w regionach
Fotolia
Nowe podejście do rozwoju, specjalne instrumenty i działania, a do tego wyodrębnione pule środków. Sprawdziliśmy jakie wsparcie z funduszy UE oferują poszczególne regiony mniejszym gminom i miastom.   

Na przykład w województwie opolskim dzieląc środki Regionalnego Programy Operacyjnego na lata 2014-2020 zastosowano podejście terytorialne, polegające na wsparciu miast subregionalnych oraz ich obszarów funkcjonalnych.

Jak tłumaczy Andrzej Buła, marszałek województwa opolskiego jest to odejście od postrzegania problemów i wyzwań przez pryzmat granic administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, na rzecz podejścia szerszego, odnoszącego się do obszarów funkcjonalnych.

W ramach RPO Województwa Opolskiego 2014-2020 zakłada się wsparcie obszarów subregionalnych w ramach osi priorytetowych zakładających wzrost gospodarczy (poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych), obniżenie emisyjności w gospodarce i w budynkach publicznych oraz wsparcie infrastrukturalne skierowane do osób niesamodzielnych.

Jednocześnie w RPO WO 2014-2020 wyodrębniono OSI Obszary przygraniczne, który obejmuje powiaty położone na południu województwa opolskiego, tj. nyski, głubczycki i prudnicki. 

- Jednostki te wykazują niższy poziom rozwoju gospodarczego, są także gorzej skomunikowane z resztą regionu. Z drugiej strony posiadają potencjał w postaci cennych obiektów dziedzictwa kulturowego. Z tego względu otrzymają one preferencje w osiach dotyczących wzrostu gospodarczego, przygotowania terenów inwestycyjnych oraz zwiększenia dostępności zasobów kulturowych - wyjaśnia marszałek.

Z kolei w województwo zachodniopomorskie wdrożyło autorski mechanizm Kontraktów Samorządowych, koncentrujący się na realizacji powiązanych ze sobą pro-gospodarczych działań.

Ideą tego mechanizmu jest przygotowanie przez co najmniej trzy lokalne samorządy, we współpracy z przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi, komplementarnych i terytorialnych koncepcji rozwojowych. Zaplanowane projekty muszą wzmacniać rozwój gospodarczy objętych nimi obszarów. Na dofinasowanie w szczególności mają szansę takie działania jak: uzbrojenie terenów, transport publiczny, opieka żłobkowa i przedszkolna, szkolnictwo ogólne i zawodowe.

- W tej perspektywie wybraliśmy w ramach procedury konkursowej sześć partnerstw gmin i powiatów, które realizować będą Kontrakty Samorządowe. Na ich realizację ze środków RPO Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 zostanie przeznaczonych blisko 133,5 mln zł - mówi marszałek woj. zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

- Wierzymy, że po zakończeniu finansowania unijnego wypracowane mechanizmy współpracy samorządów oraz umiejętność diagnozowania potrzeb lokalnych przedsiębiorców staną się stałą praktyką działania lokalnych władz - dodaje.

Również woj. małopolskie postawiło na tworzenie trwałych warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, którego ważnym filarem są małe i średnie gminy.  - W ramach RPO zaplanowaliśmy szereg działań ukierunkowanych bezpośrednio lub pośrednio na długofalowy rozwój samorządów i społeczności lokalnych - zaznacza marszałek woj. małopolskiego Jacek Krupa.  Wśród nich wymienia działania związane z rozwojem stref aktywności gospodarczej, rewitalizacją miast i obszarów wiejskich oraz wykorzystaniem lokalnego potencjału turystycznego poprzez inwestycje w ofertę i produkty dla przemysłów czasu wolnego*, w tym rozwój regionalnej sieci tras rowerowych i zagospodarowanie otoczenia zbiorników wodnych. Samorządom dedykowane są także działania ukierunkowane na ochroną powietrza i gospodarkę wodno-kanalizacyjną, inwestowanie w lokalny transport i komunikację oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną, w tym kulturę i ochronę zdrowia.

Marszałek woj. podlaskiego Jerzy Leszczyński zapytany o wsparcie dedykowane mniejszym samorządom podkreślił, że nie dzieli gmin na małe, średnie i duże. - Dbamy o rozwój i równe szanse wszystkich, bo chcemy, żeby województwo podlaskie rozwijało się równomiernie, a wszyscy mieszkańcy odnosili korzyści z realizacji RPO. Jedynym wyjątkiem jest Białostocki Obszar Funkcjonalny, w skład którego oprócz stolicy województwa wchodzi 9 sąsiednich gmin. Obszar ten ma swoje Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, na które z RPO przeznaczamy 76 milionów euro - tłumaczy marszałek.

Dodaje, że pieniądze te zostaną wykorzystane na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej, w tym 13,7 milionów euro na uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych, ponadto na podnoszenie jakości kształcenia, na wspieranie integracji mieszkańców, na gospodarkę niskoemisyjną i ochronę środowiska.

Według Adama Jarubasa, marszałka woj. świętokrzyskiego ważnym elementem wsparcia rozwoju potencjału gospodarczego gmin w regionie jest inwestowanie w infrastrukturę społeczną, zdrowotną, edukacyjną infrastrukturę transportową ( ze szczególnym wsparciem szkolnictwa zawodowego). - Poprzez umożliwienie JST tworzenia nowych terenów inwestycyjnych, czy wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, samorządy będą miały możliwość podniesienia swojej konkurencyjności i tworzenia środowiska bardziej przyjaznego inwestorom i mieszkańcom - dodaje Jarubas.

Wśród najważniejszych obszarów, na które będą mogły pozyskać wsparcie samorządy z woj. podkarpackiego będzie energetyka, a w szczególności odnawialne źródła energii. Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl wymienia także możliwość wsparcia uzbrojenia terenów inwestycyjnych, co pozwoli na przyciągnięcie nowych inwestorów oraz wykorzystanie przyjaznych obywatelom technologii teleinformatycznych. - Kolejnym obszarem, gdzie gminy mogą zwiększyć swój potencjał gospodarczy jest m.in. rewitalizacja przestrzeni regionalnej - dodał Ortyl.

Wśród działań dedykowanych samorządom z woj. warmińsko-mazurskiego marszałek Gustaw Marek Brzezin wymienia m.in. działania w ramach osi priorytetowej I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, gdzie są dostępne środki na utworzenie nowych lub dostosowanie istniejących terenów inwestycyjnych. Gminy mogą skorzystać także z osi priorytetowej II Kadry dla gospodarki, tj. działań poświęconych edukacji zawodowej i rozwijaniu kompetencji kluczowych, które są niezbędne w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki.

- W przypadku wielu gmin w regionie szansę stanowi efektywne wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w ramach osi priorytetowej VI Kultura i dziedzictwo - dodaje marszałek Brzezin.

Brzezin zwraca także uwagę, że w żadnym innym programie regionalnym nie przewidziano tak szerokich możliwości wspierania turystyki rozumianej jako gałąź regionalnej gospodarki. - Dobre, nieszablonowe i innowacyjne projekty gmin stworzą realną szansę na wykorzystanie ich potencjału gospodarczego - podkreśla.

Budżet wszystkich 16 RPO na lata 2014-2020 wynosi łącznie ok. 31,3 mld euro. Jest to niemal 40 proc. wszystkich środków dostępnych na lata 2014-2020.

W obecnej perspektywie  głównym celem programów regionalnych jest zwiększenie konkurencyjności województw oraz poprawa jakości życia ich mieszkańców poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych, w oparciu o strategie rozwoju województw, z naciskiem na regionalne strategie inteligentnej specjalizacji*.

* Program Strategiczny Dziedzictwo i przemysły czasu wolnego został opracowany w oparciu o Plan Zarządzania Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, przyjęty Uchwałą Nr 1590/11 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 22 grudnia 2011 roku. Najważniejszym celem programu jest podniesienie konkurencyjnosci regionu w oparciu o aktualne i innowacyjne walory dziedzictwa kulturowego i kultury oraz atrakcyjność turystyczną, a takze stymulowanie, wspieranie, modelowanie postaw otwartych, aktywnych i kreatywnych.

* Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej każdy region powinien określić obszary badawczo-rozwojowe i innowacyjne, w których województwo ma szansę być liderem w kraju i za granicą. W określonych inteligentnych specjalizacjach musi tkwić potencjał gospodarczy i naukowy. To warunek uruchomienia środków na badania, rozwój i innowacje.


mp/jc/Serwis Samorządowy PAPTAGI: FINANSE , REGION
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25