facebook RSS # #

21.10.2019 23:29

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-06-07 12:30       aktualizacja: 2016-06-07 16:19       TEMAT TYGODNIA
  A A A

Dotacje po drodze. Skąd wsparcie dla małych i dużych miast? Informacja wiceszefa MR

Dotacje po drodze. Skąd wsparcie dla małych i dużych miast? Informacja wiceszefa MR
Dofinansowanie zależy od wielkości
aglomeracji - mówi Jerzy Kwieciński
Fot. PAP/T.Gzell
Transport miejski w okresie 2014 - 2020 wspierany jest z poziomu krajowego, tj. ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) oraz regionalnego (regionalne programy operacyjne) - poinformował wiceszef MR Jerzy Kwieciński. Przypomniał jednak, że podział interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny uzależniony jest od wielkości i rodzaju aglomeracji.

Wiceminister rozwoju udzielił obszernej odpowiedzi na poselską interpelację dotyczącą systemu wsparcia projektów transportowych w miastach w ramach obecnej perspektywy unijnych funduszy 2014-2020.

Kwieciński wskazał w niej, że wsparcie w ramach PO IiŚ koncentruje się na interwencji w 13. miastach wojewódzkich, z wyłączeniem miast na prawach powiatu.

Wiceminister wyjaśnił, że pomimo istotnej roli, jaką mniejsze ośrodki odgrywają w krajowej polityce miejskiej, uczynienie z krajowego programu operacyjnego, jakim jest PO IiŚ, podstawowego źródła finansowania inwestycji w tych miastach „wciąż skutkowałoby brakiem możliwości efektywnego rozwiązania ich problemów rozwojowych, z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz dużą liczbę takich ośrodków miejskich".

Jednocześnie Kwieciński zwrócił uwagę, że miasta na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich objętych interwencją PO Polska Wschodnia) mogą być beneficjentami PO IiŚ w zakresie rozwoju ich infrastruktury drogowej. „Kwestia ta wynika z możliwości dofinansowania ze środków krajowego programu operacyjnego inwestycji na drogach krajowych, w miastach na prawach powiatu, w ramach trybu konkursowego" - dodał.

Z kolei Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) w obszarze transportu miejskiego przewiduje wsparcie dla 5 miast wojewódzkich Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi albo obszarami realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) ww. miast wojewódzkich na realizację kompleksowych projektów w zakresie tworzenia nowych bądź rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego.

Jak wyjaśnił Kwieciński, powyższy zakres interwencji POPW ukształtowany został, zgodnie z zasadą koncentracji, w toku negocjacji z Komisją Europejską, przy uwzględnieniu takich przesłanek jak ograniczona alokacja oraz ponadregionalny charakter Programu.

Wiceminister wyjaśnił, że dla uzyskania optymalnych rezultatów interwencji, wdrożono mechanizm gwarantujący komplementarność przedsięwzięć z zakresu transportu miejskiego na poziomie ponadregionalnym oraz regionalnym, zgodnie z którym w POPW zaplanowano do realizacji inwestycje o dużej skali rzeczowej i finansowej, na poziomie regionalnym zaś - projekty uzupełniające, m.in. w ośrodkach subregionalnych.

Wsparcie rozwoju transportu miejskiego mniejszych ośrodków miejskich i miast subregionalnych jest przewidziane natomiast w ramach regionalnych programów operacyjnych (w ramach działań dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej - PI 4e). „Wszystkie projekty związane z mobilnością miejską muszą wpisać się w kwestie niskoemisyjności zidentyfikowane w strategiach rozwoju regionalnego, w planach gospodarki niskoemisyjnej i spełniać kryteria zawarte w dokumentach wdrożeniowych regionalnych programów operacyjnych" - wyjaśnił Kwieciński.

Wiceminister zwrócił też uwagę, że miasta będą mogły korzystać z nowego instrumentu, tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). „Chociaż jest to instrument przeznaczony przede wszystkim dla dużych ośrodków (w szczególności miast wojewódzkich) oraz gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich znajdujących się w ich obszarach funkcjonalnych, samorząd województwa może zadecydować o umożliwieniu skorzystania z niego także mniejszym ośrodkom" - wskazał Kwieciński.

Wiceszef MR dodał, że ZIT daje możliwość większego wpływu władz lokalnych na inwestowanie funduszy unijnych. „Miasta i gminy, które zawarły stosowne porozumienie i przygotowały, a następnie uzgodniły z władzami regionu plan działania będą mogły pełnić niektóre funkcje zarządzania powierzonymi funduszami, jak np. określanie kryteriów wyboru projektów do dofinansowania, preselekcja wniosków, uzgodnienie wstępnej listy projektów do realizacji z funduszy europejskich" - podsumował wiceminister.

mp/Serwis Samorządowy PAP


 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25