facebook RSS # #

23.02.2019 08:53

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2014-04-30 09:08       aktualizacja: 2014-05-06 10:27       CZAT
  A A A

Akademia w Europie. Czat z ekspertem SAF na temat projektów unijnych

Akademia w Europie. Czat z ekspertem SAF na temat projektów unijnych
Wykładowca SAF w ogniu pytań
o projekty unijne
Fot.sxc.hu
Pytania o techniczne aspekty przygotowywania projektów unijnych zdominowały internetowy czat z dr Jackiem Sierakiem, ekspertem ds. finansów JST i wykładowcą "Samorządowej Akademii Finansów".

Oto zapis prawie półtoragodzinnej dyskusji on-line z czytelnikami Serwisu Samorządowego PAP: 

Ewa: W jakiej formie przekazać dotacje dla stowarzyszenia pożytku publicznego na odbudowę dachu po pożarze na budynku stanowiącym jego własność? Stowarzyszenie zajmuje się działalnością kulturalną. Obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Jacek_Sierak
: Moim zdaniem w Państwa przypadku jedyną możliwą formą jest dotacja celowa. Jesteście Państwo organizacją pożytku publicznego - mamy więc do czynienia z z trzema możliwymi sytuacjami:

Po pierwsze i to chyba rozwiąznanie najlepsze - postępowanie zgodnie z art 81 ustawy o zabytkach. Jest to zakres zadań własnych jednostki samorządu terytorialengo, można więc ubiegać się o pozyskanie dotacji. W takiej sytuacji Rada Gminy powinna podjąć dwie uchwały, pierwszą o zasadach udzielania dotacji, drugą (najważniejszą ), w sprawie udzielenia tej właśnie dotacji.

Można oczywiście bazować także na przepisach ustawy o finansach publicznych. Odnieśmy się tu do art 221. Zapewne ogólne zasady udzielania dotacji dla OPP Państwo znacie - w skrócie wystąpienie o dotację i zachowanie trybu konkursowego - to rozwiązanie nie jest więc chyba w Państwa przypadku wskazanym.

Można także odnieść się do tejże samej ustawy i przepisu dotacji budżetowych dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Udzielenie takiej dotacji jest możliwe dla podmiotów nie działających w celu osiagnięcia zysku - ten warunek na pewno spełniacie, drugim jest zakres dotacji - odnoszący się do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego - ten jest także spełniony (kultura, zabytki).

Należy mieć tu także na uwadze zakres przedsięzwzięć możliwych do wsparcia zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (wydaje mi się, że to art. 16 ustawy).

Podsumowując - forma dotacja celowa, wydaje mi się, że najlepiej bazować na art. 81 ustawy o ochronie zabytków

jotka
: Co Pan sądzi o ekonomicznej skuteczności formuły "zaprojektuj i wybuduj"? Dlaczego samorządowcy niechętnie z niej korzystają? Czy jst powinny płacić oferentom startującym do przetargu wg "zaprojektuj i wybuduj" za przygotowanie materiałów do przetargu (wizualizacje, wariantowe rozwiązania funkcjonalne itp.), aby wybierać spośród najlepszych?

Jacek_Sierak
: To bardzo dobre pytanie, tyle, że nieco złożone. Z mojego doświadczenia przygotowania projektów do współfinansowania funduszami unijnymi wynika, że gminy, o ile mają taką możliwość, chętnie wykorzystują tą formułę.

System "zaprojektuj i zbuduj" jest korzystnym rozwiązaniem, zwłaszcza w sytuacji gdy warunki konkursu dopuszczają możliwość jego zastosowania. Korzyść polega na realizacji kontraktu wraz z dokumentacją projektową.

Zawsze więc, gdy dokumentacja ta stanowi element kosztów kwalifikowanych, gmina nie musi na etapie wnioskowania ponosić ryzyka wysokiego wydatku (na opracowanie dokumentacji technicznej).
Jest to istotne przede wszystkim w sytuacji gdy realizacja projektu jest w pełni uwarunkowana pozyskaniem dotacji unijnej (bez dotacji projekt nie będzie realizowany, a wydatek na dokumentację został poniesiony).

Dlaczego więc gminy przygotowując projekty, jak Pani zauważa częstokroć nie korzystają z tej formuły? Najwłaściwszą odpowiedzia jest tu chyba stwierdzeienie, że nie przewidują tego warunki konkursu.

W praktyce spotkałem się niestety również z taką sytuacją, że w warunkach konkursu w trakcie naboru wniosków formuła "zaprojektuj i zbuduj" była dopuszczona, dokonano wyboru projektów, a po ogloszeniu listy beneficjenci zostali poinformowani, że w ciągu dwóch tygodni mają obowiązek dostarczenia dokumentacji technicznej, co oczywiście jest bardzo problematyczne, a w zasadzie niemożliwe. Takie praktyki mogą stanowić także element zniechęcający do stosowania tej formuły.

Ja w swojej praktyce mam jednak znacznie więcej doświadczeń pozytywnych niż negatywnych.

Bogus: Pewnym problemem jest dla mnie zasadnośc prowadzenia analiz wielokryterialnych w ocenach efektywności projketów. Czy ta metoda nie jest podstawą do dużej dowolnosci ocen? Proste odpowiedzi tak /nie to mało doskonała forma ocen. Proszę o wyjaśnienie.

Jacek_Sierak
: Dokonując ocen efektywności projektu standardowo stosuje się metodę finansową (relacja nakład-efekt, badanie płynności ), metodę eknomiczną (korzyści koszty) oraz metodę wielokryterialną. Ta ostania stosowana jest zazwyczaj w przypadku projektów o dużym stopniu złożności, jej podstawowym celem jest wybór rozwiązania optymalnego z wariantowych rozwiązań, według różnych kryteriów trudno porównywalnych ze sobą, a mających znaczący wpływ na realizację i funkcjonowanie danego rozwiązania.

Często stosowana jest dużych projketach drogowych, np. w przypadku budowy obwodnic dużych miast. Analza ta odnosi się zazwyczaj do projektów, w których mamy do czynienia ze skomplikowaną sytuacją decyzyjną. Bardzo ważną rzeczą jest właściwy dobór bardzo zróżnicowanych kryteriów (np. finansowe, społeczne, środowiskowe, techniczne), nadanie im wag i zastosowanie właściwego sytemu punktacji, pozwalających na dokonanie ostatecznych ocen.

W
pytaniu wspomniano o prostych odpowiedziach tak/nie. Oczywiście możemy wyobrazić sobie także prosty projekt, gdzie zamiast prowadzenia analiz finansowych, przeprowadzimy analizę bardzo prostą analizę wielokryterialną.

W takiej sytuacji nie są identyfikowane ryzyka, występuje bardzo wysoki stopień niepewności podejmownia decyzji. Nawet w przypadku niezłożonych projektów zalecałbym jednak gdzie można przeprowadzenie analiz finansowych. Wyraźnie wskazałem powyżej sytuacje, w których ma zastosowanie analiza wielokryterialna.

Bogus: Mam jeszcze jedno pytanie - na czym w praktyce powinna polegać ocena zdolnoscibeneficjenta do współfinansowania projektu. My wykazujemy tu poziom i strukture budżetu oraz poziom zadłużenia.

Otrzymalismy informacje, że w przy nowych konkursach to moze nie wystarczyć. Czy to znaczy, że za kazdym razem trzeba będzie poddac się szcegółowej ocenie zewnętrznej ?

Jacek_Sierak
: Ocena zdolności beneficjenta do współfinansowania projektu to bardzo ważny element przygotowania pojektu. Nie mogę udzielić jednoznacznej odpowiedzi jakie wymogi w stosunku do benefijentów bedą miały zastosowanie w nowej perspektywie finansowej. Rzeczywiście docierają do mnie z różnych źródeł podobne informacje, iż ten elemnt ocen ma mieć dużo większe znaczenie przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu projektu, niż miało to miejsce dotychczas.

Zresztą także dotychczasowa praktyka wykazuje zróźnicowanie podejścia do tego problemu. Różne nabory, różne konkursy miały swoje zasady. Bywało też tak, że stosowana przez Państwa metoda analiz historycznych, była wystarczająca. Ja jednak przestrzegałbym osobiście przed tego typu ograniczeniami.

Według mnie, także dla własnego bezpieczeństwa należy opracowć prognozę budżetu, z wykazaniem zdolności kredytowej i określeniem warunków utrzymania płynności finansowej, tak by w trakcie realizacji projektu nie doszło do sytuacji, iż gmina nie jest w stanie go wspólfinansować (a takie przypadki mieliśmy już w ostatnich latach).

Zalecałbym zapozać się z wytycznymi dla projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności i przeczytać na czym polega ocena zdolności beneficjenta do współfinansowania projektu.

W naszych warunkach, zwłaszcza w sytaucji decentralizacji decyzji w ramach RPO, jeśli oczywiście nie zostaną ustalone odgórne zasady w tym zakresie, spodziewałbym się raczej w tym zakresie wielowariantowości stosowanych ocen

Sanislaw_P: Proszę o szczególowe wyjaśnienie pojecia "luka finansowa". Czy metoda ta będzie utrzymana w nowych konkursach , a jesli tak jakich projketów może dotyczyc ?

Jacek_Sierak
: Metoda luki finansowej ma na celu określenie poziomu wydatków kwalifikowanych (podstawą sa tu przepisy art. 55 ust. 2 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Z jednej strony gwarantuje ona, że projekt będzie miał wystarczające zasoby finansów na jego realizację, z drugiej pozwala uniknąć sytuacji, przyznania nienależnych korzyści odbiorcy pomocy. W tym rozumieniu ma zapobiegać finansowaniu projektu w wysokości wyższej niż jest to konieczne.

Mówiąc o luce finansowej, chodzi więc o tę część zdyskontowanego kosztu pierwotnej inwestycji, która nie jest pokryta zdyskontowanym dochodem netto z projektu. Określenie luki nie jest wymagane w stosunku do projketów, k tóre nie generują dochodu oraz których koszty nie pokrywaja w pełni kosztów realziacji projketu

Szczególowy sposób wyliczenia luki przedstawiłem w wykładzie Samorzadowej Akademii Finansów dot. Studium wykonalności projektu Wg wstępnych informacji metoda ta ma być utrzymana w nowej perspektywie finansowej (2014-2020).

Stanislaw_P
: Drugie pytanie, być może banalne - ale mielismy dotychczas rózne oceny naszych projektów przy zbliżonych poziomach wskaźników efektywności (chodzi o NPV i IRR). Czy jest jakiś optymalny (pożądany) ich poziom ?

Jacek_Sierak
: Dokonując ocen warości wskaźników NPV, IRR należy mieć na uwadze przede wszystkim specyfikę samego projektu. Nie ma uniwersalej pożądanej wartości tych wskaźników.

Każdorazowo należy mieć na uwadze, że celem fiunkcjonowania sektora publicznego, a więc także jednostek samorządu terytorialnego nie jest maksymalizacja zysku, a jak najlepsze świadzczenie usług komunalnycyh i społecznych, a także kształtowanie rozwoju lokalnego i regionalnego (przez procesy inwwestycjne). Nie jest więc pożądanym maksymalizowanie poziomu tych wskaźników.

Inaczej podejdziemy do oceny projektu, który generuje przychody, inaczej do tego, który takich przychodów nie generuje. Proszę mieć jednak zawsze na uwadze, że zbyt wysoki poziom wskaźnika efektywności projektu może spowodwać, że dany projekt zostanie uznany za projekt komercyjny, nie wymagający wsparcia.

W przypadku projektów, w których analiza finansowa wykazuje ujemną wartość NPV, ważnym jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej , w ramach której zostaną wykazane dodatkowe korzyści (poza finansowymi) związane z realizacją projektu, a wpływające na wzrost konkurencyjności regionu (np. wzrost zatrudniena, korzyści podatkowe, lokalizacja nowych podmiotów gospodarczych, korzyści środowiskowe i inne)

mlody
: Gmina nie musi przeznaczać pieniędzy z opłat śmieciowych z 2013 r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2014 - wynika z opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Czy to oznacza, że niewydane pieniądze można przeznaczyć m.in. na wynagrodzenia pracowników urzędu niezwiązanych z opłatami śmieciowymi?


Jacek_Sierak
: Zgodnie z ogólnymi przepisami ustawy o finansach publicznych, jeśli środki finansowe z 2013 nie zostały określone jako wydatki niewygasające, na koniec roku stały się wolnymi środkami, tym samym przeszły do nadwyżki budżetowej.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych o kierunkach wydatkowania tych środków, tak jak pozostałych środków budżetowych, przesądzaja zapisy aktualnie obowiązującego budżetu (na 2014 r.). Każdorazowo radziłby jednak konsultować się w takiej sprawie z RIO.

Serdecznie dziękuję za wszystkie pytania. Życze udanej majówki i do zobaczenia być może przy okazji kolejnego szkolenia SAF.


 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25