facebook RSS # #

15.02.2019 23:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2014-05-17 09:10       aktualizacja: 2014-07-09 10:00       CZAT
  A A A

Przegląd zleceń. Godzinne spotkanie czytelników z wiceszefową MF

Przegląd zleceń. Godzinne spotkanie czytelników z wiceszefową MF
Zgłoszone uwagi będą przydatne
w analizach przed ewentualną zmianą
przepisów - powiedziała Hanna Majszczyk
Fot. PAP/ K. Kubicka-Żach
Trwa przegląd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wynik tego przeglądu może wiązać się z realokacją środków pomiędzy różnymi JST - powiedziała wiceminister Hanna Majszczyk podczas czatu w Serwisie Samorządowym PAP.

Internetowe spotkanie z wiceminister finansów trwało godzinę. Oto jego zapis:

Hanna_Majszczyk
: Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam do zadawania pytań!

nalewkazMazowsza
: Dlaczego ministerstwo nie przyzna, że sprawy z janosikowym na Mazowszu poszły już za daleko, skoro nawet sędziowie z Trybunału Konstytucyjnego byli w stanie to dostrzec?

Hanna_Majszczyk
: Ministerstwo Finansów już kilka lat temu przygotowało kilka wariantów zmian przepisów dotyczących janosikowego i przesłało do dyskusji KWRiST. Strona samorządowa stwierdziła, że nie jest w stanie uzgdonić wspólnego stanowiska. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem założeń do zmian przepisów w tym zakresie, wykonujących wyrok Trybunalu Konstytucyjnego.

Jerzy: Czy znajdą się pieniądze na sprawiedliwsze janosikowe szczególnie dla najszybciej wyludniających się gmin?

Hanna_Majszczyk
: Obecnie już funkcjonują przepisy, które kierują odpowiednie środki finansowe do gmin z uwzględnieniem gęstości zaludnienia. Takie zasady odnoszą się do naliczania subwencji wyrównawczej.

Wojt_Celestynow: W imieniu Gminy Celestynów oraz 52 innych jednostek samorządu wystąpiłem do Ministra Finansów z prośbą o dokładne przeanalizowanie kosztów realizacji zadań zleconych oraz wysokości przekazywanych na nie dotacji. Czy i kiedy doczekamy się jakiejkolwiek odpowiedzi na nasz apel ?

Hanna_Majszczyk
: Jak zapowiedziałam kilka miesięcy temu na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, trwa przegląd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Z uwagi na ich charakter i liczbę, w tym udział innych resortów właściwych merytorycznie do oceny czasochłonności i kosztów poszczególnych zadań, wyjaśnienie tych kwestii musi jeszcze potrwać. Tym niemniej już dzisiaj można zauważyć, że wynik tego przeglądu może wiązać się z realokacją środków na te cele pomiędzy różnymi JST. Prace te prowadzone są w sposób intensywny i mamy nadzieję, że przed przygotowaniem budżetu na rok 2015 znaczna część tych zadań zostanie już objęta tym przeglądem.

kij: Czy Pani resort zamierza bardziej aktywnie równoważyć rozwój i usługi publiczne polskich gmin, pogłębianie dysproporcji jest oszałamiające ?

Hanna_Majszczyk
: Narzędziem, którym dysponuje resort finansów w tym zakresie, są oczywiście subwencje, w tym przede wszystkim subwencja wyrównawcza, która to subwencja z założenia ma eliminować dysproporcje pomiędzy dochodami jednostek i umożliwiać w ten sposób realizację zadań we właściwym standardzie.

Na rok 2014 przewidziano w budżecie kwotę prawie 9 mld zł na ten cel dla wszystkich JST.

wojt: Czy ministerstwo przewiduje nowelizację ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach JST, która wprowadziła wzrost dochodów własnych gmin poprzez wzrost udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych [ z 27,6% do 39,34% ], co daje gminie Kowiesy wzrost o około 80 tys. zł rocznie, a opłacenie rachunków za energię elektryczną zmodernizowanego odcinka drogi krajowej S-8 wynosi 260 tys. zł rocznie.

Oświetlenie uliczne dróg krajowych, powiatowych i gminnych obecnie wynosi około 80 tys.zł. Gdzie jest logika przekazywania gminom wiejskim takich zadań bez przekazania źródeł dochodów ?


Hanna_Majszczyk
: Udział w podatku PIT nie jest jedynym źródłem dochodów gmin. Gminy w odróżnieniu od powiatów i województw mają najliczniejszy katalog źródeł dochodów własnych. Mają też możliwość odpowiedniego kreowania własnej polityki gospodarczej i finansowej. Trzeba też pamiętać, że bliskość dróg krajowych to również korzyść dla rozwoju danego terenu, stąd też nie są to tylko wydatki, ale również korzyści.

andrew: Chciałem zapytać, czy ministerstwo rozważa jeszcze jakieś złagodzenie rygorów wynikających z art 243 ufp. Moim zdaniem w kontekście zbliżającej się nowej perspektywy UE zasadne byłoby np. wyłączenie z rygorów art. 243 wydatków na unijne projekty bez względu na to ile wynosi udział unijnego dofinansowania? Co Pani na to? Pozdrawiam ze Staszowa

Hanna_Majszczyk
: Przy zmianach ustawy o finansach publicznych w końcówce 2013 roku wprowadzone zostały złagodzenia "rygorów" art. 243 w odniesieniu do wydatków z wykorzystaniem środków unijnych.
Rozwiązania te zostały wprowadzone w oparciu o analizy możliwości absorpcji środków unijnych przez jednostki i z pewnością ułatwią ich wykorzystywanie bez narażenia się na złamanie przepisów art. 243.

Slawomir_Kurpiewski: Rząd z dochodów budżetu państwa, czyli m.in. z podatków rodziców dzieci, sfinansuje przedsięwzięcie pod nazwą: "darmowy podręcznik".

Nie trzeba być filozofem, aby policzyć, że do kosztów zakupu w wydawnictwach samych podręczników - dochodzą niebagatelne koszty obsługi: 1. organizacja przetargów, zatrudnienie ludzi przy dystrybucji i magazynowaniu podręczników, obsługa bankowa.


A nie prościej byłoby zmniejszyć obciążenia podatkowe podatników, rodziców dzieci? Ile na tym można by było zaoszczędzić?

Hanna_Majszczyk
: Zmniejszenie obciążeń podatkowych nie rozwiązałoby tego problemu, ponieważ podręczniki muszą być wyprodukowane i dostarczone, a zmniejszenie obciążeń i pozostawienie wcześniejszego rozwiązania w postaci zakupu podręczników przez samych rodziców nie musiałoby przełożyć się na faktyczną możliwość dokonania zakupu podręczników przez wszystkich rodziców.

Przy zapewnieniu darmowego podręcznika dla każdego dziecka nie ma takiego problemu. Bez względu bowiem na to, jakie są dochody rodziców, dziecko zawsze będzie wyposażone w podręcznik.

trzezwomyslacy
: Pani Minister, od września tego roku samorządy mają dostawać dotację na podręczniki dla uczniów. Ustawa jest jeszcze w Sejmie. Czy Pani zdaniem jest realne, że samorządy dostaną te pieniądze we wrześniu?

Hanna_Majszczyk
: Z pewnością tak.

BernadetaB: A ja chciałam wrócić do sprawy dotacji przedszkolnej. Wg MEN i podobno Ministerstwa Finansów (podobno, bo czytałam o tym w Serwisie, ale oficjalnego dokumentu nie ma) samorządy powinny same obliczać sobie wysokość dotacji na przedszkola (bo znają ustawową wysokość dotacji i liczbę uczniów). Tyle że okazało się, że w skali kraju kołderka jest za krótka i kwoty były korygowane.

Czy jest więc sens, żebyśmy my wyliczali, skoro za chwilę wylicza państwo i wychodzi mu co innego?


Hanna_Majszczyk
: Zasady przyznawania dotacji na przedszkola określone są w ustawie. W ustawie też jasno jest wskazane, kiedy możliwa jest korekta wielkości dotacji. Wielkość dotacji uzależniona jest od liczby dzieci, które są posyłane do przedszkoli, a ponieważ w większości przypadków nie są to dzieci objęte obowiązkiem przedszkolnym, trudno jest z góry przewidzieć ich liczbę.

Nowak: Z ciekawości - obiło mi się o uszy, że urzędy skarbowe prowadzą jakieś postepowania w sprawie wydania subwencji oświatowej niezgodnie z przeznaczeniem. Czy to prawda? Jaka jest skala?

Hanna_Majszczyk
: Myślę, że jednak jest to nieporozumienie. Chodzi zapewne o kwoty nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej, a nie o kwoty subwencji oświatowej wydanej na inne cele niż oświata.

Z_Duda: Kiedy zostanie zmieniona przyjęta przez Ministerstwo Finansów zasada, że do określenia wielkości wykorzystania subwencji oświatowej przez j.s.t.przekazanej na dany rok budżetowy nie uwzględnia się wydatków objętych w rozdziale 80104 (Przedszkola).

Mam tu na uwadze dotacje dla uczniów niepełnosprawnych, które stanowią element subwencji oświatowej i przekazywane są z budżetu gminy dla placówek niepublicznych prowadzących przedszkola.


Hanna_Majszczyk
: Przede wszystkim subwencja oświatowa jest tylko jednym z elementów finansowania wydatków na oświatę. Zadania oświatowe są zadaniami własnymi JST i mogą być finansowane przede wszystkim z dochodów własnych, subwencji oraz dotacji. Nie jest tym samym zasadne oczekiwanie, że wielkość subwencji ma pokrywać w całości wydatki oświatowe jednostki. Zestawienia, które są sporządzane w MF, mają charakter porównawczy.

A_Konecki: Jaki ma sens udzielanie Mazowszu pożyczki, tylko po to żeby zapłacili Janosikowe z powrotem do budżetu państwa? Czy minister chce na Mazowszu zarobić? Czy Mazowsze ma finansować nie tylko 15 województw, ale też dołożyć ogólnie do kasy państwa?

Hanna_Majszczyk
: Wpłaty janosikowego stanowią pulę środków do rozdysponowania na inne JST, które z tego janosikowego korzystają. Pożyczka może umożliwić Mazowszu wywiązanie się z ciążącego na nim obowiązku (oczywiście, o ile Mazowsze spełni warunki do jej uzyskania). Środki na wypłatę janosikowego dla samorządów, będących jego beneficjentami, pochodzą z puli wpłat dokonanych przez płatników janosikowego, a nie z budżetu państwa.

Pożyczka z budżetu państwa jest natomiast oprocentowana i nie podlega umorzeniu.

A_Konecki: Przepraszam, a co jeśli Mazowsze nie spełni warunków do pożyczki?

Hanna_Majszczyk
: Nie ma przymusu występowania do Ministra Finansów o pożyczkę. Płatnik może podejmować inne działania w ramach własnego budżetu, które umożliwią mu wywiązanie się z obowiązków.

Janusz: Mam pytanie mój pracodawca twierdzi, że w 2014 sfera budżetowa została pozbawiona prawa do nagród jubileuszowych. Czy to prawda? Nie mogę znaleźć żadnych informacji na ten temat. Pozdrawiam.

Hanna_Majszczyk
: Jak rozumiem, chodzi o nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę. Kwestie te regulują przepisy ustawowe i nie zostały one zmienione.

Wojt_Celestynow: Problem niedoszacowania potrzeb gmin z zakresu zadań zleconych znany jest nie od dziś. W grudniu ub. roku na posiedzeniu KWRiST deklarowała Pani, iż resort finansów dokona analiz i zaprezentuje wyniki w kwietniu br. Do tej pory ich nie przedstawiono. Jakie Minister Finansów podjął działania w tej sprawie?

Hanna_Majszczyk
: Kwiecień nigdy nie był terminem deklarowanym przez ministra finansów, raczej chodziło o oczekiwania strony samorządowej. Wielokrotnie na kolejnych posiedzeniach KWRiST podkreślałam, że jest proces dlugotrwały, z uwagi na liczbę tych zadań oraz ich złożoność.

Krzysztof_Domanski: Kiedy samorządy będą zobowiązanie do sporządzania budżetu w układzie zadaniowym?

Hanna_Majszczyk
: W roku 2013 odbyła się w MF konferencja na ten temat z udziałem strony samorządowej.

Strona samorządowa nie przedstawiła jednolitego stanowiska co do chęci ujednolicenia zasad tworzenia budżetu zadaniowego w skali wszystkich samorządów. Tym niemniej w ministerstwie prowadzone są dalsze analizy co do możliwości wprowadzenia budżetu zadaniowego w JST. Współpracujemy w tym zakresie ze skarbnikami Unii Metropolii Polskich.

mar34: Kiedy będzie gotowy projekt ustawy dostosowującej regulacje o Janosikowym do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, jakie rozwiązania zaproponuje w nim resort finansów i kiedy te zmiany wejdą w życie?

Hanna_Majszczyk
: Jak już mówiłam, trwają intensywne prace w MF nad projektem, który uwzględniałby wszystkie aspekty wyroku TK. Będziemy chcieli jak najszybciej przedstawić wyniki tych prac i mamy nadzieję, że uda się uchwalić stosowne przepisy najpóźniej jesienią br.

JST: Dzień dobry, dlaczego MF jest przeciwne zachętom finansowym proponowanym przez MAC dla łączących się samorządów. Przecież docelowo zmiany te mają przynieść oszczędności?

Hanna_Majszczyk
: Uważamy, że o łączeniu powinny decydować względy ekonomiczne i gospodarcze, a nie fakt istnienia zachęt finansowych.

RyszardH: Czy istnieje w Polsce dobry przykład przeprowadzenia udanej sekurytyzacji zbywalnych cywilnoprawnych wierzytelności jednostki samorządu terytorialnego z udziałem spółki celowej lub funduszu sekruratyzacyjnego, który mógłby być wzorem rozwiązania dla innych j.s.t.?

Czy rząd planuje wprowadzić dodatkowe regulacje celem normalizacji procesu sekurytyzacji wierzytelności samorządowych dzięki czemu mogłyby one poprawic swoją kondycję finansową i przestrzeń limitu w ramach art 243 ufp.


Hanna_Majszczyk
: Trudno wskazywać rozwiązania w konkretnych JST jako przykład dla innych, gdyż sytuacja ekonomiczna i gospodarcza w każdej z tych jednostek jest inna i inne są też możliwości przeprowadzenia tych procesów.

benkier: Czy dane o wykonaniu budżetu po kwietniu pozwalają sądzić, że deficyt po całym roku będzie znacznie niższy od zaplanowanego, o ile?

Hanna_Majszczyk
: Wykonanie budżetu po czterech miesiącach rzeczywiście jest bardzo dobre i jeżeli dotychczasowy trend utrzyma się (na co liczymy), to można sądzić, że wynik będzie lepszy niż przewidywany w ustawie. Po czterech miesiącach nie można jeszcze wskazywać kwot, o które wynik może być poprawiony.

c
: Jaki jest aktualny udział samorządów w zadłużeniu?

Hanna_Majszczyk
: 7,1% w zadłużeniu ogółem, a całego sektora samorządowego 7,6% na koniec 2013 roku.

skarbnik: Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach w budżecie jst tworzy się rezerwę ogólną, którą dysponuje organ wykonawczy, czy rezerwa ta może być przeznaczona na wydatki bieżące? Niektóre RIO dopuszczają takie wykorzystanie rezerwy, inne nie.

Hanna_Majszczyk
: Przepisy nie ograniczają w sposób szczególny kategorii ekonomicznej wydatków, które mogą być finansowane z rezerwy.

Hanna_Majszczyk: Dziękuję Państwu za aktywny udział w dyskusji. Mam nadzieję, że informacje były dla Państwa przydatne. Z całą pewnością są przydatne dla Ministra Finansów, który na ich podstawie może również ocenić najbardziej wrażliwe pola w funkcjonowaniu samorządów.

Będzie to przydatne w analizach nad ewentualną zmianą przepisów.

Serdecznie dziękuję!
 
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25