facebook RSS # #

08.12.2019 11:54

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-03-25 16:29       aktualizacja: 2016-03-25 10:16       CZAT
  A A A

Strategia gminna. Wykładowca Uczelni Łazarskiego i SAF na czacie w serwisie

Strategia gminna. Wykładowca Uczelni Łazarskiego i SAF na czacie w serwisie
Nie ma jednego wzoru strategii
- mówi Jacek Sierak
Fot.JS
Pozostawienie pisania strategii wyłącznie firmie zewnętrznej może spowodować, że będzie ona pozbawiona tego co najważniejsze, a wiec lokalnej specyfiki - uważa dr Jacek Sierak z Uczelni Łazarskiego.

Wykładowca Samorządowej Akademii Finansów odpowiadał w czwartek na pytania internautów podczas czatu poświęconego przygotowywaniu projektów inwestycyjnych do współfinansowania funduszami UE. 

Jeden z uczestników czatu pytał eksperta o to jak przygotować dobrą strategię rozwoju gminy. "W mojej gminie właśnie taka strategia jest przygotowana pod hasłem "musimy mieć dokument pod fundusze”. Robi to firma zewnętrzna praktycznie samodzielnie nawet z pominięciem radnych" - tłumaczył internauta Bogdan. 

W odpowiedzi dr Sierak zaznaczył, że nie ma jednego "wzoru", czy też schematu pisania strategii wyznaczonego przez Unię Europejską. Dodał, że strategia rozwoju lokalnego jest bardzo ważnym dokumentem, który powinien być napisany nie tylko po to by pomóc pozyskać fundusze unijne, ale też pokazać kierunki i możliwości rozwoju gminy. 

"Według mnie pozostawienie pisania strategii wyłącznie firmie zewnętrznej spowodować może, że będzie ona pozbawiona tego co najważniejsze, a wiec lokalnej specyfiki, znanej przede wszystkim mieszkańcom" - ocenił dr Sierak.

Według niego dokument wymaga szerokich konsultacji społecznych. "Strategia nie powinna być napisana jako koncert nierealnych życzeń, ale powinna pokazywać realne programy i możliwościowi ich realizacji" - dodał ekspert.

Oto pełny zapis internetowego spotkania uczestników SAF IV i czytelników www.samorzad.pap.pl z dr Jackiem Sierakiem:

uczestnikSAF: Dzień dobry. Prosiłbym o wyjaśnienie jak obliczyć lukę w finansowaniu w przypadku projektów objętych pomocą publiczną?

Dr Jacek Sierak:
W sytuacji, gdy mamy do czynienia z projektem generującym dochód, w którym występuje jedna z form pomocy publicznej nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia nr 1303/2013 wartość dofinansowania określona zgodnie z metodą opisaną w podrozdziałach 7.7 i 7.8 Wytycznych nie może przekraczać wartości maksymalnej dopuszczonej intensywności pomocy dla tego projektu wynikającej z zasad pomocy publicznej.

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną do części nieobjętej pomocą należy zastosować odpowiednio zasady dotyczące ustalania poziomu dofinansowania w oparciu o metodę luki w finansowaniu lub zryczałtowanych stawek procentowych dochodów.

Andrzej32: Planujemy ubiegać się o wsparcie inwestycji z zakresu transportu zbiorowego. Proszę o odpowiedź, jaką metodykę należy przyjąć w celu sporządzenia analizy ekonomicznej dla tego typu projektów? Czy wystarczy analiza uproszczona?

Dr Jacek Sierak:
Nie mam tu informacji o wielkości i zakresie inwestycji - a więc informacje ogólne. Pełna analiza ekonomiczna wymagana jest dla dużych projektów o wartości powyżej 25 mln euro. Dla projektów mniejszych stosuje się metodę uproszczoną, może być metoda wielokryterialna, lub liczenie wybranych efektów zewnętrznych i korekt fiskalnych. 

Jeśli chodzi o szczegóły Państwa projektu - zachęcam do lektury tzw. Niebieskich Ksiąg dla projektów w sektorze transportu publicznego, infrastruktury drogowej i kolejowej. Niebieskie Księgi są uzupełnieniem i doprecyzowaniem wydanego przez Komisję Europejską Przewodnika do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych oraz Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych ..... na lata 2014 2020 w zakresie analizy kosztów i korzyści.

Bogdan: Jak przygotować dobrą strategię rozwoju. W mojej gminie właśnie taka strategia jest przygotowana pod hasłem „musimy mieć dokument pod fundusze”. Robi to firma zewnętrzna praktycznie samodzielnie nawet z pominięciem radnych. Wójt mówi, że tak musi być, tak pisze się najlepsze strategie rozwoju, trzeba zaufać osobom doświadczonym. Czy to zdaniem pana dobra metoda? Jakie dokumenty przyjmowane przez radę gminy mogą być jeszcze pomocne?

Dr Jacek Sierak:
Pytanie często pojawiające się podczas spotkań samorządowców. Niestety nie ma tu jednego "wzoru" czy też schematu pisania strategii wyznaczonego przez Unię Europejską. Jednak to bardzo ważny dokument, który w moim przekonaniu powinien być napisany nie tylko po to by pomóc pozyskać fundusze unijne, ale pokazać kierunki i możliwości rozwoju gminy. 

Według mnie pozostawienie pisania strategii wyłącznie firmie zewnętrznej spowodować może, że będzie ona pozbawiona tego co najważniejsze, a wiec lokalnej specyfiki, znanej przede wszystkim mieszkańcom. Konieczne są wiec szerokie konsultacje społeczne, dobór grupy reprezentantów - dobrze obrazujących lokalnie występujące potrzeby. 

Po napisaniu projektu dokumentu także powinien być on poddany konsultacjom. Strategii, w moim przekonaniu, nie powinna być napisana jako "koncert nierealnych życzeń". Powinna pokazywać realne programy i możliwościowi ich realizacji. Inne ważne programy - to wieloletni plan inwestycyjny pokazujący mieszkańcom, podmiotom gospodarczym jakie są zamierzenia inwestycyjne na następne lata - bazujące na opracowanej prognozie budżetu obrazującej warunki utrzymania płynności finansowej. W WPI warto zamieści konkretne zadania w ramach programów, np. drogowego, oświatowego, budowy sieci kanalizacyjnej, dla każdego roku przypisać im kwoty i zadania. Z doświadczeń wynika, że to daje dobre efekty zarządzania.

Bogdan: Nasza gmina ma dość trudną sytuację finansową. Co zrobić by mieć pewność, że damy radę finansować projekty unijne? Jak w tym znaczeniu rozumieć trwałość projektu. Jak to jest sprawdzane?

Dr Jacek Sierak: Drugie pytanie Pan Bogdana w części łączy się z pierwszym. W ramach trwałości projektu należy wykazać nie tylko aspekty finansowe projektu, ale także zdolność beneficjenta do jego realizacji. Należy więc wykazać, czy w następstwie poniesionych nakładów inwestycyjnych, ale także późniejszych kosztów bieżącego utrzymania powstałego obiektu/sieci, nie dojdzie do sytuacji, że zabraknie środków na realizację innych zadań, a w skrajnej sytuacji, czy nie dojdzie do zachwiania bądź utraty płynności finansowej. Przykładowo budując obiekt infrastruktury społecznej już na etapie przygotowania projektu należy zaplanować wszystkie koszty i zestawić je z przyszłymi możliwościami finansowymi.

W tym celu należy opracować wieloletnią prognozę finansową obrazującą całość przepływów finansowych, wykazującą warunki utrzymania płynności finansowej i zdolności kredytowej. Będę o tym pisał w następnym wykładzie SAF IV.

Michal: Co dzieje się w sytuacji, gdy gmina w wyniku realizacji nie spełnia warunków art. 243 ustawy o finansach publicznych. Co robić w takiej sytuacji?

Dr Jacek Sierak: Po pierwsze wcześniej mądrze zarządzać, by do takiej sytuacji nie doprowadzić. Skrajna sytuacja to zastosowanie przepisów art. 244 ustawy o finansach publicznych. Wynika z niego konieczność przygotowania programu naprawczego, z którego jednoznacznie wynikać powinno, że jest ona w stanie doprowadzić do poprawy swojej sytuacji finansowej oraz zapewnić skuteczność w wykonywaniu jej ustawowych zadań.

Władze gminy muszą doprowadzić do sytuacji zachowania zasady określonych w art. 242 – 244 ustawy o finansach publicznych, na koniec roku, w którym upływa termin spłaty pożyczki. W przypadku uzyskania pozytywnej opinii dla przedłożonego programu naprawczego, jednostce samorządu terytorialnego może być udzielona pożyczka z budżetu państwa.

Druga możliwość - w zależności od warunków, sytuacja taka wynika zapewne także ze zbyt wysokiego poziomu zadłużenia, względnie nieumiejętnie dobranych terminów spłaty długu - w takiej sytuacji można prowadzić negocjacje z bankiem w sprawie zmiany warunków spłaty długu (pamiętając o uwarunkowaniach wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych).

Trzecia płaszczyzna - zarządzanie finansami. Należy podejmować działania mające na celu racjonalizację gospodarki budżetowej po stronie dochodowej i wydatkowej budżetu (zwłaszcza racjonalizować wydatki bieżące).

Michal: Czy jeśli w analizie finansowej projektu mamy obliczoną ujemna wartość NPV, projekt może uzyskać dofinansowania dotacją Unii Europejskiej?

Dr Jacek Sierak: Projekty inwestycyjne JST to projekty publiczne, a więc ich celem nie jest maksymalizacja zysku, a uzyskanie efektu społecznego jak np. poprawa jakości świadczonych usług komunalnych. Tak więc ujemna wartość NPV nie eliminuje projektu z dofinansowania dotacją unijną. W takich sytuacjach w analizie ekonomicznej warto wskazać korzyści podwyższające poziom wskaźnika, w stosunku do wyników otrzymanych w analizie finansowej (jeśli jest prowadzona). Oczywiści nie stosowanie kryterium maksymalizacji zysku, nie oznacza, konieczności stosowania zasad efektywności.

Anna: Mam pytanie dot. stosowania metodyki PCM w zarządzaniu projektami - czy są jakieś badania jak ta metoda sprawdza się w praktyce?

Dr Jacek Sierak: Z technicznego punktu widzenia wydaje mi się, że metodyka ta od wielu już lat nie sprawia problemów gminom przygotowującym projekty. Pracownicy są dobrze przygotowani, potrafią identyfikować problemy, wskazywać cele, budować matryce. Moim zdaniem nieco słabszym punktem bywa analiza finansowa i ekonomiczna. 

Poszczególne projekty podlegają ocenie i ewaluacji, oceniane są efekty ich wprowadzania. Sprawozdania opracowywane są na poziomie województw i w skali kraju. Można znaleźć także opracowania naukowe dotyczące efektów wykorzystania funduszy. Natomiast czytając te sprawozdania trudno często wykazać jakie są rzeczywistsze efekty alokacji środków unijnych. Występuje tu potrzeba szczegółowego zdefiniowania wydatków rozwojowych.

Oprac.
mp/Serwis Samorządowy PAP


 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2016-03-29 14:51:54
raf: Przecież te wszystkie strategie, programy rozwoju, itp. to typowe "półkowniki". To tworzenie papieru dla samego papieru. Po zatwierdzeniu nikt do niego więcej nie zagląda.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25