facebook RSS # #

08.12.2019 12:30

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-04-01 17:04       aktualizacja: 2016-04-07 13:51       CZAT
  A A A

Płaszczyzny odnowy. Zapis internetowej dyskusji poświęconej rewitalizacji

Płaszczyzny odnowy. Zapis internetowej dyskusji poświęconej rewitalizacji
Rewitalizacja to działania wielokierunkowe
- mówi dr Remigiusz Górniak
Fot. PAP/M.Obara
Doświadczenia innych krajów dowodzą, że skuteczna i efektywna rewitalizacja miast to wielokierunkowe działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy obszarów zdegradowanych - zaznaczył podczas czatu z uczestnikami Samorzadowej Akademii Finansów dr Remigiusz Górniak.

Dodał, że rewitalizacja prowadzona w miastach ma być procesem kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu.

Prezentujemy pełny zapis ponad internetowej dyskusji poświęconej w całości zagadnieniom rewitalizacji w nowym okresie programowania 2014-2020.

(J.Pawinski): Prosimy o wyjaśnienie zapisu z konkursu dotyczącego działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, RPO WM 2014-2020 - " Preferowane będą projekty zapewniające kompleksowe/zintegrowane podejście, szczególnie realizowane w postaci wiązek projektów obejmujących EFS"

Dr Remigiusz Górniak:
Rewitalizacja miast to najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich miast. Takie podejście wynika wprost z zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w której drugi cel strategiczny „Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych" obejmuje m.in. cel szczegółowy „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze".

Doświadczenia innych krajów dowodzą, że skuteczna i efektywna rewitalizacja miast to wielokierunkowe działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy obszarów zdegradowanych, przy zaangażowaniu wszystkich zainteresowanych podmiotów. Zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych rewitalizacja prowadzona w miastach ma być procesem kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu. Kompleksowych - tzn. takich które przede wszystkim włączają w proces rewitalizacji wszystkich możliwych interesariuszy (kompleksowość) w celu rozwiązania problemów społecznych i gospodarczych, a nie tylko infrastrukturalnych (zintegrowanie działań). W tym zakresie wskazane jest łączenie projektów dofinansowanych np. z EFS.

(J.Pawinski): Planujemy realizację projektu polegającego na przebudowie z rozbudową Domu Pomocy Społecznej ,który znajduje się poza obszarem zamkniętym(ścisłe centrum miasta) określonym w Gminnym Programie Rewitalizacji . Czy jeśli projekt zostałby wpisany na listę projektów rewitalizacyjnych zlokalizowany poza tym obszarem, ale służących realizacji celów wynikających z Gminnego Programu Rewitalizacji, to ma szanse na dofinansowanie w ramach konkursu 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, RPO WM 2014-2020 i spełnia funkcje fizyczną ,społeczną i gospodarczą rewitalizacji.

R_Górniak: Co do zasady projekty rewitalizacyjne realizowane są na obszarach rewitalizacji. Do objęcia wsparciem można jednak dopuszczać także projekty rewitalizacyjne zlokalizowane poza tym obszarem, jeśli służą one realizacji celów wynikających z programu rewitalizacji. Taki związek należy jednak szczegółowo uzasadnić we wniosku aplikacyjnym i studium wykonalności, najlepiej na podstawie pozyskanych mierzalnych danych statystycznych/analiz rynku/potrzeb interesariuszy.

(Rdzawian): Czy w gminnym programie rewitalizacji, muszą być podane inwestycje, które będą realizowane?

R_Górniak: Projekty planowane do dofinansowania ze środków EFRR muszą być wpisane na listę zidentyfikowanych projektów na obszarze rewitalizacji. Oczywiście program rewitalizacji musi podlegać procedurze okresowej aktualizacji/monitorowania, podczas której można i należy modyfikować listę planowanych projektów/inwestycji - jeśli spełniają one wyznaczone w programie cele rewitalizacji. Należy pamiętać oczywiście, że zgodnie z wytycznymi MR program nie może składać się wyłącznie lub nawet w większości samych projektów inwestycyjnych, powinien zawierać projekty/programy zawierające znaczący udział działań o charakterze społecznym.

(Rdzawian): Czy w ramach rewitalizacji jest możliwa przebudowa szpitala miejskiego?

R_Górniak:
Co do zasady projekty typu przebudowa obiektów infrastruktury zdrowotnej mogą być dofinansowane w ramach oddzielnych działań/priorytetów programów operacyjnych i nie powinny być dofinansowane w ramach rewitalizacji. Przebudowa szpitala mogłaby uzyskać jednak częściowe dofinansowanie w ramach rewitalizacji pod warunkiem, że wiązałaby się z wydzieleniem w ramach istniejącej powierzchni użytkowej pomieszczeń przeznaczonych na cele społeczne - nie związane ze świadczeniem usług medycznych i odpowiadające celom programu rewitalizacji. W takiej sytuacji kosztem kwalifikowanym w rewitalizacji będzie wyłącznie koszt inwestycji przypadający na powierzchnie przeznaczone na cele inne niż medyczne i spełniające cele rewitalizacji.

Należy mieć jednak na uwadze że każdy program operacyjny ma inne wytyczne co do kwalifikowalności wydatków/

(A.Mielczarek): Z jakich funduszy będą realizowane dotacje do rewitalizacji.? Czy może być nią objęty jedyny na terenie gminy wiejskiej budynek z ok. 1905 roku, który był kiedyś budynkiem szkolnym, a teraz chyli się ku upadkowi?
Czy taka rewitalizacja mogłaby być traktowana jako remont w kierunku świetlicy wiejskiej ponieważ na terenie wsi nie ma takiego budynku a jest centralnie położony?

R_Górniak:
Fundusze dla rewitalizacji to przede wszystkim Regionalne Programy Operacyjne, a w ramach nich środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i EFS. Jeżeli opisany przez Panią/Pana projekt będzie się znajdował na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji w GPR to nie widzę problemów, aby był objęty interwencją.
Oczywiście pod warunkiem, że remont to nie będzie w praktyce "budowa od zera" tylko remont/adaptacja/modernizacja na cele społeczno-kulturalne.

(A.Mielczarek): Czy stowarzyszenie lub tzw. obywatelska inicjatywa oddolna mogą być beneficjentami projektu??

R_Górniak:
Jak najbardziej może. Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia mogą na ogół samodzielnie realizować projekty rewitalizacyjne w ramach EFFR i EFS, są bowiem wymienieni jako kategoria beneficjenta środków UE. Co więcej udział partnerski lub współudział organizacji typu non-profit w projektach, w których beneficjentem jest podmiot publiczny jest wręcz wskazany w rozumieniu wytycznych Ministerstwa Rozwoju. W wielu programach operacyjnych w kryteriach wyboru projektów partnerstwo, w tym udział organizacji non-profit w projektach rewitalizacji, jest dodatkowo punktowany, nawet jeśli taka organizacja nie jest liderem projektu.

Oczywiście sama organizacja pożytku publicznego może być beneficjentem i liderem, zaś podmiot publiczny partnerem w danym projekcie.

(mlody): Dzień dobry, chciałem zapytać czy w konkursach dotyczących rewitalizacji można będzie uzyskać dofinansownie na odnowę budynków publicznych (urzędu, szkoły)

R_Górniak:
Oczywiście, jednak pod warunkiem, że projekt nie będzie polegał tylko na odnowie/rewaloryzacji czy też restauracji tkanki fizycznej, lecz będzie zawierał "element" społeczny. Tym elementem może być wydzielenie/zaadaptowanie części powierzchni publicznej na funkcje społeczno-kulturalne. Rewitalizacja całego obiektu publicznego może być włączono do rewitalizacji pod warunkiem że obiekt jest wpisany do rejestru zabytków i stanowi ważny element dziedzictwa kulturowego/historycznego obszaru rewitalizacji.

(UG): Czy dofinansowanie projektów dot. rewitalizacji dotyczy wyłącznie obszarów miejskich, czy też możliwe jest uzyskanie dotacji na projekt realizowany w gminie wiejskiej?

R_Górniak:
Tak, pod warunkiem że regulamin konkursu ogłoszonego w ramach danego programu operacyjnego (głównie RPO) dopuści taką możliwość.

(Andrzej): Czy wiadomo cos o planowanych konkursach tylko na opracowanie programów rewitalizacji?

R_Górniak:
W styczniu b.r. odbyły się pierwsze konkursy na dofinansowanie opracowania programów rewitalizacji. To czy będą następne zależy od porozumienia pomiędzy zarządami województw i Ministerstwem Rozwoju co do uruchomienia kolejnych środków z Pomocy Technicznej. Niezależnie od tego w ramach każdego RPO dane województwo może ogłaszać nabory w ramach pomocy technicznej - nalezy śledzić strony internetowe urzędów marszałkowskich.

(Marco32): Dzień dobry, czy możliwe jest włączenie do katalogu projektów rewiltalizacyjnych działań podejmowanych w ramach PROW?

R_Górniak:
Na obszarze wyznaczonym do rewitalizacji można i wręcz nalezy ująć wszystke możliwe potencjalne projekty spełniające cele rewitalizacji (zgodnie z zasadą kompleksowości i komplementarności), dotyczy to też projektów możliwych do dofinansowania z PROW. Jednak ich realizacji przy dofinansowanie UE każdorazowo będzie zależna od zapisów regulaminów poszczególnych konkursów.

(młody): Wiem, że to może banalne pytanie, ale w jaki sposób należy przygotowac program rewitalizacji?

R_Górniak:
Proszę zajrzeć do treści wykładu o rewitalizacji. W 2 słowach: jeśli planuje pan program zgodny z Ustawą o rewitalizacji z 2015 - wówczas musi Pan ściśle przestrzegać procedur w niej opisanych, jeśli zaś zdecyduje się Pan pójść drogą "przejściową" wówczas może Pan opracować program, które powinien spełniać zalecenia Ministerstwa Rozwoju w zakresie standardów jakie powinny spełniać programy rewitalizacji. W pierwszym przypadku program umożliwi Pana gminie stosowania szeregu instrumentów planistycznych w realizacji rewitalizacji, w drugim uzyska Pan jedynie możliwość pozyskania środków UE na wpisane w program projekty.

(Andrzej): Czy we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego można powołać się tylko na projekt strategii (w przypadku gdy strategii wcześniej nie było)?

R_Górniak:
Oczywiście że można. Jednak to czy projekt uzyska dzięki temu dodatkowe punkty za powiązanie z celami strategii zależy od zapisów konkretnego regulaminu danego konkursu. Generalnie praktyka pokazuje, że we wniosku aplikacyjnymi nalezy wykazywać nie tylko konkretne zapisy dokumentów strategicznych, lecz również przywoływać adresy url linków, gdzie oceniający może zajrzeć do Uchwały przyjmującej np. strategię i zweryfikować zapisy we wniosku. Tak było np. w naborze organizowanym przez MR w maju 2015 r. w ramach tzw. pilotażu rewitalizacji.

(sompol24): Jakie ma szanse na uzyskaniu pomocy na rewitalizację gmina ok 10 000 mieszkańców z obszarem 1. zdewastowanym pogórniczo ok. 650 ha na terenie wiejskim (w tej chwili wyrobisko 450ha zalewane pod jezioro) własność kopalni. 2. zdewastowane tereny po PKP wąskotorowa ok. 5 ha, teren miejski (większość budynków już rozebrana zostały fundamenty i resztki torowisk oraz 3. jaka jest możliwość rewitalizacji Rynku kamieniczki z początku XX w. własność prywatna (w tej chwili styl raczej - „kolorowe jarmarki") obok przy ratuszu (obecnie siedziba instytucji kultury GOK) fundamenty pod salę widowiskową (od 5 lat) „brak środków na dalszą budowę".

Czy jest sens wchodzić w dokumentację dla tego obszaru, jeśli nie byłoby szans na dofinansowanie przygotowanego projektu. Dla małej gminy ze skromnym budżetem zaangażowanie w przygotowanie kompleksowego projektu rewitalizacji i brak dofinansowania na późniejszą jego realizację to samobójstwo. Na jakie taka dofinansowanie gmina mogłaby liczyć. Czy ma szansę z projektami dużych miast, wszak ilość środków jest przecież ograniczona.


R_Górniak: Sporo tematów i na pobieżny ogląd wszystkie pasowałyby do celów programu rewitalizacji. Moja rekomendacja jest taka, abyście Państwo podjęli działania i opracowanie program rewitalizacji w trybie pozaustawowym, zawierający wszystkie najważniejsze projektu. Następnie dla każdego z planowanych projektów wykonać należy minimum prac (w celu minimalizacji kosztów i ryzyka) - tj. opracować koncepcje architektoniczno-funkcjonalne i programy funkcjonalno-uzytkowe (PFU, jeśli dane PO taką możliwość udostępnia).

Każdy projekt ma szanse, niezależnie od tego czy jest z dużego miasta czy z małej gminy - wszystko jest kwestią właściwego opisu problemów i odpowiadających im strumieni działań w projekcie, zgodnych z celami rewitalizacji. Przykładowo- mały projekt kubaturowy, "opakowany" ciekawym programem społecznym i kulturalnym będzie miał najwyższe wskaźniki efektywności kosztowej tj. relacji kosztów realizacji projektu w stosunku do łącznej liczby osób z niego korzystających.

(Neo): Czy w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji, której jeden z etapów został ukończony, ale inwestycja jako całość nie została zakończona, wydatki poniesione w ramach zakończonego etapu będą kwalifikowały się do dofinansowania w ramach RPO WM?

R_Górniak: Co do zasady wszystkie wydatki poniesione po 1.01.2014 r. mogą być refundowalne. Jednak praktyka pokazuje, że w wielu regulaminach konkursów IOK decydują się kwalifikować tylko wydatki ponoszone od dnia ogłoszenia naboru wniosków. Oczywiście jeśli składacie Państwo projekt, który częściowo został ukończony i dajmy na to wydatki poniesione nie mogą być zrefundowane, to moim zdaniem we wniosku należałoby uwzględnić całość kosztów (wszystkich etapów projektu) i te które zostały już poniesione uznać za niekwalifikowane.

(lam): Jakie mogą być szacunkowe koszty przygotowania programu rewitalizacji w przeliczeniu np na ha terenu?

R_Górniak:
Niestety nie można odpowiedzieć na to pytanie - wszystko zależy od specyfiki i poziomu skomplikowania ew. działań rewitalizacyjnych.

(lam): Czytając Listę rankingową w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast - etap II widać że kwoty idą w miliony złotych co tyle kosztuje? Czy koszty zmiany planów miejscowych powinny być kwalifikowane jako koszty wykonanie planu rewitalizacji?


R_Górniak: Nabór o którym Pani pisze w teorii miał dotyczyć możliwości pozyskania dotacji na wsparcie przygotowania analiz/ekspertyz/planów służących identyfikacji obszarów rewitalizacji. Kwoty te mogą dotyczyć np. opracowania dokumentacji technicznych dla rewitalizacji poszczególnych kwartałów obszarów rewitalizacji. Jeśli miałby dodać swoją ocenę tego naboru to niestety jest bardzo krytyczna. Jak widać na liście rankingowej znajdują się prawie wyłącznie duże ośrodki miejskie, mniejsze miasta przegrały a to właśnie w nich są największenie potrzeby co do opracowania tejże dokumentacji, mniejsze miasta nie mają również tak dużych możliwości opracowania analiz/ekspertyz służących rewitalizacji.

Koszty zmiany planów miejscowych nie mogą być kwalifikowane.

 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25