facebook RSS # #

08.12.2019 12:51

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2016-05-17 16:00       aktualizacja: 2016-05-17 18:03       CZAT
  A A A

Środowisko dla euro. Dr Remigiusz Górniak w ogniu pytań czytelników serwisu

Środowisko dla euro. Dr Remigiusz Górniak w ogniu pytań czytelników serwisu
Publijkujemy zapis czatu
z dr. Remigiuszem Górniakiem
Fot. PAP/M.Obara
Rozliczanie projektów środowiskowych oraz zasady ubiegania się o fundusze UE na tego typu przedsięwzięcia w okresie 2014-2020 były głównym tematem poniedziałkowego czatu z dr Remigiuszem Górniakiem, wykładowcą Samorządowej Akademii Finansów.  

Uczestnicy internetowego spotkania pytali eksperta m.in. o koszty kwalifikowalne w projektach środowiskowych, zasadę kwalifikowalności podatku VAT, a także dostępność środków europejskich na inwestycje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej oraz komunalnej. 

Kwalifikowalność kosztów w projektach środowiskowych

Radek: Proszę o wyjaśnienie dotyczące kwalifikowalności VAT w projektach środowiskowych, a konkretnie w przypadku projektów termomodernizacyjnych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020?

Dr Remigiusz Górniak: Pytanie jest ujęte w zbyt ogólny sposób by się do niego konkretnie odnieść. Wytyczne do kwalifikowalności wydatków, w tym VAT to kilkadziesiąt stron dokumentacji. Generalnie muszę wskazać na duże problemy wnioskodawców, zarówno w RPO jak i w POIŚ, w zakresie wypełnienia ankiety dotyczącej kwalifikowalności podatku VAT. Co do zasady najbezpieczniej jest wyłączyć kwalifikowalność VAT-u w obiektach, w ramach których przyszły beneficjent planuje prowadzenie jakiejkolwiek formy działalności komercyjnej, odpłatnej oraz niezwiązanej ze świadczeniem usług publicznych. Przykładowo - termomodernizacja obiektu szkoły, w której funkcjonuje sklepik szkolny nie może zakładać kwalifikowalności VAT. Przyszli beneficjenci powinni też rozważyć w szerszym niż dotychczas stopniu wykorzystaniu instrumentu pomocy de minimis.

urzednik: Dzień dobry, chciałem zapytać, czy w ramach RPO odcinki przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie nieruchomości są kosztem kwalifikowalnym?

Dr Remigiusz Górniak: Co do zasady za wydatki kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione tylko do granicy nieruchomości. W przypadku braku studzienki w granicach nieruchomości przyłączanej, za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów kanalizacyjnych zlokalizowanych poza granicami tej nieruchomości, natomiast w granicach nieruchomości przyłączanej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia więcej niż jednego podmiotu.

W przypadku, gdy w granicach nieruchomości przyłączanej do sieci zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie), za kwalifikowalne mogą być uznane wydatki poniesione na budowę przewodów zlokalizowanych zarówno poza granicami tej nieruchomości, jak również w jej granicach, jednak nie dalej, niż do pierwszej studzienki (wraz ze studzienką) od strony granicy tej nieruchomości.

Wydatki poniesione na budowę przewodów (w tym studzienek) kanalizacyjnych mogą być uznane za kwalifikowalne, jeżeli ich własność należy do beneficjenta lub podmiotu upoważnionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych wskazanego we wniosku oraz umowie o dofinansowanie.

Sebastian: Czy w projektach środowiskowych w ramach RPO istnieje coś w rodzaju limitu kosztów kwalifikowalnych, czyli procent całkowitych wydatków kwalifikowalnych? Jak obliczyć ten wskaźnik?

Dr Remigiusz Górniak: W ramach każdego z 16 RPO funkcjonują szczegółowe wytyczne odnośnie kwalifikowalności wydatków. Każdy konkurs ma również własny regulamin zatwierdzony przez Urząd Marszałkowski. Nie regulują one jednak maksymalnego udziału wydatków kwalifikowalnych w wydatkach ogółem, co najwyżej mogą określać górny limit dotacji przypadający na 1 projekt.

JA: Mam pytanie o obliczanie wskaźnika koncentracji aglomeracji w projektach wodno-kanalizacyjnych. Czy jeśli nasz projekt obejmuje np. wymianę kanalizacji na nową, to na potrzeby wyliczenia wartości wskaźnika koncentracji osoby zamieszkujące na tym obszarze i objęte projektem należy traktować jako nowo podłączone?

Dr Remigiusz Górniak: Tak, można uwzględnić już podłączonych mieszkańców w opisanym przypadku. Jednakże należy pamiętać, że zgodnie z zasadami POIiŚ w zakres projektu może wejść modernizacja sieci wodociągowej w ulicach, w których funkcjonuje obecnie kanalizacja, pod warunkiem, że ścieki nią zbierane odprowadzane są do oczyszczalni spełniającej wymogi Dyrektywy 91/271/EWG.

Dokumenty projektowe

kolegasiedziob: Czym różni się zakres studium wykonalności dla gminnych projektów wodno-ściekowych realizowanych w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, a w ramach RPO? Czy tu wymogi są identyczne?

Dr Remigiusz Górniak: Ogólnie dla obu tych programów funkcjonują te same wytyczne Ministerstwa Rozwoju: Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Celem Wytycznych jest określenie sposobu opracowania wybranych elementów studium wykonalności przygotowywanego na potrzeby analizy i oceny projektów inwestycyjnych, w tym w szczególności dużych projektów, o których mowa w art. 100

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Wytyczne uwzględniają ponadto specyfikę projektów generujących dochód, jak również projektów hybrydowych, tzn. łączących formułę partnerstwa publiczno-prywatnego z dofinansowaniem UE.

Tym niemniej należy uznać, że wytyczne krajowe na poziomie POIiŚ są znacznie bardziej szczegółowe i wymagające niż wytyczne dla większości RPO. Różnice dotycząca przede wszystkim stopnia szczegółowości analizy popytu, analizy technicznej i finansowej. W ramach POIiŚ przyszły beneficjent musi w bardzo wiarygodny sposób uzasadnić nie tylko to, że jest w stanie sfinansować inwestycje, ale również, prowadząc prawidłową politykę taryfową, będzie w stanie odtwarzać powstały majątek zachowując zasadę zanieczyszczający płaci.

Oceniający w ramach POIiŚ bardzo wnikliwie analizują studium wykonalności oraz załączony do niego model finansowy, weryfikując zawarte w nim dane z rzeczywistymi sprawozdaniami finansowymi wnioskodawcy. W przypadku większości programów RPO wnioskodawca może sporządzić studium wykonalności na zasadach ogólnych, nie przykładając wielkiej wagi do szczegółowości analiz, zwłaszcza analizy finansowej. Należy dodać też, że eksperci NFOŚiGW na ogół posiadają znacznie większe doświadczenie w ocenie wniosków, niż eksperci powoływaniu w ramach RPO.

Odpady, kanalizacja i OZE w ramach RPO 2014-2020

MKielak: Jesteśmy gminą pond 30 tys. z woj. lubelskiego. Chciałem zapytać, czy obecnie lub w najbliższym czasie będą prowadzone konkursy na projekty dot. gospodarki odpadami komunalnymi (generalnie chodzi o system pszok-ów)? Jakie programy, czy się wpisujemy itd.?

Dr Remigiusz Górniak: Zgodnie z zapisami RPO WL 2014-2020 inwestycje w PSZOK mogą być finansowane w ramach OSI PRIORYTETOWEJ 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW OŚ PRIORYTETOWA 6 OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW.

W zakresie gospodarki odpadami wspierane będą kompleksowe projekty, obejmujące infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami w regionie, zaplanowanej zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, m.in.:
- infrastruktura do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów komunalnych (w tym papier, metal, plastik, szkło oraz odpady biodegradowalne),
- infrastruktura do odzysku i recyklingu odpadów (w tym kompostownie dla odpadów organicznych),
- instalacje do odzysku energii lub mechaniczno-biologiczne instalacje do utylizacji dl a pozostałych odpadów z wyłączeniem termicznej utylizacji odpadów

Jako JST jesteście Państwo jednym z potencjalnych beneficjentów. Niestety większość środków w ramach tego działania zostanie rozdysponowana w trybie pozakonkursowym.

W tej sytuacji warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w planach inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zatwierdzonych przez ministra ds. środowiska. Projekty będą zaplanowane w oparciu o selektywną zbiórkę odpadów u źródła w wyznaczonych na terenie województwa lubelskiego regionach. W ramach priorytetu będzie także zastosowany tryb konkursowy, lecz w niewielkim zakresie.

Pablo32: Jakie są linie demarkacyjne dla projektów z zakresu gosp. wodno-ściekowej dla RPO i PROW 2014-2020?

Dr Remigiusz Górniak: Dla każdego RPO na poziomie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych znajdują się odniesienia do tzw. linii demarkacyjnych, w tym w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Przykładowo na Mazowszu w zakresie budowy sieci wodno-kanalizacyjnych (powyżej 2000 RLM) w celu nierozpraszania interwencji, przy tak ograniczonych środkach na CT 5-6, zdecydowano się na wspieranie niektórych obszarów jedynie z poziomu krajowego (zgodnie z zasadami poziomu krajowego).


Sławek Herman: W chwili obecnej opublikowany jest nabór POIiŚ działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest znalezienie się aglomeracji (tzn. proponowanych inwestycji w zakresie gospodarki wodno - ściekowej) w master planie i w IV aktualizacji KPOŚK. Z niewiadomych przyczyn nasze pomysły inwestycyjne (pomimo zgłoszenia w roku 2015 do KPOŚK) nie znalazła się na odpowiednich listach, przez co, z tego co mi wiadomo nie możemy złożyć aplikacji do NFOŚIGW w ramach II naboru 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić?

Dr Remigiusz Górniak: W takiej sytuacji nie pozostaje Państwu nic innego jak zgłosić planowany zakres inwestycji do master planu, to jest warunek formalny uczestnictwa w tym konkursie.

barka2008: Czy poza NFOŚiGW można pozyskać środki na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Dr Remigiusz Górniak: tak, proszę sprawdzić odpowiedni Regionalny Program Operacyjny, w większości z nich są działania dotyczące rekultywacji składowisk.

sed4: Dzień dobry, ja chciałem zapytać o projekty polegające na montażu solarów lub ogniw fotowoltaicznych? Czy w takich przedsięwzięciach obowiązkowe jest wykazanie i monitorowanie wskaźnika stopnia redukcji PM10?

Dr Remigiusz Górniak: W ramach każdego programu RPO czy też POIiŚ są wskazane listy niezbędnych do wykazania wskaźników rezultatu i produktu. Wg mojej wiedzy w zdecydowanej większości z nich w przypadku projektów OZE związanych z instalacją solarów czy też fotowoltaiki wystarczy podać stopień redukcji CO2 oraz podać wskaźniki oszczędności energetycznych wyrażone np. w KWh/rok. Nie zawsze jest tak, że instalacja OZE przyczyni się do redukcji emisji pyłów PM10 - zależy jakie jest istniejące źródło zasilania - dla pieców węglowych redukcja będzie znaczna, dla gazowych - minimalna.

Zagadnienia różne 

Bartoszyce: Słyszałem, że jest możliwość ubiegania się o dotacje UE na zasadzenie lasu. Czy to prawda i jakie warunki należy spełnić?

Remigiusz Górniak: Niestety nie potrafię w tej chwili odpowiedzieć na Pana pytanie, odpowiedź udzielimy na maila po zakończeniu czatu.

SPR: Czy ze środków UE można uzyskać dofinansowanie na zwalczanie Barszczu Sosnowskiego?

Dr Remigiusz Górniak: W zeszłym roku Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Alokacja w ramach konkursu opiewała na 11,1 mln zł dotacji i 1,2 mln zł w formie pożyczek. W ramach programu mogły być dofinansowane m.in. przedsięwzięcia, mające na celu zwalczanie barszczu Sosnowskiego, na co przewidziano kwotę 4 milionów złotych w formie dotacji. Czy w tym roku również będzie taka możliwość - proszę monitorować strony NFOŚiGW.

Stanislaw: Planujemy termomodernizację w gminie. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz, w definicjach wszędzie jest mowa o tym, że polega na wymianie instalacji, okien itd. Tymczasem my chcemy dopiero założyć instalacje, bo jej wcześniej w części budynku nie było. Czy koszty ich budowy również należy zaliczyć do kosztów termomodernizacji?

Dr Remigiusz Górniak: Według mojej wiedzy możecie Państwo zgłosić do dofinansowania na termomodernizację tylko koszty związane z poprawą efektywności energetycznej budynku. A zatem instalacje wewnętrzne nie związane bezpośrednio z tym celem nie mogą podlegać dofinansowaniu.

mati: W Polsce panuje powszechne przekonanie, że środki z polityki spójności z lat 2014-2020 to są ostatnie duże pieniądze. Tymczasem nie musi tak być - uważa prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. To z dzisiejszej depeszy PAP.  A co Pan o tym sądzi?

Dr Remigiusz Górniak: Obecnie trwają prace nad zaprogramowaniem kolejnego okresu programowania - wszystko jest możliwe. Musimy jednak liczyć się z tym, że zdecydowana większość tych środków po roku 2020 będzie kierowana na poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO2.

SIST: Panie Remigiuszu, zajmujemy się (Stowarzyszenie Instytut Samorządu Terytorialnego) organizowaniem wkładu własnego pod inwestycje komunalne przy pomocy Obligacji Przychodowych, które to są wyjęte z limitów zadłużania (243ufp). Czy pozyskane środki z takich obligacji można przeznaczyć na wszystkie inwestycje środowiskowe. Kanalizacja czy wodociąg to oczywiste, że tak a czy np. na zbiornik na deszczówkę?

Dr Remigiusz Górniak: Według mojej wiedzy tak, oczywiście o ile dane zadanie jest zadaniem własnym danej JST, rozszerzyłbym też katalog na inwestycje w OZE typu np. farmy fotowoltaiczne, zbiorniki retencyjne na ciepłą wodę itp.
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25