facebook RSS # #

16.02.2019 22:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-06 13:50       aktualizacja: 2018-04-04 23:03       EDUKACJA
  A A A

Zmiany w arkuszach. Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2018/2019 według nowych wytycznych?

Zmiany w arkuszach. Arkusze organizacyjne na rok szkolny 2018/2019 według nowych wytycznych?
Fot. PAP/G. Michałowski
W arkuszu organizacyjnym szkoły trzeba będzie wpisać nauczycieli z imienia i nazwiska, a nie tylko podawać ich ogólną liczbę – m.in. taką zmianę chce wprowadzić resort edukacji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

Zmiany w arkuszach organizacyjnych

Proponuje w nim m.in. zmiany dotyczące arkuszy organizacyjnych. Oprócz liczby nauczycieli ogółem, arkusz zawierać będzie również imię i nazwisko nauczyciela, a także, w arkuszach organizacji szkoły, rodzaj prowadzonych przez niego zajęć.

Jak podkreśla resort, wprowadzenie tej regulacji to odpowiedź na postulaty zakładowych organizacji związkowe i kuratorów oświaty. „Wpisanie imion i nazwisk nauczycieli pozwoli organizacjom związkowym na bardziej skuteczną ochronę interesów pracowniczych, a kuratorom oświaty na weryfikację prawidłowości sporządzonych arkuszy” – wskazuje MEN.

Projekt przewiduje ponadto konieczność wpisania w arkusz organizacji szkoły podstawowej, oprócz liczby godzin zajęć świetlicowych, także liczby grup świetlicowych i liczby uczniów korzystających z opieki świetlicowej.

MEN chce także doprecyzować niektóre terminy związane z procedowaniem arkusza organizacyjnego. Opinia zakładowych organizacji związkowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny wydawana będzie w terminie 10 dni roboczych, zamiast w terminie 10 dni, jak było dotychczas.

Zmienione będą też terminy wydawania opinii w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza. Zamiast dotychczasowych regulacji mówiących o 4 dniach, ma być wprowadzony termin 5 dni roboczych.

Zmiany w nazwach szkół

W projekcie znalazła się ponadto nowa regulacja dająca możliwość rozszerzenia nazwy szkoły i przedszkola. Wprowadzenie dodatkowego określenia, informującego o specyfice przedszkola lub szkoły i realizowanych w nich szczególnych celach kształcenia, wychowania i opieki, będzie możliwe po wyrażeniu zgody przez organ prowadzący.

Podział oddziału

W związku z tym, że w myśl ustawy Prawo oświatowe nie ma już możliwości zatrudnienia w klasach I-III szkoły podstawowej asystenta, ministerstwo doprecyzowuje w projekcie również zasady podziału tych klas w przypadku zwiększenia liczby uczniów w trakcie roku szkolnego.

Dyrektor szkoły będzie miał możliwość podziału oddziału, w przypadku gdy oddział zwiększy się o nie więcej niż 2 uczniów, natomiast nie będzie miał takiego obowiązku (jak było dotychczas). Podział oddziału będzie obowiązkowy w przypadku, gdy liczba uczniów w oddziale zwiększy się o więcej niż 2 uczniów. Te zasady mają obowiązywać od 1 września 2018 r.

Od nowego roku szkolnego

MEN chce uwzględnić projektowane zmiany już w arkuszach organizacji opracowywanych na rok szkolny 2018/2019 (dyrektorzy mają na to czas do 21 kwietnia). Dlatego rozporządzenie ma wejść w życie z dniem ogłoszenia.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 7 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-02-21 17:05:56
Bożena: Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący i powinien wywiązywać się z obowiązku kontroli podległych jednostek.Ponieważ dyrektor jest dysponentem środków publicznych określonych w planie finansowym ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.Procedury kadrowe związane z obsadą stanowisk na etapie arkusza powinny być jasne i przejrzyste.Brak sformułowanego celu stanowiska jest po prostu bagatelizowany.Dyrektor występuje o trzy etaty i one są zatwierdzane.Podejmowanie takiej decyzji w urzędzie powinno być oparte na czytelnych przesłankach merytorycznych.Sami sekretarze szkół bo nie trzeba dokonywać oceny stanowiska pomocniczego. Nic nie ma to wspónego z umiejscowieniem tego stanowiska w taryfikatorze kwalifikacyjnym i płacowym. Stanowisko z nazwy takie samo to taka sama płaca.Nie weryfikowane są kryteria porównywalności jednakowej pracy za którą przysługuje jednakowe wynagrodzenie. Do tego potrzebne jest wartościowanie pracy.Dobrze byłoby aby władze samorządowe miały to na uwadze.. Pan prezydent daje środki aby uregulować dysproporcje płacowe pomiędzy pracownikami wykonującymi prace o jednakowym lub podobnym charakterze, ale już nie kontroluje jak je rozdzielono . To nie regulaminy wynagrodzenia i ustawa o pracownikach samorządowych mają wpływ na kształtowanie płac w placówkach oświatowych. Dysproporcje wynikają z wieloletniej polityki kadrowej dyrektora placówki którego tak naprawdeę nikt nie kontroluje.Nadawanie nazwy stanowisku na wprost powoduje, ż nie wywiązuje się z obowiązków pracodawcy i nie stosuje obiektywnej i sprawiedliwej oceny i wyników pracy.Dochodzi do zaniżania wartości pracy.
 
2018-02-14 21:02:18
bożena: Ustawa o Systemie Oświaty nadała dyrektorowi szkołu uprawnienia pracodawcy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Dyrektor jako pracodawca nie posiada jednak pełnej i wyłącznej sfery kompetencji pracowniczych. Dość istotną część wykonuje organ prowadzący, który nie daje wystarczających środków. Standaryzacja wprowadzona na koszty płac wiąże się z określoną ilością środków z budżetu miasta.Dyrektor powinien mieć stworzone takie instrumenty jako pracodawca aby wywiązywał się z art.94KP. Ale to zależy od aktywności dyrektora w walce o dodatkowe środki na etapie projektu organizacyjnego w odpowiedni sposób uzasadniając swoje wystąpienie( obciązenie stanowisk związanych z obsługą ZSZO). Organ nie monitoruje wynagrodzeń w podległych jednostkach i nie wprowadza czynności związanych z wartościowaniem pracy- opis stanowisk w arkuszu rgganizacyjnym powinien być wymagalny.Organ który odstępuje od tego wykonuje czynności pozornie zapewniające stosowanie prawa.Pomaga w tym niezrozumiały regulamin wynagradzania i max widełki ale dla kogo, skoro nie ma wansu zawodowego.Kiedy doczekamy się sprawiedliwego podziału środków z subwencji oświatowej na nasze wynagrodzenia.Pomaga w tym
 
2018-02-12 18:37:22
Bożena: W końcu może będzie normalnie, ale MEN chce uściślić tylko dane dotyczące pedagogów, nic nie mówiąc o personelu obsługującym placówkę -pracowników administracyjno-obsługowych.Brak zdefiniowania ról i odpowiedzialności w szkole, analizy treści pracy ustalenia ceny tej pracy z punktu widzenia misji i celów. Brak audytu pod kątem zgodności opisu stanowiska i nadania mu nazwy .Wytyczne do projektu organizacyjnego powinny nakładać obowiązek wymagania przy tworzeniu stanowisk pracy opisu - określenia dla danego stanowiska obszaru zadań kompetencji i obowiązków. Obecnie nie zawsze nazwa stanowiska odpowiada randze, nazwy nadawane na wprost sekretarzy jest 3 ale nie wynika jaką pracę wykonują , czy praca o jednakowej wartości.Wartościowanie pozwala na ocenę wartości stanowiska w hierarhii placówki a ocena na określeniu osoby która zajmuje to stanowisko, a nie obciążenia pracą, Podstawowym prawekm każdego pracownika jest poznanie opinii przełożonego na temat wyników własnej pracy . Ocena mówi który pracownik powinien rozwijać kompetencje, a który ma szanse awansować. Ustawa o pracownikach samorządowych dzieląca stanowiska na urzędnicze i pomocnicze wyklucza stanowiska pracownicze do oceny. Jest to niezgodne z Kodeksem Pracy i z Konstytucją. Organ prowadzący nie wywiązuje się ze sprawowania nadzoru nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.-prawidlowością dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi tj. ocenę systemu wynagradzania i ujmowanie stanowiska bez opisu dając wolną rekę dyrektorowi, bo on wie czy ma zatrudnić 3 sekretarzy do obsługi sekretariatu -to od jego deyzji zależy jak rozłoży koszty poszczególnych zadań. Określenie poziomu wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla danego stanowiska uwzlędniać powinien wynik wartościowania pracy a decyzja powinna uwzględniać zasady wynikające z art.94 KP
 
2018-02-09 22:19:47
ala: Koniecznie nazwiska i imiona n-li, wreszcie będzie sprawiedliwość; większa kontrola nad ilością godzin dla danego n-la.
 
2018-02-09 07:14:31
Pisowiec: Skandaliczna propozycja, dająca organowi prowadzącemu 4 dni robocze w 2018 roku na wstępną analizę projektów arkuszy organizacyjnych przed przekazaniem ich organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. Jaka jest odpowiedzialność związków zawodowych (organizacji zakładowej), którym przyznano 10 dni (dwa tygodnie kalendarzowe) na zaopiniowanie projektu arkusza organizacji, za prawidłową (zgodną z przyrastającą w postępie geometrycznym liczbą przepisów oświatowych) organizację pracy szkoły w porównaniu do odpowiedzialności organu prowadzącego? Oburzające!
 
2018-02-07 08:15:16
mireko66: Dane osobowe nauczycieli - jako osób pełniących funkcje publiczne są jawne. Zmiana w rozporządzeniu jest zgodna z prawem, co więcej rozwieje wątpliwości pojawiające się co rok przy opiniowaniu arkuszy. Warto przypomnieć poniższe wyroki sądów administracyjnych.

Z wyroku WSA w Łodzi z 17 czerwca 2015 r. (II SAB/Łd 55/15): "Ustawa o ochronie danych osobowych obliguje go do nieujawniania danych personalnych a także informacji o kwalifikacjach nauczycieli. Wprawdzie na podstawie art. 5 ust. 2 u.d.i.p. prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, ograniczenie to - jak już powyżej wskazano - nie dotyczy jednak informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, co wynika z powołanego wcześniej przepisu art. 6 ust.1 pkt 2 lit. c u.d.i.p.. Z pewnością nauczyciel uczący w szkole publicznej i realizujący podstawowy cel szkolnictwa publicznego, wynikający z Konstytucji RP i ustawy o systemie oświaty oraz będący de facto pracownikiem samorządowym pełni zadania funkcjonariusza publicznego" oraz wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2015 r. (I OSK 1108/14), w którym NSA wyjaśnił, że "dokonując interpretacji pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną należy odwołać się do treści art. 115 § 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553 ze zm.), który to przepis stanowi, że osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, chyba że wykonuje równocześnie czynności usługowe, a także inna osoba, której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub uznane przez ustawę lub wiążą Rzeczpospolitą Polskę umową międzynarodową. Funkcję publiczną pełni zatem osoba, która wykonuje funkcje związane z pewnym zakresem uprawnień i obowiązków związanych z realizacją zadań o znaczeniu publicznym. Z unormowania art. 70 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynika, że władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia, a zgodnie z art. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, system ten zapewnia realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się. Wykonywanie zadań publicznych przez szkołę odbywa się przede wszystkim poprzez pracę nauczycieli szkolnych. Nauczyciel jest zatem osobą pełniącą funkcję publiczną. Jest on osobą zatrudnioną w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi, która nie wykonuje czynności usługowych, lecz zadania publiczne. Nie ma zatem podstaw do odmowy udzielenia informacji publicznej przykładowo o pochodzących ze środków publicznych dofinansowaniach, nagrodach oraz dodatkach motywacyjnych. Bez znaczenia przy tym pozostaje, że udostępnienie takiej informacji będzie umożliwiało identyfikację tożsamości nauczycieli, gdyż prywatność tych osób, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy nie stanowi przesłanki pozwalającej na odmowę udostępnienia informacji publicznej".
W uzasadnieniu powołanego wyroku wskazano również, że o ile do osób pełniących funkcje publiczne zalicza się nauczycieli, o tyle osobami takimi nie są osoby pełniące funkcje usługowe w szkole takie jak: sekretarka, kucharka i kierownik administracyjny szkoły, odpowiadający za pracę personelu obsługowego i administracyjnego. Wymienione osoby nie spełniają bowiem zadań publicznych. W przypadku tych osób dostęp do informacji publicznej może zatem zostać ograniczony z uwagi na ochronę ich prywatności. W sytuacji, gdy możliwe jest przypisanie żądanych informacji konkretnemu pracownikowi zatrudnionemu na danym stanowisku, mimo że jego imię i nazwisko nie zostaną ujawnione, zachodzi przesłanka do ograniczenia prawa do żądanej informacji publicznej ze względu na prywatność takich pracowników. Organ winien zatem dokonać ustaleń w tym zakresie i ocenić czy w danej sprawie taka sytuacja zachodzi.
.
 
2018-02-06 16:24:02
Sannyline: Moim zdaniem, jeżeli nie ma ustawowego (np. w Prawie oświatowym) upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, a robi się to na poziomie rozporządzenia, to jest to niezgodne z ustawą o ochronie danych osobowych. O ile można jeszcze pośrednio wysnuć upoważnienie dla organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego, to zdecydowanie nie dla związków zawodowych. Już MEN przegrywał, gdy kazał przetwarzać dane osobowe delegacją aktu wykonawczego.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25