facebook RSS # #

20.02.2019 20:54

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-03 12:27       aktualizacja: 2018-07-03 13:39       EDUKACJA
  A A A

Jak liczyć. MEN: opłata za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu

Jak liczyć. MEN: opłata za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu
Fot.PAP/J.Kaczmarczyk
Gmina będzie pobierać opłatę „za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu”. To propozycja MEN na doprecyzowanie obecnych przepisów.

„Nadchodzące z gmin sygnały świadczą o tym, że niejednokrotnie brak tej regulacji prowadził do znacznej dowolności w tym zakresie: np. rozliczeń minutowych, które były uciążliwe dla pracowników przedszkoli, a ponadto skutkowało rozrostem zbędnej dokumentacji” – wskazuje ministerstwo edukacji.

W innych przypadkach stosowano zasadę „kwadransa”, co z kolei skutkowało konfliktami z rodzicami, którzy kwestionowali wysokość naliczanych im kwot za korzystanie przez ich dziecko z wychowania przedszkolnego.

„Proponowane rozwiązanie ujednolici sposób naliczania opłat w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki” – ocenia resort.

MEN proponuje wprowadzenie przepisu przejściowego, zachowującego dotychczasowe rozwiązania stosowane w gminach, do czasu podjęcia nowych uchwał w tym zakresie.

Propozycja doprecyzowania obecnych przepisów w zakresie opłat przedszkolnych znalazła się w projekcie nowelizacji Prawa oświatowego, który jest już w trakcie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

aba/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 5 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-25 14:21:01
Edward Dominiak: "rozliczenia były uciążliwe dla pracowników przedszkoli, a ponadto skutkowało rozrostem zbędnej dokumentacji" - to, że MEN powołuje się na taki kuriozalny argument to woła o pomstę do nieba! Nie chce im się odnotowywać kiedy oddają dziecko rodzicom.... za trudne! Boże! widzisz i nie grzmisz! Zasada winna być taka: nie ma dziecka w przedszkolu = nie ma opłaty! A chcą by było tak, że dziecko wyjdzie np. 5min. po 15tej opłata będzie za całą godz. do 16-tej! Propozycja MEN jest żenująca.
 
2018-07-05 08:09:39
mireko66: Wyjaśnienia KR RIO w sprawie opłat przedszkolnych zostały przekazane RPD i można się z nimi zapoznać tutaj: http://mytomy.nogard.pl/forum - OP TUTAJ SA, post [#17528]
 
2018-07-05 07:52:40
mireko66: Oczywiście jest dużo takich przypadków, że są oddziały przedszkolne 5-godzinne (bezpłatne) i nawet dzieci przynoszą swoje kanapki, a tylko korzystają z gorącego napoju. Nie mam dostępu do danych SIO, ale myślę, że w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych to nawet reguła (z tendencją do wydłużania wg potrzeb rodziców), w przedszkolach już takich oddziałów jest znaczniej mniej.

 
2018-07-04 10:29:25
KMzP: coż można oczekiwać że dziecko przychodzi po śniadaniu i wraca na obiad do domu po 5 godz bezpłatnego nauczania
 
2018-07-04 07:52:59
mireko66: Jest to rozwiązanie sprzeczne z konstytucją i Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego. Przedstawiane interpretacje MEN i KR RIO oraz niektóre wyroki sądów administracyjnych utrwalają błędne zasady pobierania i zwracania opłat, co prowadzi do nadmiernego finansowania zadań przez gminy ze środków własnych. Przepisy konstytucji zapewniają jednostkom udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań. Poza dochodami własnymi gminy otrzymują subwencje czy też dotacje celowe z budżetu państwa. Oznacza to, że z pomocą państwa zapewnia się zgodność działania jednostki samorządu terytorialnego z priorytetami ogólnonarodowymi, z interesem państwa i jego polityką.
Ustawodawca – wyposażając radę gminy w kompetencję wynikającą z 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – przyzwolił na kształtowanie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Przy czym należy tu uwzględnić czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie oraz wysokość opłat za pozostały czas, która nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę (por. art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe i art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych). Obrazowo mówiąc przedszkole powinno być czynne 5 godzin i pokrywać koszty sporządzenia posiłków. Począwszy od 6 godziny zajęć ciężar finansowania powinien spaść na barki rodziców w formie opłat publicznoprawnych oraz na budżet państwa (część oświatowa subwencji ogólnej na dzieci 6-letnie oraz dotacja, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych na dzieci młodsze). Samodzielność gminy przejawia się w tym, że może przejąć na siebie finansowanie zajęć opłacanych przez rodziców poprzez podjęcie stosownej uchwały zwiększającej dzienny wymiar bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Odmienne, niż MEN-owskie, podejście sądów administracyjnych pojawiło się w przypadku kształtowania opłat za pobyt dziecka w żłobku. W wyroku z 23 sierpnia 2013 r. NSA w Warszawie (I OSK 943/13) wyraził przekonanie, że opłata za pobyt dziecka w żłobku może mieć postać opłaty zryczałtowanej i być tak skalkulowana by, w pewnym stopniu, uwzględniać również tzw. gotowość żłobka do świadczenia usług. Zapewnienie bowiem konkretnemu dziecku miejsca w żłobku, skutkuje tym, że niezależnie od tego, czy dziecko to z usług żłobka korzysta cały czas, czy też tylko częściowo, miejsce jego jest cały czas dla niego zarezerwowane. Podczas jego nieobecności nie może zostać udostępnione innemu dziecku, to zaś przekłada się w oczywisty sposób na ogólne koszty związane działalnością placówki.
Nie można więc, bez jej woli, przerzucać na gminę dodatkowych kosztów, które powinny być finansowane z innych źródeł. Jeśli koszty przypadające na rodzica mogłyby być nadmierne w stosunku do jego możliwości rada gminy może określić warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (art. 52 ust. 2 ustawy).

Obrazowo rzecz ujmując: rada gminy postanowiła, że utrzymuje przedszkole na poziomie minimum, czyli 5 godz. bezpłatnych, po tym czasie zamyka przedszkole. Ale rodzicom potrzebne jest przedszkole 9-godzinne. Proszę bardzo: otwieramy podwoje przedszkola, ale opłacacie za te 4 godz. po 1 zł/godz. Ponieważ koszty są wyższe to resztę kosztów przejęło na siebie państwo polskie i niezbędne środki na funkcjonowaniem tych dodatkowych 4 godzin uzupełnia rządowa dotacja przedszkolna. Mniej więcej mieści się to w kosztach. Pod warunkiem, że opłaty rodziców nie są zwracane, bo to sprawia, że gmina musi za to zapłacić, a ta przecież już się w uchwale wypowiedziała, że finansuje tylko 5 godz.

Ekwiwalentność świadczeń – co jest przytaczane jako argument przez sądy administracyjne – musi być rozumiana tak, jak w przytoczonym wyroku dotyczącym opłat żłobkowych. Czyli nie jako świadczenie = opłata, ale jako miejsce w przedszkolu z odpowiednimi świadczeniami w zamian za opłatę „stałą” (niezwracalną)! Jeśli frekwencja w niektórych okresach wynosi 50-80% i te opłaty są zwrócone za czas nieobecności dziecka to wiadomo, że pokrył je samorząd. A tego nie powinien robić, ponieważ uszczupla dochody własne gminy. To właśnie RIO powinno sprawdzać, a nie akceptować błędne stanowisko MEN-u.

Natomiast opłata za wyżywienie, ze względu na finansowanie przez rodziców „wsadu do kotła” powinna być zwracana, ponieważ dotyczy tylko produktów, jeśli dziecka nie ma i nie je to tych produktów nie zużywa. To winno być określone konkretnie w przepisach.

Proszę również przeczytać przepisy Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego a zwłaszcza art. 9 Zasoby finansowe wspólnot lokalnych:

1. Wspólnoty lokalne mają prawo, w ramach krajowej polityki ekonomicznej, do wystarczających własnych zasobów, którymi mogą swobodnie dysponować w wykonywaniu swoich kompetencji.

2. Zasoby finansowe wspólnot lokalnych powinny być proporcjonalne do kompetencji przewidzianych przez Konstytucję lub prawo.

3. Co najmniej część zasobów finansowych wspólnot lokalnych powinna pochodzić z opłat i podatków lokalnych, których poziom mają prawo, w granicach prawa, ustalać same wspólnoty.

Ww. propozycja "zabetonuje" opłaty, niezgodnie z prawem, na wiele lat.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25