facebook RSS # #

13.12.2019 13:46

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2012-07-30 13:40       aktualizacja: 2012-07-30 16:52       MEN ODPOWIADA
  A A A

MEN odpowiada

MEN odpowiada

Publikujemy odpowiedź resortu edukacji na pytanie Czytelniczki, czy samorząd może ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych oraz nauczyciela zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

Renata, naczelnik wydziału edukacji:
Władze samorządowe naszego Powiatu zamierzają podjąć (zmienić) uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć (tzw. pensum) nauczycieli specjalistów (pedagoga, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego), których pensum nie zostało określone w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Czy na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 powołanej ustawy organ prowadzący może także ustalić pensum nauczyciela zajęć rewalidacyjnych oraz nauczyciela zajęć rewalidacyjno - wychowawczych?

MEN odpowiada
: W myśl art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) system oświaty zapewnia w szczególności możliwość korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej, a zasady udzielania tej pomocy w przedszkolach, szkołach i placówkach określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487).

Przepis § 6 powołanego rozporządzenia określa formy organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w poszczególnych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w szkole może być organizowana w formie: klas terapeutycznych, zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, porad i konsultacji. Do zajęć specjalistycznych prowadzonych w szkole należą m.in. zajęcia: korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Zajęcia z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, zarówno w szkołach ogólnodostępnych jak i specjalnych, mogą prowadzić: nauczyciele zajęć edukacyjnych posiadający odpowiednie przygotowanie specjalistyczne, a także pedagog, psycholog, doradca zawodowy, logopeda. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm.) w szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów, z zastrzeżeniem ust. 3, następujące zajęcia rewalidacyjne:
1) korekcyjne wad postawy,
2) korygujące wady mowy,
3) orientacji przestrzennej i poruszania się,
4) nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji,
5) inne, wynikające z programów rewalidacji.

Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone przez nauczycieli zajęć edukacyjnych posiadających odpowiednie przygotowanie specjalistyczne, a także przez takich specjalistów jak pedagog, psycholog czy logopeda, w ramach powierzonych im zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

Zgodnie z przepisem § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola, szkoły i placówki. Do kompetencji dyrektora należy zatem rozstrzygnięcie, w jakich formach organizowana będzie pomoc psychologiczno - pedagogiczna, a także dobór odpowiedniej kadry, w szczególności podjęcie decyzji o zatrudnieniu pedagoga, psychologa, czy logopedy.

W myśl art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, określa organ prowadzący szkołę. 

Zgodnie zatem z powołanym przepisem, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowisku pedagoga, psychologa lub logopedy, zarówno w szkole ogólnodostępnej jak i specjalnej, którzy w ramach powierzonych im zadań z zakresu udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej prowadzą m.in. zajęcia specjalistyczne, określa organ prowadzący szkołę. Natomiast nauczycieli zajęć edukacyjnych prowadzących zajęcia rewalidacyjne lub rewalidacyjno - wychowawcze obowiązuje tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w tabeli zawartej w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela.

zam. /aba/


TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2015-08-29 10:39:47
Mateusz: Witam,

czy szkoła może zatrudnić psychologa (z podyplomowymi uprawnieniami pedagogicznymi) na przyznany etat pedagog? Mam taką sytuację, że szkoła jest za, ale starostwo powiatowe nie wyraża zgody na zatrudnienie psychologa. Za informację z góry dziękuję
 
2015-02-27 20:35:20
Anna: A ja mam nieco inną sytuację i szczerze mówiąc nie bardzo wiem, jak przepisy w tej sytuacji interpretować. Może ktoś posłuży pomocą. Czy można zmienić pensum nauczycielowi rewalidacji w szkole integracyjnej z 18/18 na 20/20 jeżeli ta osoba jest z wykształcenia pedagogiem, nie nauczycielem przedmiotowcem, ale w umowie o pracę widnieje wpis :nauczyciel rewalidacji i nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne"? Jak ma się to w takiej sytuacji?
 
2014-04-04 22:45:35
zatroskany: Zwracam się w szczególności do przedstawicieli związków zawodowych w placówkach oświatowych, aby wszelkie zmiany dotyczące godzin nauczycieli zajęć rewalidacji indywidualnej i rewalidacyjno-wychowawczych zaskarżali do wojewodów odpowiednich dla ich placówki. Wojewoda zawsze zablokuje taką uchwałę uniemożliwiając tym samym łamanie prawa pracy (KN) nauczycieli, ale o taką "blokadę" wystąpić muszą związki zawodowe. Tak się stało np. w Gdańsku i dzięki temu nauczycieli zajęć rewalidacji indywidualnej i rewalidacyjno-wychowawczych obowiązuje 18 godzinne pensum plus halówki.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25