facebook RSS # #

24.06.2018 20:13

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2015-02-11 14:01       aktualizacja: 2015-02-11 16:21       MEN ODPOWIADA
  A A A

MEN odpowiada. Żona wójta może być dyrektorką, jeżeli jest nauczycielką

MEN odpowiada. Żona wójta może być dyrektorką, jeżeli jest nauczycielką
MEN odpowiada na pytania czytelników
Fot.AR
To, czy w świetle prawa małżonka wójta może być dyrektorem przedszkola samorządowego, zależy od tego, czy jest nauczycielką – wynika z odpowiedzi MEN.

Czytelnik pyta, czy jest zgodne z prawem, kiedy żona wójta jest dyrektorką przedszkola samorządowego? O odpowiedź poprosiliśmy Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Jak przywołuje resort, zgodnie z art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych małżonkowie oraz osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie mogą być zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w art. 2, jeżeli powstałby między tymi osobami stosunek bezpośredniej podległości służbowej.

Przepis artykułu 2 ustawy wymienia jednostki, w których zatrudnieni są pracownicy samorządowi. Są to zatrudnieni w: urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych; starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych; urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych; biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki oraz biurach jednostek administracyjnych samorządów.

Z odpowiedzi MEN wynika, że przepisu mówiącego o zakazie zatrudnienia osób sobie bliskich w tych jednostkach, nie stosuje się wobec dyrektora szkoły lub przedszkola będącego nauczycielem.

Zgodnie z art. 3 ustawy, jej przepisów nie stosuje się do pracowników zatrudnionych w jednostkach wymienionych w art. 2, których status prawny określają odrębne przepisy. Status prawny dyrektorów szkół regulują przepisy ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta Nauczyciela.

Do dyrektora szkoły będącego nauczycielem nie mają więc zastosowania przepisy ustawy o pracownikach samorządowych. Stanowisko takie potwierdza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 28 listopada 2007 r., II SA/Bd 643/07, w którym rozstrzygnięto, iż dyrektor szkoły nie jest gminnym pracownikiem samorządowym. Tym samym nie można mówić o bezpośredniej podległości służbowej, o jakiej mowa w ustawie o pracownikach samorządowych.

Zakaz wyrażony w art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych ma natomiast zastosowanie do dyrektora szkoły niebędącego nauczycielem, bowiem jest on pracownikiem samorządowym.

Kkż/
Serwis Samorządowy PAP
TAGI: PRAWO
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2015-03-09 10:47:04
Samorządowiec_57: powiem więcej - rozmija się też ze zdrowym rozsądkiem ;)
 
2015-02-12 07:58:39
Czajka: O proszę! I tu mamy piękny przykład jak duch prawa rozmija się z literą prawa!

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25