facebook RSS # #

22.06.2018 22:24

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-09-05 13:36       aktualizacja: 2017-09-05 13:56       EDUKACJA
  A A A

Pomoc dla uczniów. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do 15 września

Pomoc dla uczniów. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można składać do 15 września
Fot. Fotolia
Od listopada maksymalna kwota stypendium szkolnego będzie wynosić od 104 do 260 zł – informuje MEN.

Jak poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, obecnie wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248 zł miesięczne. Z kolei od 1 listopada 2017 r. będzie to kwota od 104 zł do 260 zł miesięcznie i może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym.

Dochód uprawniający do ubiegania się o wsparcie wynosił 514 zł/netto na osobę w rodzinie. Wysokość kwoty wyliczana jest na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wskazana jest w art. 90d ust. 7 ustawy o systemie oświaty.

Zgodnie z tym artykułem, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie może być udzielone w formie pomocy rzeczowej (o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników) lub całkowitego bądź częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Resort edukacji przypomina, że szczegółowe rozwiązania prawne dotyczące realizacji pomocy dla uczniów na terenie danego samorządu muszą znajdować się w gminnym regulaminie pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Dokument powinien określać m. in. sposób ustalania wysokości wsparcia, formy, trybu i sposobu udzielania stypendium szkolnego.

Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z 15 września. Resort edukacji, zaznaczył, że w uzasadnionych przypadkach podanie o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie tego terminu.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przysługuje uczniom, którzy znajdują się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, np. których sytuacja materialna uległa pogorszeniu z powodu śmierci rodzica.
Zasiłek to forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Takie wsparcie może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Jak wskazuje resort edukacji, zasiłek szkolny może być przyznawany raz lub kilka razy w ciągu roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Jednak nie może on przekroczyć jednorazowo pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego, przysługującego na dziecko w wieku 5-18 lat, określanego w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy. Na jego realizację samorząd otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa.

Źródło: MEN
jma/
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 4 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-08 12:01:41
Pracownik: Witam autor artykułu nie przyłożył się dobrze i nad interpretował przepisy , które zgodnie z ustawą z 7 lipca 2017 - kwota stypendium szkolnego pozostaje bez zmian.
 
2017-09-07 10:38:41
Skarbnik: USTAWA z dnia 7 lipca 2017 r.o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U.z 2017 poz 1428)
Art. 32. 1. Od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.:
1) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, wynosi 674,00 zł;
2) wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, wynosi 764,00 zł.
2. Od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r.:
1) wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy zmienianej w art. 6, wynosi miesięcznie:
a) 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia,
b) 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia,
c) 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;
 
2017-09-07 10:15:28
Inspektor: Tytułem sprostowania przedmiotowe przepisy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U.2017, poz. 1428) obowiązują od 1 sierpnia b.r.
 
2017-09-07 09:40:44
Inspektor: Moim zdaniem i wobec poniższego uzasadnienia wysokość stypendium szkolnego w okresie od 1.11.2017 do 31.10.2018 wynosi 80% x 124 zł = 99,20, zaś maksymalna wysokość 200% x 124 = 248 zł.
Według ustawy o systemie oświaty tj. art. 90 d. ust. 9. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Zgodnie z art. 6 ust.2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 56,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Wysokość ta jest ustalana na podstawie art. 19 niniejszej ustawy tzn. w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. Jednak z art. 32 ust. 2 pkt. 1 litera b ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U.2017, poz. 1428) od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października 2018 r. wysokość zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 6 ustawy zmienianej w art. 6 (stanowiącym, że „W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624, 777 i 1321) wprowadza się następujące zmiany). wynosi miesięcznie 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia. Ustawa ta weszła w życie 1 lipca 2017r.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25