facebook RSS # #

22.11.2019 07:26

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-10-10 23:12       aktualizacja: 2019-10-11 12:56       EDUKACJA
  A A A

Bez dodatku. Za wychowawstwo w przedszkolach

Bez dodatku. Za wychowawstwo w przedszkolach
Pomimo zmiany w przepisach wiele jednostek samorządu terytorialnego – dokonując nowelizacji regulaminów wynagradzania dla nauczycieli – nadal określa w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wysokość dodatków funkcyjnych z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy. Od 1 września JST w tych placówkach powinny ustalać wysokość dodatku dla „nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym”.

Nowe przepisy…


Przypomnijmy, że art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1287) dodał art. 34a ust. 1 w brzmieniu: „Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie funkcji wychowawcy klasy, przysługuje dodatek funkcyjny z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy”. Natomiast w ust. 2 określono jego minimalną wysokość na poziomie 300 zł.

Korzystając z kompetencji określonej w art. 30 ust. 5 pkt 3 ustawy - Karta Nauczyciela minister edukacji narodowej, na mocy § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 1587), dokonał zmiany w zakresie dodatków funkcyjnych. Zmiana dotyczy rozporządzenia z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 416, z późn. zm.), w którym § 5 pkt 2 otrzymał nowe brzmienie: „Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono:

2) sprawowanie funkcji:
a) wychowawcy klasy,
b) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,
c) opiekuna stażu,
d) nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym”.

Natomiast organy prowadzące placówki oświatowe, będące jednostkami samorządu terytorialnego, w trybie określonym w art. 30 ust. 6 ustawy – Karta Nauczyciela, tj. w drodze regulaminu wynagradzania powinny określić wysokość tych dodatków w szczególności dodatków dla wychowawców klasy oraz nauczycieli opiekujących się oddziałami przedszkolnymi.

…i ich wdrażanie w praktyce

Jednakże wiele organów w nowelizacjach uchwał nadal określa w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wysokość dodatków funkcyjnych z tytułu sprawowania funkcji „wychowawcy klasy” zamiast dodatków dla „nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym”.

Warto przypomnieć, że WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 13 sierpnia 2008, IV SA/Wr 197/08 (LEX nr 518283) uzasadnił, że nie można przyznać dodatku funkcyjnego nauczycielom zajmującym inne stanowiska lub sprawującym inne funkcje, aniżeli wymienione w przepisie § 5 ww. rozporządzenia, bowiem zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie ugruntował się pogląd, że normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny.

Jak wspomniano wyżej do organu prowadzącego należy jedynie określenie, w drodze regulaminu, wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania (art. 30 ust. 6 pkt 1 KN), a nie kreowanie nowych dodatków. Literalne odczytanie części samorządowych regulaminów wynagradzania może prowadzić do wniosku, że jeśli część JST od dnia 1 września określiło wysokość dodatku za wychowawstwo w przedszkolach, to pozostała im jeszcze do określenia wysokość dodatku dla „nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym”. Czy w tych JST nauczyciele wychowania przedszkolnego skorzystają z dwóch dodatków?

Raczej nie. W „Raporcie  z przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania dotyczących projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy - Odniesienie się do zgłoszonych opinii i uwag” z dnia 12 sierpnia 2019 r.  Ministerstwo Edukacji Narodowej wyraziło następujące stanowisko: W związku z różną interpretacją użytego w przepisie sformułowania „wychowawcy klasy” oraz utrwalonego orzecznictwa sądów, zgodnie z którym określenie „wychowawca klasy”, użyte w § 5 pkt 2 lit. a ww. rozporządzenia, obejmuje zarówno nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki nad oddziałem w szkole (klasą), jak i nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w przedszkolu, a także biorąc pod uwagę postulaty zgłaszane podczas prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, podjęto decyzję o nowelizacji powyższego rozporządzenia, w zakresie rozszerzenia katalogu podmiotów  uprawnionych do dodatku funkcyjnego.

Dlatego też w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych powinno ustalać się wysokość dodatków funkcyjnych dla nauczycieli opiekujących się oddziałem przedszkolnym.

Mirosław Obrębski,
Dyrektor Zespołu Administracji
Szkół i Przedszkoli w Olsztynku
TAGI: EDUKACJA
 
KOMENTARZE: 7 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-10-16 11:18:40
obywatel: @chris: Nauczyciele nie muszą sprawdzać wypracowań w domu. Mogą to robić w zakładzie pracy. Nauczyciele nie muszą jeździć na wycieczki - nikt im nie każe. Nauczyciele nie muszą organizować spotkań z rodzicami - są przecież e-dzienniki, za pośrednictwem których można przekazać wszystkie informacje.
 
2019-10-14 21:40:18
chris: Do tych co nie rozumieją specyfiki pracy nauczycieli.. nauczyciele chcieliby pracować 40 godzin tygodniowo ale nie mogą, bo muszą sprawdzać w domu wypracowania waszych dzieci, jeździć z nimi na wycieczki, dla waszej wygody organizować spotkania z rodzicami nie w godzinach pracy szkoły ale po południu lub wieczorem i wykonywać wiele innych obowiązków biurokratycznych do których są zmuszani przez prawo oświatowe. Jeśli będą pracować 40 godzin tygodniowo będzie to chyba najszczęśliwsza grupa zawodowa... [nie jestem nauczycielem]
 
2019-10-14 15:30:58
mireko66: Wszystko się zgadza. Ale ja tylko zwracam uwagę na zmianę dodatku dla nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji "nauczyciela opiekującego się oddziałem przedszkolnym”. Przysługuje on odpowiedniej liczbie nauczycieli (zazwyczaj 1 lub 2 nauczycielom). Nie stosuje się w tym przypadku dodatku dla "wychowawcy klasy". Tej grupy nauczycieli nie dotyczy również art. 34a KN.

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
 
2019-10-14 14:46:39
Ron: Droga OldestWoman, olbrzymia większość osób zatrudnionych w Polsce przebywa w pracy 40 godzin tygodniowo i pracuje, pracuje, pracuje. Dają przykład.
 
2019-10-14 13:26:11
Elzbieta Michalska: Autor artykułu w interpretacji pominął zapis § 12 ust. 2 rozporządzenia MEN 17 marca 2017 r. w którym wskazano, że dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego nauczyciela lub dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału. Zatem aby nauczyciel przedszkola miał prawo do dodatku za wychowawstwo, nie wystarczy, by był nauczycielem w danym oddziale przedszkolnym, ale istotne jest, by oddział został powierzony opiece danego nauczyciela. Oczywiście można podnosić, że specyfika pracy przedszkola jest taka, że większość nauczycieli jest opiekunami oddziałów, jednakże większość to nie wszyscy. W przedszkolu mogą bowiem pracować inni nauczyciele przedszkola, którzy nie będą jednocześnie wychowawcami – opiekunami oddziałów, może to być na przykład nauczyciel – katecheta, nauczyciel języka angielskiego czy nauczyciel wspomagający.
 
2019-10-12 16:08:15
OldestWoman: Drogi obywatelu, przedszkola i szkoły czekają na takich pracowników, jak ty z utęsknieniem. Aplikuj do tych jednostek, też będziesz uprzywilejowany, a może zrzekniesz się wszystkich dodatków i będziesz przebywał w pracy 40 godzin tygodniowo i pracował, pracował, pracował. Daj wreszcie przykład a nie wylewaj swoich frustracji na forum!
 
2019-10-11 09:48:56
obywatel: A ja chcę dodatek za:
1) przyjście do pracy
2) wykonanie każdej czynności wykraczającej poza uzgodniony w umowie zakres obowiązków

Nauczycielom (także przedszkolnym) to już się w czterech literach poprzewracało. Niech zaczną pracować 40 godzin tygodniowo, a nie ciągle jakieś dodatki, nagrody, premie dla nich się daje. Koniec z uprzywilejowaniem tej kasty, parlament powinien zrobić z tym porządek.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 29 25
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25