facebook RSS # #

23.06.2018 21:44

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-04-09 16:55       aktualizacja: 2017-04-07 17:24       FINANSE
  A A A

Centralizacja VAT, a przetargi. Co się zmieni

Centralizacja VAT, a przetargi. Co się zmieni
Fot. PAP/R.Pietruszka
Jednostki organizacyjne gminy, powiatu lub województwa nie utraciły statusu zamawiających po wejściu w życie przepisów o centralizacji rozliczeń VAT - wyjaśnił prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

W specjalnym komunikacie prezes UZP przypomniał, że wejście w życie ustawy o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług, zmieniło uwarunkowania prawno-podatkowe funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im podmiotów. Zaznaczył jednak, że nowe przepisy pozostały bez wpływu na zasady kierujące procesem udzielania zamówień publicznych określone w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

„Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług, nie wprowadza odrębnej, od wskazanej w treści art. 2 pkt 12 ustawy Pzp, definicji zamawiającego ani nie modyfikuje zasad kierujących procesem szacowania  wartości zamówień publicznych, udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im instytucje" - podkreślił prezes UZP.

Wskazał przy tym, że ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług, która m.in. nałożyła na jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego obowiązek rozliczania wpływów z tego podatku wraz z właściwymi im jednostkami samorządu nie pozbawiła tych jednostek statusu jednostki sektora finansów publicznych.

Tym samym, jak wyjaśnił prezes UZP, „nie można przyjąć, iż jednostki organizacyjne gminy, powiatu lub województwa utraciły status zamawiających, będących odrębnymi jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)".   Oznacza to, że nowe przepisy o centralizacji rozliczeń VAT nie wprowadziły odrębnej, od wskazanej w treści art. 2 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, definicji zamawiającego ani nie modyfikują zasad kierujących procesem szacowania wartości zamówień publicznych, udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podległe im instytucje.

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. - o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454) weszła w życie 1 października 2016 r.

Nowe przepisy określiły szczególne zasady dokonywania przez samorządy rozliczeń podatku VAT, korekt rozliczeń ww. podatku, a także zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów, w przypadku zmiany kwalifikowalności podatku, w szczególności nakładając na jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego obowiązek rozliczania wpływów z tego podatku wraz z właściwymi im jednostkami samorządu. 

Uchwalenie ww. przepisów było konsekwencją wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 29 września 2015 r. wyroku w sprawie  Gminy Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów C-276/14 i stanowi harmonizację prawa polskiego z regulacjami europejskimi  w zakresie zasad rozliczania podatku od towarów i usług.   W przywołanym orzeczeniu, Trybunał stwierdził, iż jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. jednostki i zakłady budżetowe, nie powinny być traktowane jako podatnicy podatku od towarów i usług. Podatnikami w tym przypadku są jednostki samorządu terytorialnego.

mp/
 
KOMENTARZE: 8 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-04-12 13:44:39
Tomasz Wojtania: Wszystko zaczęło się 14 lat temu we Wrocławiu, gdzie wrocławska skarbówka uznała, iż urząd gminy Wrocław jest aparatem pomocniczym organu oraz że nie występuje odrębna podmiotowość gminy i urzędu gminy, na której to tezie opiera się do dziś orzecznictwo sądów administracyjnych i interpretacje organów podatkowych. Można by nawet było zgodzić się z taką argumentacją w świetle art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, gdyby Wrocław był gminą. Art. 33 ustawy o samorządzie gminnym stanowi bowiem że: „Wójt wykonuje zadania gminy przy pomocy urzędu gminy”.

Jednakże Wrocław nie jest gminą, lecz jest miastem na prawach powiatu, a w Polsce nie ma takiej gminy, jak gmina Wrocław. Aby się o tym przekonać wystarczy zerknąć do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów (Dz.U. 1998.103.652) lub do opracowanego przez GUS „Wykazu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju”, gdzie pod identyfikatorem 0264 znajduje się miasto na prawach powiatu Wrocław.

Wrocławska skarbówka, sądy, Ministerstwo Finansów powinny opierać się nie na art. 33 ustawy o samorządzie gminnym, lecz na art. 33 ustawy o samorządzie powiatowym. Artykuł ten stanowi, iż: „Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy”. Przecież zgodnie z art. 91 ustawy o samorządzie powiatowym prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 roku liczyły więcej niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty. Jak wynika z wyżej przytoczonego rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 1998 roku w sprawie utworzenia powiatów, takim miastem na prawach powiatu jest Wrocław.

Zadania miasta na prawach powiatu Wrocław nie są zatem wykonywane przez urząd gminy Wrocław, bo takiego urzędu we Wrocławiu po prostu nie ma, lecz przez urząd miasta i wszystkie jednostki organizacyjne miasta, w tym przez powiatowy urząd pracy.
Przypominając sobie wyżej opisaną genezę problemu nie doszłoby do całego kryzysu związanego z VAT w samorządach, gdyby ktoś zauważył, że w Polsce nie ma takiej gminy jak gmina Wrocław, a jednostki pomocnicze tworzy się nie poprzez interpretacje organów podatkowych, co wynika z art. 7 naszej Konstytucji, lecz w drodze uchwały organu stanowiącego. Przecież aby dana jednostka stała się jednostką pomocniczą, potrzebna jest uchwała organu stanowiącego (rady) wydana na podstawie art. 5 ustawy o samorządzie gminnym. We Wrocławiu nie ma takiej uchwały, tj.: tworzącej jednostkę pomocniczą – urząd gminy.

Reszta jest tu: http://www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/finanse-publiczne/bdo-finanse-publiczne/Budzet/centralizacja-vat-w-samorzadach-czyli-jak-stracic-30-miliardow-zlotych10079.html
 
2017-04-11 15:20:56
Inżynier: @Tomasz Wojtania
problem z Gminą "Miejską" Wrocław i Miastem Wrocław jest tego samego rodzaju co z samochodem ciężarowym w prawie drogowym i samochodem ciężarowym w ustawie o VAT, a nawet w ustawie mówiącej o podatkach od środków transportowych.

Definicja w jednej ustawie nie musi oznaczać tego samego co definicja w innej ustawie, a czasami wręcz przeciwnie.
Stąd są potem niedomówienia i pole do popisu dla interpretacji i analiz "co autor miał na myśli". Następnie tworzy się komentarze do ustawy i właściwie nie wiadomo gdzie jest źródło prawa. Niektórzy idą jeszcze dalej i wydają wytyczne, które nijak się mają do zapisów ustawowych ani nie mają mocy prawnej.

Co do GUS - w jednym województwie wprowadzi do bazy Miasto a drugim Gmina Miasto w zależności od złożonych dokumentów. Jakby poszperać, to pewnie Teryt nie pokrywa się z REGONem.
A jak już się czepiamy i dzielimy włos na czworo, to Wrocław jest Gminą Miejską na prawach powiatu (czyli jeden, ale w trzech osobach). Trochę to zaczyna przypominać dyskusję:

-Mamo, gdzie jest deser?
-Nie ma żadnego deseru.
-Ale powiedziałaś, że jak zjem obiad to dostanę deser….
-Nie. Powiedziałam, że jak nie zjesz obiadu, to nie dostaniesz deseru.

Na uczelni, którą ukończyłem był mądry profesor z fizyki.
Zanim fizycy zaczną dyskutować dlaczego żaba skacze, najpierw ustalają co to jest żaba.
Pozdrawiam wesoło.
 
2017-04-10 16:03:02
Tomasz Wojtania: W Polsce nie ma takiej gminy, jak gmina Wrocław.

Aby się o tym przekonać wystarczy znać genezę sprawy wrocławskiej którą opisuję również tu:

http://www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/finanse-publiczne/bdo-finanse-publiczne/Budzet/centralizacja-vat-w-samorzadach-czyli-jak-stracic-30-miliardow-zlotych10079.html

Warto też zerknąć do opracowanego przez GUS „Wykazu identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju”, gdzie pod identyfikatorem 0264 znajduje się miasto na prawach powiatu Wrocław.

Miasto na prawach powiatu Wrocław a nie gmina Wrocław.
 
2017-04-10 14:34:16
Tomasz Wojtania: Do Artura:

ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego nie jest ustawą na podstawie której tworzy się gminy. Dlatego przytoczyłem rys historyczny, z którego jasno wynika, iż Wrocław to miasto. Co zresztą potwierdziłeś, gdyż w wykazie o którym wspominasz jest napisane że Wrocław to miasto.Mamy lekki bałagan legislacyjny w tej dziedzinie.

Kluczowe dla sprawy jest jednak rozporządzenie ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów.

Jak sam widzisz Wrocław to miasto na prawach powiatu....a nie gmina.
 
2017-04-10 14:22:05
Tomasz Wojtania: Do adama:

Jak podaje PAP Uchwalenie ww. przepisów było konsekwencją wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniu 29 września 2015 r. wyroku w sprawie Gminy Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów C-276/14 i stanowi harmonizację prawa polskiego z regulacjami europejskimi w zakresie zasad rozliczania podatku od towarów i usług. W przywołanym orzeczeniu, Trybunał stwierdził, iż jednostki organizacyjne, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, tj. jednostki i zakłady budżetowe, nie powinny być traktowane jako podatnicy podatku od towarów i usług. Podatnikami w tym przypadku są jednostki samorządu terytorialnego.

Obawiam się, że owej elementarnej wiedzy o Polsce w jakiej pracują i żyją to nie mają specjaliści od podatku VAT. Ale jak widać nie tylko oni.

Cała sprawa z centralizacją VAT to przykład totalnej niekompetencji, którą opisuję to dość klarownie w nr 2 (246) Doradztwa Podatkowego - Biuletynie ISP.

W Polsce nie ma takiej gminy jak gmina Wrocław. Takie są fakty.

I nawet za komuny takiej gminy nie było...co dość jasno udowodniłem.

A zatem zanim napiszesz adamie coś po to tylko aby napisać ...doucz się. Namawiam.
 
2017-04-10 12:01:35
Artur: Hm. Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego. Art. 2 ust 2 - wykaz gmin tworzących od 1 stycznia 1999r. skład województw określa załącznik. W załączniku w części dot. województwa dolnoślaskiego znajduje się gmina: Wrocław - Miasto. To tyle na te temat
 
2017-04-10 08:49:30
adam: Pan Wojtania rozpisał się szeroko o tym, co to jest GMINA. To jest tak, że jedni wiedzą, co mówia, a drudzy mówią, co wiedzą. Przeważnie głupoty. Sorry, ale wywód w/w pana to świadectwo braku elementarnej wiedzy o Polsce, w której żyje...
 
2017-04-07 18:57:47
Tomasz Wojtania: W Polsce nie ma takiej gminy jak gmina Wrocław.

Pozwolę sobie przypomnieć, że nawet za „władzy ludowej”, czyli w systemie rad narodowych Wrocław nie był gminą.

Proszę zerknąć na art. 13 ust 2 i art. 14 ust 2 ustawy o systemie rad narodowych z okresu komunizmu. Nieśmiało przypominam:

USTAWĘ z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego

Art. 13. 1. Zasadniczy podział terytorialny państwa jest dwustopniowy.
2. Jednostkami podziału terytorialnego stopnia podstawowego są gminy, miasta, a w miastach podzielonych na dzielnice - dzielnice miast.
3. Jednostkami podziału terytorialnego drugiego stopnia są województwa.

Art. 14. 1. Gminę tworzy się na terenie wiejskim, posiadającym odpowiedni potencjał gospodarczy i łączącą go sieć układów komunikacyjnych, utrwalone wiązie o charakterze społecznym i gospodarczym oraz warunki zapewniające zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców.
2. Miasto tworzy się na terenie zurbanizowanym, o przewadze ludności nierolniczej, posiadającym wykształconą infrastrukturę w sferze urządzeń komunalnych.
3. Dzielnice mogą być tworzone w miastach liczących powyżej 300 tys. mieszkańców, poprzez wyodrębnienie części miasta.
4. Województwo stanowi zespół miast i gmin powiązanych ze sobą więzią społeczną i gospodarczą.


Nasi specjaliści od VAT (w tym dyrekcja Departamentu VAT w MF) chyba zapomnieli (lub nie wiedzieli o tym bo są za młodzi), że jak odradzał się samorząd gminny w 1990 roku, w okresie upadku „władzy ludowej”, to zgodnie z art. 3 ustawy wprowadzającej ustawę o samorządzie terytorialnym samorządy zachowały swą nazwę i status taką jaką miały w systemie rad narodowych. W systemie rad narodowych we Wrocławiu istniała miejska rada narodowa, dla przypomnienia proszę kliknąć np.

tu: http://www.archeion.net/atom/index.php/ ... lawiu;isad

Lub tu: https://books.google.pl/books/about/Pow ... edir_esc=y

Lub tu: https://books.google.pl/books?id=6EpSAw ... iu&f=false

Przypominam zatem:

USTAWĘ z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych.

Art. 3. 1. Jednostki podziału terytorialnego państwa stopnia podstawowego (miasta, gminy), istniejące w dniu wejścia w życie ustawy, a także miasto stołeczne Warszawa, miasto Kraków i miasto Łódź, zachowują dotychczasową nazwę, obszar, granice i siedzibę władz. Uchwały wojewódzkich rad narodowych w sprawie zmiany granic miast i gmin zachowują ważność, nawet jeżeli ich wejście w życie miałoby nastąpić po dniu wejścia w życie ustawy.
2. Miejscowości posiadające w dniu wejścia w życie ustawy status miasta zachowują ten status w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym.
3. Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o radzie narodowej gminnej, miejskiej, dzielnicowej lub wspólnej dla miasta i gminy bądź o terenowym organie administracji państwowej stopnia podstawowego albo o organach władzy lub administracji państwowej stopnia podstawowego - rozumie się przez to odpowiednie organy gminy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do rad narodowych miasta stołecznego Warszawy, miasta Krakowa i miasta Łodzi oraz do terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego w tych miastach w takim zakresie, w jakim dotyczy zadań i kompetencji należących do zakresu działania tych gmin.

Wrocław nie mógł się nawet w systemie rad narodowych nazywać Gmina Wrocław. Wrocław to miasto. A na dziś i na dzień spornej sprawy gminy Wrocław w WSA i w NSA i w TSUE raz jeszcze przypominam obowiązujące rozporządzenie o utworzeniu miasta na prawach powiatu Wrocław.

Dz.U.1998.103.652
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 sierpnia 1998 r.
w sprawie utworzenia powiatów.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578) zarządza się, co następuje:
§ 1. Tworzy się powiaty oraz określa się ich nazwy, siedziby władz i gminy wchodzące w ich skład, wymienione w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
CZĘŚĆ I.
Województwo dolnośląskie

Miasta:
1) Jelenia Góra - miasto na prawach powiatu
2) Legnica - miasto na prawach powiatu
3) Wałbrzych - miasto na prawach powiatu
4) Wrocław - miasto na prawach powiatu.


W Polsce nawet za komuny nie było i nadal do dziś nie ma takiej gminy jak gmina Wrocław.
Nasi specjaliści od podatku VAT popełniają od lat gigantyczne błędy w sprawach dotyczących podatku VAT w samorządach terytorialnych.

Jest VAT, jest sprawa, ale gminy Wrocław nie ma…

CUD LUDZIE CUD

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25