facebook RSS # #

23.06.2018 12:00

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-28 17:37       aktualizacja: 2017-08-29 15:42       FINANSE
  A A A

Co z majątkiem gimnazjów?

Co z majątkiem gimnazjów?
Fot. Fotolia
Przepisy prawne nie pozwalają uznać włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej dokonywanego w trybie reformy oświaty za połączenie jednostek budżetowych - pisze Ireneusz Krześnicki, dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Do redakcji Serwisu Samorządowego PAP napisał Ireneusz Krześnicki, dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, który krytycznie odniósł się do stanowiska opolskiej RIO ws. łączenia jednostek budżetowych gimnazjów i szkół podstawowych (czytaj: Majątek po reformie. RIO: majątek gimnazjum i szkoły podstawowej staje się mieniem przekształconej placówki).

Według Krześnickiego, formułując procedury włączania gimnazjów do szkół podstawowych, ustawodawca nie pozostawił pola manewru żadnemu organowi, aby ten rozstrzygał o przekazaniu mienia gimnazjum lub o jego należnościach i zobowiązaniach.

Dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim podkreślił, że żaden organ w trybie przepisów o reformie oświaty nie może rozstrzygać, które mienie gimnazjum trafi do szkoły podstawowej, do której jest włączane.

Krześnicki stwierdził również, że utożsamienie włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej z połączeniem i pozostawienie decyzji o jego majątku radzie JST to dla wielu samorządów „otwarcie puszki Pandory”. Jego zdaniem taka uchwała jest „zbędna i brak jest podstawy prawnej do jej podjęcia”.

Poniżej publikujemy opinię Ireneusza Krześnickiego, dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

„(…) Można wskazać aż nadto przesłanek, a nawet przepisów prawa, które nie pozwalają uznać włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej dokonywanego w trybie przepisów reformy oświaty za połączenie jednostek budżetowych, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Oczywistym jest, że w przypadku gimnazjów, które są włączane do ośmioletniej szkoły podstawowej lub przekształconego zespołu szkół publicznych, w skład którego wchodzą dotychczasowe gimnazjum i sześcioletnia szkoła podstawowa, mają zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych.

Jednakże ustawodawca, formułując procedury włączenia, przesądził automatycznie o mieniu gimnazjum, nie pozostawiając pola manewru żadnemu organowi, aby ten rozstrzygał (dowolnie) o przekazaniu bądź nie mienia tego gimnazjum lub o jego należnościach i zobowiązaniach.

Z chwilą podjęcia decyzji o włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej - czy to na mocy uchwały rady JST tzw. „w sprawie sieci szkół”, czy to na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), w przypadku zespołów szkół np. szkoły podstawowej i gimnazjum, gdy rada gminy nie podjęła uchwały - mamy do czynienia z sytuacją, w której z dniem 1 września 2017 r. (lub 2018 r.) dochodzi do „inkorporacji” gimnazjum jako jednostki organizacyjnej, w tym jego mienia z dobrodziejstwem inwentarza, do nowopowstałej np. ośmioletniej szkoły podstawowej. W innym przypadku mielibyśmy do czynienia tylko z przekazaniem zadań, tj. prowadzenia edukacji na poziomie gimnazjalnym.

Żaden organ, w trybie przepisów o reformie oświaty - nie zapominajmy, że przepisy te mają charakter przepisów szczególnych (lex specialis derogat legi generali) - nie może rozstrzygać, które mienie gimnazjum (ruchomości, nieruchomości, należności czy zobowiązania) trafi do szkoły podstawowej, do której jest włączane, a które nie. Który budynek, boisko, środki finansowe? A może dyrektor szkoły podstawowej odmówi przyjęcia zobowiązania z umowy podpisanej przez dyrektora włączanego gimnazjum itd.

Oczywiście przed i z chwilą włączenia gimnazjum do szkoły podstawowej organ wykonawczy JST, dyrektorzy szkół oraz służby finansowe muszą podjąć odpowiednie (np. zgodne z ustawą o finansach publicznych) czynności zmierzające do doprowadzenia organizacyjno-finansowo-materialno-kadrowego zespolenia struktury gimnazjum ze szkołą podstawową. Nie jest jednak potrzebne do tego dodatkowe oświadczenie woli jakiegokolwiek organu.

Przyjęcie, że włączenie gimnazjum do szkoły podstawowej jest tożsame z połączeniem i pozostawienie decyzji radzie JST, aby na podstawie art. 12 ustawy o finansach publicznych decydowała o losie jego majątku, to dla wielu samorządów otwarcie przysłowiowej puszki Pandory.

Pomijając kwestię, że taka uchwała jest zbędna, nikomu niepotrzebna to brak jest podstawy prawnej do jej podjęcia. Zgodnie z uchwałą Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r. (sygn. akt W 7/94) w pełnym składzie, przepis kompetencyjny podlega zawsze ścisłej wykładni literalnej. Domniemanie objęcia upoważnieniem materii w nim nie wymienionych w drodze np. wykładni celowościowej, nie może wchodzić w rachubę”.

Ireneusz Krześnicki
oprac. dap/
TAGI: FINANSE , PRAWO
 
KOMENTARZE: 12 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-09-04 12:44:53
Księgowy: Dyskusja powinna przebiegać dwutorowo: z jednej strony zespoły szkół jako jedna jednostka budżetowa, która od 1 września nadal działa tylko zmienia nazwę; a z drugiej strony dwie jednostki budżetowe szkoła podstawowa i gimnazjum - a od 1 września jednej z tych jednostek budżetowych już nie ma. Dla nauczycieli - nowy dyrektor, nowy pracodawca. Jedna jednostka wygłasza z ZUS druga zgłasza do ZUS; świadectwa pracy...
 
2017-09-02 12:18:45
Tomasz Wojtania: https://rachunkowosc.com.pl/likwidacja_gimnazjow_a_obowiazki_wynikajace_z_przepisow_o_rachunkowosci

mały cytat:

Niezbędne będą w tym celu zmiany zakresu działania tych szkół w drodze dostosowania się do nowych zasad poprzez zmiany statutów czy też regulaminów organizacyjnych. Nie są to natomiast, naszym zdaniem, zmiany polegające na zmianie form organizacyjno-prawnych tych szkół, tzn. funkcjonujące dotychczas jako jednostki budżetowe szkoły, w tym szkoły podstawowe (niezależnie czy w ich skład wchodzi sześć klas czy też osiem), w nowym ustroju szkolnym nadal pozostają jednostkami budżetowymi. Dlatego też wskazane w ww. przepisach sformułowania odnoszące się do przekształceń szkół, funkcjonujących w dotychczasowym ustroju szkolnym, w szkoły nowego ustroju szkolnego, mają zastosowanie wyłącznie do zmian zakresu działania tych szkół a nie przekształceń z ekonomicznego i rachunkowego punktu widzenia. Nie jest bowiem możliwe przekształcenie – z punktu widzenia przepisów o rachunkowości – jednostki budżetowej (gimnazjum) w jednostkę budżetową (szkołę podstawową lub technikum czy też liceum).
Jednocześnie w świetle art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.) szkoły i placówki publiczne zakładane i prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego są jednostkami budżetowymi (ustawodawca nie dokonał w tym zakresie żadnych zmian).
 
2017-08-31 08:38:05
Tomasz Wojtania: A z innej beczki tak przy okazji. Ukazał się już sierpniowy Biuletyn BDO Finanse Publiczne, w którym znajduje się mój artykuł " Gdzie się zgubił program Rodzina 500 Plus? .

Poniżej link.


http://www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/finanse-publiczne/bdo-finanse-publiczne/Budzet/gdzie-sie-zgubil-program-rodzina-500-plus10716.html

Finanse publiczne i księgowość budżetowa to pasmo wielkich nieprawidłowości.

Aracając do głównego wątku. Problemy gimnazjów od strony FK opisywane są w miesięczniku Rachunkowość nr 8.

Serdecznie pozdrawiam
Tomasz Wojtania
 
2017-08-30 16:22:29
olo: do Skarbnik

"gimnazjum de facto traci pewien rodzaj samodzielności bowiem zostaje ono "pochłonięte" przez nowo utworzoną szkołę podstawową". To jest spojrzenie z punktu widzenia zadań oświatowych, zresztą nie do końca przekonywujące bo uczniowie z pierwszej i drugiej klasy gimnazjum dalej będą tam chodzić. Ale o kwestii zamknięcia ksiąg ustawy oświatowe milczą a rozstrzyga ustawa o rachunkowości. Moim zdaniem zaś, jednostka organizacyjna w rozumieniu ustawy o finansach publicznych czy ustawy o rachunkowości to coś innego niż szkoła w rozumieniu ustawy o systemie oświaty. To są inne porządki prawne. Przyjąłem założenie, że Zespół to jedna jednostka budżetowa. Chcę zatem doprecyzować - czy Zespół robi jedno sprawozdanie Rb-28S (dla całego zespołu), dwa (dla szkoły podstawowej i gimnazjum) czy może trzy (dla "Zespołu" dla szkoły podstawowej i dla gimnazjum). Jeżeli tylko jedno, to w sensie majątku jednostki - a ewidencji majątku i zmian w majątku służy ustawa o rachunkowości - jest to ta sama jednostka organizacyjna tej samej gminy.

Zwróćmy uwagę pomocniczo na art 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości. " Można nie zamykać i nie otwierać ksiąg rachunkowych w przypadku przekształcenia [..] spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową" czyli zamknięcie ksiąg nie jest nawet konieczne w przypadku zmiany tak istotnej jak przekształcenie spółki z o.o. w akcyjną. Tym bardziej zbędne jest moim zdaniem skoro jena jednostka budżetowa przekształca się w jednostkę budżetową o innej nazwie z tym samym majątkiem
 
2017-08-30 15:35:14
Skarbnik: Zespół Szkół jest tylko jednostką organizacyjną w skład której wchodzą dwie szkoły: podstawowa i gimnazjum. W skutek przekształcenia zespołu szkół w ośmioletnią szkołę podstawową, wchodzące w skład tego zespołu gimnazjum de facto traci pewien rodzaj samodzielności bowiem zostaje ono "pochłonięte" przez nowo utworzoną szkołę podstawową. Nie ulega wątpliwości, że w przedmiotowej sytuacji dochodzi do zakończenia działalności przedmiotowego gimnazjum, w związku z czym z uwagi na dyspozycje wyrażoną w art. 26 ust. 4 ustawy o rachunkowości przeprowadzenie inwentaryzacji wydaje się konieczne, a co za tym idzie następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych zespołu i otwarcie nowych.
Myślę, że milczenie w tym temacie oznacza, że żaden z ekspertów nie jest pewien swojego zdania, a każde stanowisko da się obalić bądź obronić :)
 
2017-08-30 13:23:07
olo: do Skarbnik:

Ponieważ żaden z autorytetów się dotychczas nie wypowiedział, jako osoba anonimowa przedstawię przynajmniej argumenty w dyskusji w zakresie przesłanek do zamknięcia ksiąg Zespołu Szkół. Milcząco przy tym zakładam, że Zespół Szkół jest jedną jednostką budżetową, która ma jeden plan finansowy i jedne księgi.

Przesłanki do zamknięcia ksiąg rachunkowych określa ustawa o rachunkowości. Zgodnie z jej art. 12 ust. 2:

Księgi rachunkowe zamyka się, [...]
1) na dzień kończący rok obrotowy,
2) na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
3) na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
4) w jednostce przejmowanej na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę, to jest na dzień wpisu do rejestru tego połączenia,
5) na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, to jest na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
6) na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
7) na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami
- nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

oczywiście w opisanej sytuacji Zespołu Szkół nie mamy do czynienia z zakończeniem roku obrotowego (pkt 1) oraz obowiązkiem zamknięcia ksiąg na inny dzień bilansowy wynikający z odrębnych przepisów (pkt 7). Pozostają zatem do rozważenia okoliczności zawarte w punktach od 2 do 6 dotyczące w uproszczeniu likwidacji i zakończenia działalności, utworzenia nowej jednostki lub zmiany formy prawnej. Czy z którąś z tych sytuacji mamy do czynienia w tym wypadku ? Najłatwiej wykluczyć zmianę formy prawnej. Forma prawna zespołu szkół to (jak przyjęliśmy) jednostka budżetowa. Czy ona się zmienia ? Nie. Zatem ta przesłanka odpada.
Przesłanki kolejne - czy Zespół kończy działalność, jest likwidowany bądź upada ? Tu najprościej sięgnąć po przepisy niesławnej ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe

W myśl Art. 191. ust . 1 ustawy "Z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową." Zgodnie z ust. 2 "Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowy zespół publicznych szkół, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jego przekształcenie w ośmioletnią szkołę podstawową zgodnie z ust. 1."

Czy następuję zakończenie działalności bądź likwidacja ? Moim zdaniem nie. Mowa jest jedynie o przekształceniu z mocy ustawy. Substrat materialny (majątek szkoły) i ludzki (nauczyciele, pracownicy obsługi)a także przedmiot działalności (uczenie dzieci). Zmiana nazwy z "Zespół szkół" na "Szkoła podstawowa" nie przesądza przecież, że jednostka organizacyjna nagle przestaje istnieć i tworzona jest nowa jednostka. Uchwała organu stanowiącego również nie przesądza o likwidacji jednej jednostki (zespołu) i utworzeniu drugiej (szkoły podstawowej) bowiem ma ona charakter w zasadniczej mierze deklaratoryjny (potwierdzający to co się stało mocą ustawy), choćby dlatego, że uchwała ta może być podjęta do 30 listopada 2017 r. a szkoła podstawowa funkcjonuje pod nową nazwą od 1 września 2017 r.

Stąd trudno wskazać przesłankę, która nakazywałaby obligatoryjnie zamknąć księgi Zespołu Szkół, który z mocy prawa przekształcany jest w ośmioletnią szkołę podstawową.

Chętnie zapoznam się z argumentami przeciwnymi.
 
2017-08-29 12:44:18
Skarbnik: Witam!Skoro w komentarzach poruszono już kwestię ustawy o rachunkowości to pozwolę sobie zadać pytanie jakie czynności księgowe należy wykonać w związku z przekształceniem Zespołu Szkół, w skład której wchodziły jedynie 6-letnia szkoła podstawowa i gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową? Czy należy dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych Zespołu Szkół i z dniem 01 września otworzyć nowe księgi dla Szkoły Podstawowej?
 
2017-08-29 10:51:11
olo: Nie kwestionując poglądów pan Krześnickiego zdanie "Nie wnikałem w zawiłości prawa finansowego, wg których należy wykonać wszelkie czynności aby dokonał się akt włączenia jednej jednostki budżetowej do drugiej." ilustruje doskonale problem stanowienia i interpretacji prawa w Polsce. W blisko 370 artykułach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, nie zawarto ani jednego przepisu odnoszącego się do skutków zmiany ustroju szkolnego na gruncie ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości. Piszący ustawę zapewne również "nie wnikali w zawiłości prawa finansowego". Ministerstwo Edukacji Narodowej po uchwaleniu ustawy nie poczuwało się do wystosowania w uzgodnieniu z Ministerstwem Finansów choćby jakiegoś pisma z wyjaśnieniami wobec braku przepisów powszechnie obowiązujących. Teraz do obiegu trafiają cząstkowe interpretacje poszczególnych RIO czy kontry pracowników urzędów wojewódzkich. Niestety w końcu sierpnia bezmyślności przy uchwalaniu i wdrażaniu przepisów nie da się już naprawić. Miejmy nadzieję, że organy nadzoru i kontroli oceniając konkretne stany faktyczne zachowają trochę zdrowego rozsądku i zrozumienia dla sytuacji, w której znalazły się gminy
 
2017-08-29 09:25:35
Ireneusz Krześnicki: Prawdą jest co napisał Andrzej.
Sytuacja wynikła z faktu, iż mimo, że od samego początku utrzymywaliśmy, że nie ma podstawy prawnej do podjęcia stosownej uchwały, to samorządy „upierały się”, że rady muszą podjąć dodatkową uchwałę w sprawie mienia, bo wymagają tego służby finansowe, aby móc podjąć czynności faktycznej likwidacyjne gimnazjum. Podobno pogląd taki był powielany na szkoleniach prowadzonych przez pracowników RIO. Tylko dlatego, P. Tomaszu, by nie pogłębiać bałaganu nadzór prawny np. w Łodzi nie uchylał i nie będzie uchylał tego typu uchwał. Nie są to akty prawa miejscowego. Czynności nadzorcze będą podejmowane jedynie w przypadku, gdy uchwała będzie zawierała w swej treści dyspozycję, iż włączane gimnazjum ulega likwidacji, i tego dotyczyło pismo skierowane do m.in. do p. Andrzeja.
PS
Mój tekst dotyczy tylko i wyłączenie zbędności dodatkowej uchwały rady j.s.t.
Nie wnikałem w zawiłości prawa finansowego, wg których należy wykonać wszelkie czynności aby dokonał się akt włączenia jednej jednostki budżetowej do drugiej.
 
2017-08-29 07:57:07
Andrzej: No i bądź tu mądry!
RIO jedno, Urząd Wojewódzki swoje. Na początku sierpnia otrzymaliśmy pismo od Pana I. Krześnickiego, w którym zaznaczał, żeby w uchwałach dotyczących określenia przeznaczenia mienia nie zawierać zapisu "Z dniem wskazanym w uchwale likwiduje się jednostkę budżetową". Nie było mowy o tym, że ta uchwała jest zbędna. Teraz nagła zmiana stanowiska. A ty urzędniku podejmij decyzję.
 
2017-08-29 07:52:39
kerim: Brawo Panie Dyrektorze !Taki głos rozsądku był niezwykle potrzebny, bo już zaczynało się ,,wariactwo" z pomysłami na sesje nadzwyczajne.
 
2017-08-28 21:19:44
Tomasz Wojtania: ..bła Panie dyrektorze wydziału prawnego etc.etc.

Każda szkoła z mocy art 79 UOSO jest jednostką budżetową, a ustawodawca w UOSO nie określił statusu jednostki budżetowej dla zespołu szkół. Praktyce mamy dwa rodzaje uchwał ws. zespołó, tj. nadające lub nie nadające zespołom status jednostki budżetowej. Te nadające nie znoszą jednak statusu jednostki budżetowej dla szkół i gimnazjów tworzących zespół. Wydziały prawne UW od lat tolerują bałagan i same razem z RIO go generują.

Obecnie ustawa wprowadzjąca nowe prawo oświatowe nic a nic nie odnosi sie do UOFP a wzory uchwał dotyczące nowej sieci szkół kompletnie nie poruszają zagadnień budżetowych i księgowych.....bo to kompetencje z innych ustaw, UOFP i UOR.

Wyjaśnienia UW z Łodzi są błędne.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25