facebook RSS # #

23.06.2018 11:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2017-08-30 14:11       aktualizacja: 2017-08-30 14:12       FINANSE
  A A A

Subwencje i dotacje. Ministerstwo Finansów opublikowało szczegóły projektu ustawy budżetowej na 2018 r.

Subwencje i dotacje. Ministerstwo Finansów opublikowało szczegóły projektu ustawy budżetowej na 2018 r.
Fot. Serwis Samorządowy PAP
Prawie 44 mld zł trafi w przyszłym roku do samorządów w ramach dotacji na zadania własne oraz zlecone przez administrację rządową. Subwencja ogólna dla JST wyniesie ponad 55,3 mld zł, a więc o 1,9 proc. więcej niż w tym roku.

Za resortem finansów publikujemy szczegóły projektu ustawy budżetowej na 2018 r.
  
Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

Z dokumentu wynika, że planowana na 2018 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego wyniesie 55.302.338 tys. zł, czyli o 1,9 proc. więcej niż zaplanowano na 2017 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego


Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zaplanowana na rok 2018 w wysokości 41.932.752 tys. zł i jest o 0,1 proc. wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin


Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2018 r. w wysokości 7.495.538 tys. zł jest wyższa o 8,7 proc. od kwoty tej części subwencji zaplanowanej na 2017 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów


Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana na 2018 r. w kwocie 2.080.888 tys. zł, czyli o 9,8 proc. więcej od kwoty zaplanowanej na 2017 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw


Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana na 2018 r. w kwocie 1.177.802 tys. zł, jest o 5,8 proc. wyższa od kwoty zaplanowanej na 2017 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin


Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2018 r. została zaplanowana w wysokości 613.858 tys. zł, tj. na poziomie o 12,3 proc. wyższym od zaplanowanego na 2017 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów


Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2018 r. została zaplanowana w wysokości 1.272.148 tys. zł, tj. o 6,2 proc. wyższej niż zaplanowana na 2017 r.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw


Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2018 r. została zaplanowana w wysokości 376.353 tys. zł, tj. o 0,7 proc. niższej niż zaplanowano na 2017 r.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin


Część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin została zaplanowana na 2018 r. na tym samym poziomie co w roku 2017, tj. w wysokości 17.000 tys. zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego


W części 82 budżetu państwa zaplanowano na 2018 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 335.999 tys. zł, tj. w tej samej wysokości co środki zaplanowane na ten cel na 2017 r.

Środki te stanowić będą rezerwę na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, utrzymania rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego


Na rok 2018 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, na dofinansowanie ich zadań własnych oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień zaplanowano dotacje w wysokości 43.895.725 tys. zł, z tego na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano 43.845.907 tys. zł, a zadań majątkowych 49.818 tys. zł.

Dotacje dla gmin przeznaczone zostaną głównie na:


- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu rodziny - 35.028.900 tys. zł (całość stanowią wydatki bieżące), co stanowi 91,9 proc. dotacji zaplanowanych dla gmin, z tego całość planowana jest na zadania: bieżące z zakresu administracji rządowej.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki na:
- realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa dotyczy wypłaty świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko - 23.035.000 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej); 
- realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz zasiłków dla opiekunów wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dotacje te zaplanowane zostały na wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne), świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zasiłków dla opiekunów oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów - 11.993.900 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - 2.675.079 tys. zł (z tego na zadania bieżące 2.674.746 tys. zł i zadania inwestycyjne 333 tys. zł), co stanowi 7% dotacji zaplanowanych dla gmin, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej - 494.870 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień - 5.900 tys. zł, własne - 2.174.309 tys. zł.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:
- wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowanej z budżetu państwa części zasiłków okresowych - 1.298.416 tys. zł (zadania własne);
- działalność ośrodków pomocy społecznej - 435.930 tys. zł (zadania własne - 431.613 tys. zł oraz z zakresu administracji rządowej - 4.317 tys. zł);
- realizację zadań w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 350.000 tys. zł (zadania własne); - działalność środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 314.272 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej).
- finansowanie zadań administracji publicznej - 344.690 tys. zł (tylko zadania bieżące), z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej - 343.851 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień - 835 tys. zł, własne - 4 tys. zł.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej.

Powiaty otrzymają z budżetu państwa dotacje w wysokości 4.881.481 tys. zł, co stanowi 11,1 proc. łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej - 4.027.059 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień - 13.227 tys. zł, własne - 841.195 tys. zł.

Dotacje dla powiatów przeznaczone są głównie na:

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - 2.247.156 tys. zł (z tego na zadania bieżące 2.226.297 tys. zł i zadania inwestycyjne 20.859 tys. zł), co stanowi 46% dotacji zaplanowanych dla powiatów.

Dotacje w powyższej kwocie przeznaczone są na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym głównie:
- dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej - 2.246.153 tys. zł, z tego na zadania bieżące 2.225.294 tys. zł, zadania inwestycyjne 20.859 tys. zł;
- zadania obrony cywilnej - 710 tys. zł.
- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i innych zadań w zakresie polityki społecznej - 1.085.789 tys. zł (z tego na zadania bieżące 1.085.489 tys. zł i zadania inwestycyjne 300 tys. zł), co stanowi 22,4% dotacji zaplanowanych dla powiatów.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:
- dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem - 839.995 tys. zł (bieżące zadania własne);
- działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 146.156 tys. zł, z tego na zadania bieżące 145.856 tys. zł, zadania inwestycyjne 300 tys. zł (zadania z zakresu administracji rządowej);
- działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 78.628 tys. zł (bieżące zadania z zakresu administracji rządowej).
- ochronę zdrowia - 766.643 tys. zł (z tego na zadania bieżące 765.993 tys. zł i zadania inwestycyjne 650 tys. zł), co stanowi 15,8% dotacji zaplanowanych dla powiatów.

Całość stanowią dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i przeznaczone są głównie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej oraz uczniów i słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli jeżeli nie posiadają uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także za bezrobotnych bez prawa do zasiłku lub stypendium - 765.983 tys. zł.

Dotacje z budżetu państwa przewidziane do przekazania dla samorządów województw wynoszą - 879.999 tys. zł, co stanowi 2 proc. dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego, z tego na zadania: z zakresu administracji rządowej - 855.133 tys. zł, realizowane na podstawie porozumień - 1.374 tys. zł, własne - 23.492 tys. zł.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć środki głównie na:

- transport i łączność - 671.338 tys. zł, co stanowi 76,3% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg - 668.944 tys. zł oraz na zadania realizowane przez samorząd województwa na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (m. in. wydawanie zaświadczeń ADR) - 2.394 tys. zł;
- rolnictwo i łowiectwo - 127.416 tys. zł, co stanowi 14,5% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie głównie na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 124.510 tys. zł oraz na prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 1.727 tys. zł.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 24 sierpnia 2017 r.

mp/TAGI: FINANSE , RZĄD
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2017-08-31 09:01:52
małemiki: Podwyżki dla nauczycieli 5% od maja, subwencja oświatowa wzrost od stycznia o 0,1%. I kto za to zapłaci???

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Adam Michrowski
Tel.: (22) 509 29 47
Kom.: 516 363 056
a.michrowski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25