facebook RSS # #

13.12.2018 08:35

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-01-29 11:36       aktualizacja: 2018-01-29 11:26       FINANSE
  A A A

Terminy sprawozdań. Najbliższe terminy sprawozdawczości w lutym i marcu

Terminy sprawozdań. Najbliższe terminy sprawozdawczości w lutym i marcu
Fot. Fotolia
Za opolską RIO przypominamy najbliższe terminy w sprawozdawczości. Pierwszy termin mija 12 lutego.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opublikowała na swojej stronie internetowej kalendarz najbliższych terminów w sprawozdawczości. Dotyczą one IV kwartału 2017 r. i stycznia 2018 r.

12 lutego – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ.

15 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (do wiadomości) w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50.

17 lutego - termin złożenia przez j.s.t. do RIO sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego za 2017 rok.

20 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO sprawozdań za 2017 rok w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
- rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;
- rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;
- rocznego sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-ST;
- rocznego sprawozdania z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu – Rb-PDP;
- kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;
- kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S;
- kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S.

22 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@ miesięcznych sprawozdań za styczeń 2018 r.:
- z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;
- z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S.

23 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
- kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
- rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – Rb-UZ*;
- kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N;
- rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej – Rb-UN*.

*Jednostka nie sporządza sprawozdania Rb-UZ lub Rb-UN w przypadku, gdy nie posiada zobowiązań lub należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach.

26 lutego - termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO sprawozdań na formularzach dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Finansów (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek):
- kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
- rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych – Rb-UZ*;
- kwartalnego sprawozdania (za IV kwartał) o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N;
- rocznego sprawozdania uzupełniającego o stanie należności z tytułu papierów wartościowych według wartości księgowej – Rb-UN*.

*Jednostka nie sporządza sprawozdania Rb-UZ lub Rb-UN w przypadku, gdy nie posiada zobowiązań lub należności podlegających wykazaniu w tych sprawozdaniach.

1 marca - termin złożenia sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. Wzór ww. sprawozdania można znaleźć na stronie internetowej UOKiK.

Źródło: RIO Opole

aba/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-01-30 11:30:38
dziwny...: Zwróćcie Państwo uwagę, że TYLKO w jednym miesiącu służby finansowe muszą złożyć tylko do RIO około 20!!!! sprawozdań!!!
Oprócz bieżącej pracy , posiedzeń Komisji, sesji Rady, uzgodnień z szefami samorządu, załatwianiem spraw Mieszkańców!
Czy skarbnicy, zwłaszcza małych samorządów, gdzie nie ma rozbudowanych służb finansowo-księgowych mają czas np, na politykę? na lobbowanie w podejściu do funkcji skarbników? jak to zrobili np. sekretarze?! Kto wreszcie ukróci tą biurokrację, na dodatek opłacaną nie wg wielkości realizowanego budżetu a...liczby mieszkańców? czy liczba mieszkańców gminy zwalnia z któregoś sprawozdania?! NIE.
 
2018-01-29 15:38:50
Tomasz Wojtania: Proszę kliknąć na link do strony ISAP :

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000119

Jest tam teraz napisane, cytuję:

w związku z opublikowaniem nowego rozporządzenia uchylającego jawnie niniejsze rozporządzenie zmieniono datę uchylenia, co nie zmienia faktu, że rozporządzenie utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy Dz. U. z 2017 r. poz. 1475

Coś nie tak jest z Komunikatem RIO.

Przecież obowiązujące w 2017 roku stare rozporządzenie o sprawiozdawczości straciło moc z mocy prawa z dniem 2 wrzesnia 2017 roku.

Opisane jet to tu:

http://www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/finanse-publiczne/bdo-finanse-publiczne/Budzet/czy-po-2-wrzesnia-2017-mamy-jeszcze-sprawozdawczosc-budzetowa11034.html 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25