facebook RSS # #

26.03.2019 09:14

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-02-27 13:01       aktualizacja: 2018-02-27 06:43       FINANSE
  A A A

Ruszona sprawa. RPD prosi MEN i KR RIO o wyjaśnienia w sprawie opłat przedszkolnych

Ruszona sprawa. RPD prosi MEN i KR RIO o wyjaśnienia w sprawie opłat przedszkolnych
Fot. Fotolia
Rzecznik Praw Dziecka zainteresował się zmianami w opłatach przedszkolnych. I prosi resort edukacji oraz Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych o stanowisko.

Po zmianie charakteru opłat przedszkolnych z cywilnoprawnych na publicznoprawne pojawia się pytanie, jakie konsekwencje rodzi to i dla samorządów, i dla rodziców. M.in. czy oznacza to, że nie jest już stosowana zasada zwrotu opłaty za czas nieobecności dziecka w przedszkolu?

Zmianami w prawie zainteresował się Marek Michalak. „Rzecznik Praw Dziecka wystąpił o wyjaśnienia w sprawie do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Krajowej Rady Izb Obrachunkowych” – poinformowała Beata Sobocińska, dyrektor Zespołu ds. Edukacji i Wychowania w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Jak dowiedzieliśmy się w biurze prasowym RPD, do swojego pisma Marek Michalak dołączył artykuł Mirosława Obrębskiego, który publikowaliśmy w Serwisie Samorządowym PAP.

„Jak tylko zapytanie Rzecznika do nas wpłynie, oczywiście zajmiemy się sprawą” – komentuje Grażyna Wróblewska, przewodnicząca KR RIO.

„Sprawa jest ruszona” – usłyszeliśmy z kolei w Biurze Prasowym MEN.

Mirosław Obrębski, dyrektor Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku, jako jeden z pierwszych zwrócił uwagę na artykuł 52 ust. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, która obowiązuje od początku tego roku. Jest w niej wprost napisane, że opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez JST stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Do tej pory sądy wskazywały na cywilnoprawny charakter tych opłat. Czytaj: Zmiany w opłatach

aba/
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-03-06 06:42:53
Tomasz Wojtania: ...nie wracamy do pktu wyjścia lecz stosujemy UOFP. A ta już od 2010 roku ma nowe przepisy dot. należności publicznopranych niepodatkowych.

NALEŻNOŚCI NIEPODATKOWE ZDEFINIOWANE W ART. 60 W UZASADNIENIU DO USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.


Sejm RP VI kadencji
Nr druku: 1181
ustawa opublikowana
ustawa po rozpatrzeniu stanowiska Senatu
Sejm przyjął poprawki Senatu


Zasadniczymi celami przedkładanego projektu ustawy o finansach publicznych są:

1) wzmocnienie oraz poprawa przejrzystości finansów publicznych, którą zapewnić ma przede wszystkim ograniczenie form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych,
2) wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa jako dokumentu ukierunkowującego politykę finansową państwa oraz wieloletniej prognozy finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego,
3) wprowadzenie rozwiązań w zakresie budżetu zadaniowego,
4) przyjęcie stabilnych rozwiązań sprzyjających prowadzeniu racjonalnej gospodarki finansowej w budżecie państwa oraz w budżetach jednostek samorządu terytorialnego, w tym uzupełnienie przepisów dotyczących zasad gospodarowania środkami publicznymi poprzez wprowadzenie możliwości udzielania ulg w spłacie określonych w ustawie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym,
5) zaproponowanie nowych regulacji usprawniających oraz wzmacniających system audytu wewnętrznego,
6) wzmocnienie norm ostrożnościowych w budżecie państwa oraz w budżetach jednostek samorządu terytorialnego,
7) wprowadzenie zmian w zakresie gospodarowania środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegającymi zwrotowi.

Projektodawca uznał za racjonalne ujednolicenie funkcjonujących w polskim systemie prawnym przepisów dotyczących egzekwowania niepodatkowych należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w związku z czym zaproponował zamieszczenie ich w jednej ustawie systemowej. Należy zwrócić uwagę, że przyjęta przez projektodawcę koncepcja redakcji przedmiotowych przepisów nie zakłada, funkcjonującej poprzednio konieczności odwoływania się w tym zakresie do stosownych postanowień ustawy - Ordynacja podatkowa. Przyjęte w projektowanych przepisach konstrukcje prawne wzorowane są na rozwiązaniach już istniejących na gruncie podatkowym. Ich praktyczne stosowanie wywoływało jednak wątpliwości, głównie urzędów wojewódzkich w odniesieniu do dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. Takie rozwiązanie powinno ułatwić egzekwowanie należnych budżetowi państwa i budżetom jednostek samorządu terytorialnego należności.
Istotnym novum jest wprowadzenie do niniejszego projektu oraz enumeratywne wskazanie katalogu środków publicznych, stanowiących niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym, w stosunku do których mogą być stosowane różne instrumenty ulg w ich spłacie określone w projekcie ustawy o finansach publicznych. Należą do nich w szczególności następujące dochody budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego:
- kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych ustawą o finansach publicznych,
- należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa,
- wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,
- wpłaty nadwyżek środków finansowych agencji wykonawczych,
- wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych,
- należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
- dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe;
- pobrane przez jednostkę samorządu terytorialnego, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami i nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa.
Ponadto, w projekcie zawarto szczegółowe regulacje dotyczące m.in.:
- organów uprawnionych do wydawania decyzji w sprawach dotyczących niepodatkowych należności budżetowych w I instancji oraz organów odwoławczych w tych sprawach,
- ulg w spłacie zobowiązań z tytułu niepodatkowych należności budżetowych, w postaci umorzeń, odraczania spłat lub rozkładania na raty; przepisy dotyczące udzielania ulg są analogiczne jak w Ordynacji podatkowej, która była notyfikowana Komisji Europejskiej.
W projekcie zawarto również regulację, zgodnie z którą do spraw nieuregulowanych ustawą o finansach publicznych, takich jak: zabezpieczenia, nadpłaty, wygaśnięcia czy odpowiedzialność osób trzecich, zastosowanie będą miały przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy Działu III ustawy - Ordynacja podatkowa, w tym przepisy rozporządzeń wydanych na ich podstawie.
 
2018-03-02 14:25:51
mireko66: MEN powinno sprawę przekazać do Ministerstwa Finansów, bo ma trudności interpretacyjne na tym polu. Przykładowo nie odniósł się do końcówki pisma Prezes Sądu Najwyższego, na które się powołuje: „Wydaje się, że zmiany stanu prawnego na przestrzeni ostatnich kilku lat doprowadziły do ostatecznej dezaktualizacji stanowiska odnośnie do prywatnoprawnej kwalifikacji roszczeń o należne i nieuiszczone opłaty za korzystanie z publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę. Te ostatnie nie są zatem ceną, lecz szczególną należnością publicznoprawną. Wskazane jest, aby ustawodawca precyzyjnie określił, czy w tego rodzaju sprawach zachodzi dopuszczalność drogi sądowej w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi, czy też są to niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, do których znajdzie zastosowanie art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.). Wówczas o opłatach orzekałyby organy administracji publicznej wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 4 u.f.p., zaś kontrolę sądową tych rozstrzygnięć sprawowałyby sądy administracyjne. W przeciwnym razie uzasadniona byłaby kompetencja sądów powszechnych.”. Ustawodawca określił, że opłaty mają charakter publicznoprawny. Nie określił zaś innego sposobu nakładania tych opłat, czyli stosuje się przepisy art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Proszę podać konkretny przepis prawa materialnego do ustalania opłat przez dyrektora "w drodze czynności materialno-technicznych". Czyli wracamy do punktu wyjścia...
 
2018-02-28 09:05:23
mireko66: Reguluje to art. 106 Prawa oświatowego i nic w zakresie stołówek szkolnych się nie zmieniło. Budzi niepokój, że w przepisach różnie są traktowane opłaty za to samo: w przedszkolach, szkołach i żłobkach. Bardzo trudno jest to wytłumaczyć rodzicom, bo żadne racjonalne przesłanki za tym nie stoją.
 
2018-02-28 07:23:30
księgowa: wszystko pięknie, a co z opłatami w szkole za wyżywienie uczniów, to też jest tylko wsad do kotła?
 
2018-02-27 12:11:26
mireko66: Pan Tomasz Wojtania, podobno na szkoleniach (znam tylko ze słyszenia), przekazywał takie informacje od lat. Szkoda tylko, że słuszne głosy ekspertów i jst, są niestety często pomijane. I taki stan rzeczy trwa latami. Swoją drogą pomoc w wyjaśnieniu sprawy zadeklarował wójt Gminy Lubicz pan Marek Olszewski, jednocześnie Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP i Współprzewodniczący Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Z drugiej strony widać dążenie do uporządkowania tych spraw tylko, gdzieś czasami zabraknie tej staranności przy stanowieniu prawa. Trochę wolniej.
 
2018-02-27 10:30:30
Tomasz Wojtania: ...do tej pory sądy się myliły, podobnie jak RIO, gdyż zgodnie z art 60 pkt 7 ustawy o finansach publicznych opłaty te miały charakter publicznoprawny niepodatkowy. Opłata ta nie była przecież opłatą za usługę, gdyż jej elementy określała ustawa tzw. "wsad do gara" i nie obejmowała ona faktycznych kosztów przygotowania posiłku. Miała ona zatem cechy daniny publicznoprawnej niepodatkowej.

Poczytajcie sobie orzeczenie TK ws. opłat za korzystanie z zasobu geodezyjnego, bo to analogiczny problem.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25