facebook RSS # #

25.03.2019 17:58

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-03-21 18:10       aktualizacja: 2018-03-22 09:45       FINANSE
  A A A

Finanse JST. Postulaty Unii Metropolii Polskich

Finanse JST. Postulaty Unii Metropolii Polskich
Unia Metropolii Polskich skierowała do resortu finansów swe postulaty, dotyczące zmiany systemu podatków i opłat lokalnych oraz ustawy o finansach publicznych.
Proponuje m.in. zmianę wzoru wyliczania wskaźnika zadłużenia samorządów i likwidację ustawowych zwolnień i ulg w podatkach oraz opłatach lokalnych.


UMP postuluje następujące zmiany w systemie podatków i opłat lokalnych:

• Likwidacja ustawowych zwolnień i ulg w podatkach i opłatach lokalnych i wprowadzenie możliwości stosowania takich ulg - zgodnie z prowadzoną polityką osiedleńczą - przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego (JST). Do czasu likwidacji ustawowych zwolnień i ulg należy wprowadzić obowiązek każdorazowej nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zatrzymując proces uchwalania nowych zwolnień i ulg w innych ustawach prawa materialnego.

• Zastąpienie podatku rolnego i leśnego podatkiem od nieruchomości o obniżonej stawce dla gruntów rolnych, z zastrzeżeniem, że obniżona stawka nie dotyczy gruntów będących w posiadaniu przedsiębiorcy lub podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą i niezajętego na działalność rolniczą.

Wprowadzenie takiej zmiany ma ujednolicić system deklaracji i poboru podatku od nieruchomości. Dodatkowo należy wprowadzić możliwość doręczania decyzji ustalających wysokość zobowiązania tylko jednemu z małżonków (chyba że w aktach podatkowych zostanie złożone wyraźne zastrzeżenie w zakresie obowiązku doręczania deklaracji każdemu z małżonków osobno), przy czym należy utrzymać ich solidarną odpowiedzialność.

• Zdefiniowanie autonomicznej definicji pojęcia „budowla” w przepisach prawa podatkowego i powiązanie jej z Klasyfikacją Środków Trwałych.

• Docelowo likwidacja obowiązku wydawania decyzji podatkowych na rzecz składania informacji podatkowych – tak jak w przypadku osób prawnych.

Unia Metropolii Polskich chce też zmian w art. 243 ustawy o finansach publicznych, które mają na celu zwiększenie efektywności wykorzystania środków z UE przez JST, dostosowanie limitów obsługi spłaty długu do rzeczywistej zdolności kredytowej jednostki oraz eliminację błędów deformujących wskaźnik limitujący spłaty długu.

W przypadku tego artykułu UMP postuluje w pierwszej kolejności, by zmienić wzór, według którego wylicza się indywidualny wskaźnik zadłużenia. Ta zmiana miałaby dostosować limit zadłużenia do rzeczywistej zdolności kredytowej JST. M.in. eliminując podwójne naliczanie odsetek we wzorze indywidualnego wskaźnika zadłużenia - poprzez wprowadzenie korekty wydatków bieżących o wszystkie koszty związane z pozyskaniem finansowania (opłaty, prowizje, odsetki).

Unia chciałaby też, by poszerzyć katalog wyłączeń z limitu spłaty długu w zakresie:

• jednorazowych transakcji związanych z wcześniejszą spłatą środkami własnymi lub nowym długiem o niższych kosztach obsługi,

• wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami w związku z:

- restrukturyzacją zadłużenia skutkującą zwiększeniem kosztów obsługi;

- realizacją przedsięwzięć ekonomicznie efektywnych (tj. spełniających wskaźniki opłacalności wyliczane jak dla inwestycji komercyjnych np. NPV);

- realizacją przedsięwzięć istotnych dla rozwoju gospodarczego regionu i/lub kraju, po uzyskaniu zgody Ministra Finansów i pozytywnej opinii RIO. W przypadku cofnięcia zgody MF lub zmiany opinii RIO na negatywną wyłączenie obowiązuje w terminie do 90 dni po otrzymaniu przez JST decyzji MF lub opinii RIO.

Organizacja postuluje także:

• Korektę obecnego katalogu wyłączeń z limitu spłaty długu w zakresie art. 243 ust.3a poprzez:
- zmianę w art.243 ust.3a limitu od którego nie stosuje się ograniczeń określonych w art.243. ust. 1 z 60% do 30%;
- doprecyzowanie zapisu, iż procentowy limit (60% lub 30%) odnosi się do wartości projektu określonego w umowie o dofinansowanie lub wpisanego na indykatywną listę projektów kluczowych sporządzoną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

• Aktualizację wskaźnika i WPF w zakresie ujętym w art. 243 ust.2
Aktualizacja art.243 ust.2 poprzez dopisanie do przepisu obowiązkowej korekty relacji,
o której mowa w art.243 ust 1 w terminie 90 dni od daty przekazania ostatnich sprawozdań budżetowych z wykonania budżetu za rok poprzedzający rok budżetowy na który ustalana jest relacja.

• Odbiurokratyzowanie finansów JST:
Proponujemy ograniczenie dokonywania zmian w budżecie tylko do grup paragrafów,
z obowiązkiem prezentowania pełnych szczegółów w sprawozdawczości.
Docelowo - podjęcie prac w zakresie zmiany klasyfikacji budżetowej z opcją jej uzadaniowienia.

Poniżej link do pełnej treści stanowiska Unii Metropolii Polskich w sprawie finansów JST:

http://www.metropolie.pl/wp-content/uploads/2018/03/stanowisko-UMP-finansowe-z-21-III-2018.pdf

Źródło: Unia Metropolii Polskich
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 2 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-03-23 07:23:46
Karol: Przecież likwidacja ustawowych zwolnień i ulg w podatkach i opłatach lokalnych i wprowadzenie możliwości stosowania takich ulg spowoduje, że "wzrosną" potencjalne możliwości podatkowe gminy. Co za tym idzie, jeśli Rada podtrzyma takie ulgi, lub nawet uchwali w to miejsce jakieś podatki, to trzeba to będzie wykazywać w skutkach obniżenia górnych stawek podatkowych, lub też w samym wykonaniu dochodów. Wzrośnie wtedy wskaźnik dochodów podatkowych G danej gminy i docelowo straci ona na subwencji wyrównawczej. Oczywiście miasta metropolitalne jej nie otrzymują, ale ponad 2200 gmin w Polsce i owszem. Jeśli się w porę nie odezwą może być za późno. Ciekawe swoją drogą jakie konkretnie ulgi metropolie mają na myśli?
 
2018-03-22 15:06:06
Marcin Skonieczka: Przydałoby się również wprowadzenie stawki od budynków zajętych na potrzeby produkcji rolnej. Obecnie takie budynki nie są opodatkowane. Tak więc powstanie na terenie gminy dużych chlewni czy kurników nie powoduje jakiegokolwiek zwiększenia wpływów z podatków. Mogłaby to być niewielka stawka, ale myślę, że takie rozwiązanie byłoby uzasadnione.

Często w gminie mamy takie sytuacje, że rolnik po przejściu na emeryturę i sprzedaży gruntów rolnych, jest zdziwiony, że musi zapłacić podatek od budynków, którego stawka maksymalna wynosić może 7,62 zł za 1 m2.

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25