facebook RSS # #

22.03.2019 14:06

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-12 15:38       aktualizacja: 2018-04-16 05:31       FINANSE
  A A A

Finanse do zmiany. Stanowisko ZPP w sprawie finansowania powiatów

Finanse do zmiany. Stanowisko ZPP w sprawie finansowania powiatów
Fot. Fotolia
Związek Powiatów Polskich zaapelował o opracowanie i wdrożenie nowego systemu finansowania samorządów. Postuluje m.in. ich udział w VAT i akcyzie oraz tzw. PIT komunalny.

Podczas 23. Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 10-11 kwietnia, jego uczestnicy przyjęli stanowisko w sprawie finansowania powiatów. Wskazują w nim m.in., że obecnie obowiązujący system finansowania jednostek samorządu terytorialnego przestał być „wydolny”.

Ma to być skutkiem przede wszystkim wprowadzenia ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT), co znacząco obniżyło dochody samorządów, mających udział w tych podatkach. Niestety, państwo im tego ubytku nie zrekompensowało. ZPP twierdzi, że jest to szczególnie dotkliwe w przypadku powiatów, „które ani nie zostały wyposażone w majątek mogący stanowić źródło dochodów ani tez nie otrzymały władztwa podatkowego”.

Związek podkreśla, że zmniejszonym w ten sposób dochodom towarzyszy wzrost kosztów realizacji zadań, wykonywanych przez powiaty, który wynika ze zwiększenia kosztów pracy i eksploatacyjnych, ale także z „ciągłego podwyższania standardów realizacji usług publicznych”.

„O ile jednak przedstawiciele administracji rządowej bardzo chętnie przyjmują przepisy prawne gwarantujące obywatelom wyższy poziom usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego, to nie czują obowiązku podniesienia dochodów przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego” – pisze w swym stanowisku ZPP.

Organizacja zwraca też uwagę na „niedofinansowanie” zadań zlecanych powiatom przez rząd, czyli na to, że państwo nie pokrywa starostwom w pełni ich kosztów.

Związek ostrzega, że wyżej wymienione negatywne zjawiska w dłuższej perspektywie będą „uniemożliwiać odpowiedzialny rozwój wspólnot lokalnych, a w ślad za tym całego państwa”.
Starostowa zrzeszone w ZPP domagają się w związku z tym „pilnego opracowana i wdrożenia nowego systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego”, który powinien:

• zwiększyć katalog źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym wprowadzić ich udział w dochodach z podatku VAT i akcyzy;

• zwiększyć rolę dochodów własnych, w tym zamienić udział w poszczególnych podatkach dochodowych na lokalny podatek dochodowy (tzw. PIT komunalny);

• przyznać powiatom realne władztwo podatkowe;

• określić przejrzyste zasady wyliczania dotacji celowych na realizację zadań zleconych;

• ujednolicić zasady starania się o środki z programów dedykowanych na wsparcie realizacji zadań własnych.
Związek wskazał też problemy związane z indywidualnym wskaźnikiem zadłużenia samorządów. M.in. to, że negatywny wpływ na ten wskaźnik miało zwiększenie na początku tego roku ustawowego limitu odpisów amortyzacyjnych (z 3500 do 10 000 zł), co zwiększyło sumę wydatków bieżących samorządów. „Rozumiemy potrzebę wprowadzania mechanizmów zabezpieczających przed nadmiernym zadłużaniem się sektora publicznego, muszą one być jednak stosowane racjonalnie i nie mogą blokować działań prorozwojowych – podkreśla ZPP”.


Poniżej pełna treść stanowiska Związku Powiatów Polskich w tej sprawie:

„Związek Powiatów Polskich po raz kolejny wzywa do podjęcia prac nad nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie obowiązujący system, a zwłaszcza jego komponent równoważąco-wyrównawczy już dawno temu stał się niewydolny. Jest to w szczególności konsekwencją wprowadzenia od chwili uchwalenia ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego licznych szeroko rozpowszechnionych ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych – stanowiącym jedno z podstawowych źródeł dochodów własnych JST. W nieco mniejszej skali ulgi wprowadzane były w odniesieniu do podatku dochodowego od osób prawnych.

Wprowadzanie ulg zwykle wiązało się ze wskazaniem, że zmniejszenie wpływu z podatków dochodo-wych zostanie zrekompensowane wzrostem dochodów z innych źródeł, zwłaszcza podatków pośrednich – od towarów i usług, czy też akcyzy. Podatki te stanowią jednak w całości dochód budżetu państwa, co oznacza że z punktu widzenia poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego ulgi stanowią w praktyce nieodwracalny ubytek dochodów.

Jest on szczególnie dotkliwy w przypadku powiatów, które nie zostały ani wyposażone w majątek mogący stanowić źródło dochodów, ani też nie otrzymały władztwa podatkowego. Podatki i opłaty lokalne, w szczególności podatki związane z własnością nieruchomości, stanowią wyłączny dochód gmin – choć paradoksalnie jest on uzależniony od jakości ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w dużej mierze przez powiaty.

Zmniejszona dynamika dochodów nakłada się na poważny problem wzrostu kosztów realizacji zadań publicznych powodowany zarówno wzrostem kosztów pracy, czy kosztów eksploatacyjnych ale również będących konsekwencją ciągłego podwyższania standardów realizacji usług publicznych. O ile jednak przedstawiciele administracji rządowej bardzo chętnie przyjmują przepisy prawne gwarantujące obywatelom wyższy poziom usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego, to nie czują obowiązku podniesienia dochodów przysługujących jednostkom samorządu terytorialnego. Czynią to mając świadomość, że w przypadku zadań własnych samorządy nie dysponują żadnym efektywnym instrumentem prawnym, który umożliwiałby dochodzenie roszczeń z tytułu wzrostu kosztów realizacji tych zadań.

Kolejnym problemem jest kwestia finansowania zadań zleconych. Obecnie nie funkcjonuje żaden mechanizm pozwalający wycenić faktyczny koszt realizacji zadania publicznego. W konsekwencji wysokość otrzymywanych dotacji zwykle odbiega od rzeczywistych kosztów realizacji zadania – na niekorzyść jednostek samorządu terytorialnego.

Utrzymywanie opisanego powyżej stanu być może i jest korzystne z punktu widzenia krótkofalowego interesu rządu, ale w długiej perspektywie czasu uniemożliwia odpowiedzialny rozwój wspólnot lokalnych, a w ślad za tym – całego państwa.

Oczekujemy zatem pilnego opracowana i wdrożenia nowego systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego. System ten winien w szczególności:

• zwiększyć katalog źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego, w tym wprowadzić partycypację jednostek samorządu terytorialnego w dochodach z podatku VAT i akcyzy;

• zwiększyć rolę dochodów własnych, w tym zamienić udział w poszczególnych podatkach dochodowych na lokalny podatek dochodowy (tzw. PIT komunalny);

• przyznać powiatom realne władztwo podatkowe;

• określić przejrzyste zasady wyliczania dotacji celowych na realizację zadań zleconych;

• ujednolicić zasady starania się o środki z programów dedykowanych na wsparcie realizacji zadań własnych.

Przy dyskusji na temat systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego nie sposób pominąć problematyki indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Sposób wyliczania wskaźnika budzi kontrowersje a na wynik wyliczenia często mają wpływ okoliczności niezależne od jednostek samorządu terytorialnego. Jako kuriozum wskazujemy chociażby fakt, że negatywny wpływ na indywidualny wskaźnik zadłużenia miało zwiększenie z dniem 1 stycznia br. ustawowego limitu odpisów amortyzacyjnych z 3500 do 10 000 zł. Konsekwencją podwyższenia limitu jest bowiem zwiększenie kwoty wydatków bieżących. Rozumiemy potrzebę wprowadzania mechanizmów zabezpieczających przed nadmiernym zadłużaniem się sektora publicznego muszą one być jednak stosowane racjonalnie i nie mogą blokować działań prorozwojowych”.

Źródło: ZPP
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25