facebook RSS # #

18.01.2019 18:02

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-04-19 22:50       aktualizacja: 2018-04-20 14:47       FINANSE
  A A A

Łatwiej z długami. Rewolucja w zadłużaniu JST

Łatwiej z długami. Rewolucja w zadłużaniu JST
Fot. Fotolia
Ministerstwo Finansów przygotowało nową wersję projektu ustawy zmieniającego zasady zadłużania się przez samorządy. Projekt ma m.in. ułatwić JST szybszą spłatę długów i uelastycznić gospodarkę finansową gmin.  

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano poprawioną wersję projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych (pierwsza wersja pochodzi z kwietnia 2017 r.). Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, celem regulacji jest „zracjonalizowanie możliwości zadłużania się samorządów, uelastycznienia ich gospodarki finansowej oraz wzmocnienia mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego."  

Łatwiej o szybszą spłatę długu

Projektowane regulacje umożliwiają dokonanie restrukturyzacji i wcześniejszej spłaty długu jednostek samorządu terytorialnego. W chwili obecnej możliwość restrukturyzacji zadłużenia zależy od nadwyżki w części bieżącej. Jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie ma odpowiedniej nadwyżki bieżącej z 3 ostatnich lat to nie może dokonać spłaty zadłużenia, gdyż nie pozwala na to art. 243 ustawy. Samorząd może mieć jednak  środki pochodzące np. ze zwrotu udzielonej pożyczki, które mógłby przeznaczyć na spłatę długów.

Dlatego w projekcie zaproponowano umożliwienie wcześniejszej spłaty długu w sytuacji posiadania przez samorząd własnych środków finansowych (np. nadwyżki budżetowej z lat poprzednich, środków ze zwrotu udzielonych pożyczek) oraz wolnych środków  z tytułu rozliczenia zaciągniętych zobowiązań. 

Ponadto zaproponowano rozwiązanie umożliwiające spłatę istniejącego zadłużenia nowym długiem o niższych kosztach obsługi. W efekcie JST, które zaciągnęły droższe zobowiązania, będą mogły je zamienić na bardziej korzystne, co jest uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.

Większa elastyczność 

Projekt zakłada też zmiany w zakresie uelastycznienia gospodarki finansowej samorządów. Obecnie rozwiązania przewidują, że jedynie organ stanowiący może dokonywać zmian wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich finansowanych z udziałem środków UE, zarówno w przypadku potrzeby przeniesienia nakładów w ramach jednego roku budżetowego między działami jak i potrzeby zmiany nakładów w poszczególnych latach.

Regulacja wprowadza możliwość upoważnienia zarządu przez organ stanowiący JST do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z  udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.

Ponadto w art. 232 ustawy wprowadzono możliwość upoważnienia zarządu przez organ stanowiący JST do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z  udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą. Dotychczas, zmiany takie pozostawały w wyłącznej kompetencji organu stanowiącego, mimo że to zarząd zawiera umowy o dofinansowanie i umowy z wykonawcami.   Projekt zakłada tez wzmocnienie mechanizmów prawnych służących zwiększeniu bezpieczeństwa finansowego JST.

Ma w tym pomóc m.in. uwzględnienie, przy wyliczaniu indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia, tych zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu (m.in. niestandardowe instrumenty finansowe). Według MF pozwoli to na wyeliminowanie obchodzenia wskaźnika zadłużenia, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo finansowe JST. 

Zaproponowano też objęcie zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki ograniczeniem takim jak dla tradycyjnych kredytów i pożyczek. Dodatkowo zaproponowano objęcie limitem spłaty zadłużenia wszystkich wydatków na obsługę długu.

Więcej opinii RIO

Projekt rozszerza katalog zobowiązań, których zaciągnięcie obligować będzie jednostkę do uzyskania opinii regionalnej izby obrachunkowej o inne niż kredyty i pożyczki zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego.

Wolne środki wyłączone z reguły zrównoważenia budżetu  

Projekt wyłącza wolne środki w rozumieniu art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z reguły dotyczącej zrównoważenia wydatków bieżących budżetu JST. Zdaniem autorów projektu dotychczasowe dopuszczenie uwzględnienia tych środków przy kalkulacji tej reguły, prowadziło do niespójności z zasadą zakazującą angażowania środków finansowych pozyskanych z tytułów dłużnych na pokrycie wydatków bieżących.

 Zdaniem ministerstwa zmiana pozwoli na zapobieżenie  przypadkom zaciągania przez niektóre JST  nadmiernych kredytów i pożyczek, tylko po to by wygenerować wolne środki z tego tytułu i spełnić ustawowy wymóg art. 242. Tym samym wprowadzana zmiana ograniczy możliwość obchodzenia ustawowej reguły i jednocześnie pozwoli na nieangażowanie środków pozyskiwanych z tytułów dłużnych do finansowania wydatków bieżących.

Zmiany w postepowaniach naprawczych

Ponadto projekt doprecyzowuje możliwości zadłużania JST i regulacje w zakresie postępowań naprawczych. Ma w tym pomóc m.in. wyeliminowanie przy liczeniu wskaźnika zadłużenia dochodów ze sprzedaży majątku, jako elementu poprawiającego możliwości spłaty zadłużenia, a także zastąpienie w mianowniku relacji z art. 243 dochodów ogółem dochodami bieżącymi,  pomniejszonymi o środki UE o charakterze bieżącym. 

Zaproponowano też wyłączenie kwot dochodów i wydatków o charakterze bieżącym związanych z realizacją projektu UE przy wyliczeniu limitu spłaty zadłużenia (licznik prawej strony wzoru), a także wydłużenie do 7 lat okresu, z którego liczony  jest limit spłaty zadłużenia (prawa strona relacji) oraz zastąpienie średniej arytmetycznej - średnią ważoną.

Ponadto zaproponowano oparcie wyliczeń indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia zawsze na najbardziej aktualnych danych (z wykonania budżetu), co  wyeliminuje sztuczne powiększanie możliwości zadłużania.  

Według MF w efekcie uwzględnienia wszystkich rozwiązań wprowadzanych ustawą, zarówno wprowadzonych w roku 2019 jak i tych przewidzianych na rok 2020 - możliwość spłaty i obsługi długu JST w roku 2020 ulegnie zwiększeniu w stosunku do obecnego stanu prawnego o 1.637 mln zł.

PROJEKT USTAWY z dn. 18 kwietnia 2018 r.

mp/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 0 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25