facebook RSS # #

21.02.2019 20:04

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-07-05 10:25       aktualizacja: 2018-07-05 10:28       FINANSE
  A A A

Liczenie w lipcu. RIO w Opolu przypomina terminy sprawozdań

Liczenie w lipcu. RIO w Opolu przypomina terminy sprawozdań
Fot. Fotolia
Do końca lipca samorządy muszą przygotować trzynaście finansowych sprawozdań. Przypominamy terminy.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu opublikowała na swojej stronie internetowej najbliższe terminy w sprawozdawczości na II kwartał:

12 lipca – termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
• sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-27ZZ (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości);

16 lipca
– termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
• sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami – Rb-50 (RIO otrzymuje sprawozdanie do wiadomości).

20 lipca
– termin złożenia przez organ podatkowy (Wójta, Burmistrza, Prezydenta) j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
• części B sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego - SP-1
Materiały informacyjne dotyczące wypełniania części B sprawozdania SP1 znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - https://www.finanse.mf.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/sprawozdanie-sp1 .

23 lipca
– termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO wyłącznie w formie elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@:
• sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-27S;
• sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego – Rb-28S;
• sprawozdania z wykonania planu wydatków jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku budżetowego – Rb-28NWS;
• sprawozdania o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego – Rb-NDS;
• sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych – Rb-30S;
• sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 o ustawy o finansach publicznych – Rb-34S;
• kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
• kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

30 lipca
– termin złożenia przez zarząd j.s.t. do RIO (w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek):
• kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji – Rb-Z;
• kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych – Rb-N.

Źródło: RIO Opole

aba/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 3 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-07-07 07:33:21
Tomasz Wojtania: A teraz dowód na poprzednią wypowiedź. Przykład:

Jak JB wystawi fakturę na 123 zł brutto to na konto wpływa 123 zł bo się należało 123zl.

A jedni wykazują należności 100zl wpływy na konto 100zl.

A nawet w podzielonej płatności w sumie wpłynie 123 zł i należność to 123 zl.

I już mamy problem bo łamiemy przez art 11 UOFP i zasadę "brutto".

Jest jeszcze bardziej ciekawie mamy zakup i VAT naliczony do odliczenia. Załóżmy ze mam fakturę inwestycyjna brutto 123 zł. Naliczony do odliczenia przykładowo 13 zł.

A zatem lwia cześć jednostek płaci VAT z konta dochodów czyli nadwyżkę należnego nad naliczonym 10 zł przeleje z konta 130 na urząd czy organ, a potem pójdzie przelew do KAS na 10zl. Jednakże ów przelew nie idzie z konta wydatków i nie wchodzi w rb28s.

A zatem dokonany jest wydatek z dochodów co stanowi DFP.

Ponadto w rb27s jeśli nie jest robione przeksięgowanie równowartości naliczonego podlegajacego odliczeniu to zostanie wykazana kwota należności 113 zł i wpływów kasowych 113 zł.

Wydatki będą 123zl z tej faktury inwestycyjnej. A zatem brakuje vatu jako wydatku.

Cześć jednostek tak jak np. Krakow robi przeksięgowanie równowartości naliczonego do odliczenia z dochodów na wydatki, a zatem w rb27s wykazuje należności 100, kasowe wpływy 100, a po wydatkach w rb28s zaangażowanie 110, wykonanie 110 czyli ma wydatki bez podlegajacego odliczeniu VAT.

Jak widać z nieprzemyślane rozwiązanie powodują fałszowanie danych publicznych w naszych gminach.

I do tego dochodzi jeszcze kompletny brak zrozumienia zasad przez RIO a nawet KRRIO.

A pwonno wam wyjść w gminie w rb27s należności 123 dochody 123, w rb28s wydatki 133, zaangażowanie 133....a zobowiązania do czasu jak nie były uregulowane wynoszą 133.

Naruszanie zatem i polskie i unijne zasad rachunkowości.

Wszystkie dane mamy nierzetelne.

Przez RIO i KRRIO.
 
2018-07-06 11:14:38
Tomasz Wojtania: Z przykrością stwierdzam, że niemalże wszystki sprawozdania budżetowe zostaną z winy KRRIO sporządzone z naruszeniem zasad wyceny okreśłonych prawem bilansowym.

Oznacza to, że wszystki sprawozdania wychodzącez RIO do MF są nierzetelne i tym samym istnienie podejrzenie naruszenia art 77 UOR.

KRRIO w piśmie z 12 października 2016 do ZMP, stwierdza iż:

system scentralizowanych rozliczeń vat powinien zapewnić JST właściwą wycenę dochodów budżetowych uzyskanych w wyniku dostawy towarów i usług (bez podatki VAT, który stanowi dochód budżetu panstwa) oraz wydatków budzetowych, które nie powinny być zawyżane o podlegający odliczeniu- w danym roku budżetowym - podatek naliczony.

Taki stanowisko oznacza, iż naruszone zostały zasady określone w RMRIF z 9 stycznia 2018 w sprawie sprawozdawczości budżetowej, gdzie zgodnie z paragrafem 8 rozporządzenia dane wykazywane w sprawozdaniach jednostkowych wyraża się stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Zgodnie z paragrafem 9 rozporządzenia kierownicy jednostek zobligowani są do sporządzania sprawozdań rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowych.

Ze stanowiska KRRIO wynika, iż w sprawozdaniu o dochodach należności i kasowo zrealizowane dochody będą wykazane bez podatku VAT.

TAki podejścia narusza art 28ustęp 11 i art 28 ustęp 1 pkt 10 UOR, gdyz właściwą kwotą powinna być wartość NOMINALNA na moment poczatkowy. NAleżności na moment koncowy powinny być wykazane w kwotach wymaganej zapłaty.

A ZATEM WSZYSTKIE DANE W SPRAWOZDANIACH O DOCHODACH SĄ ZANIŻONE O PODATEK VAT I NARUSZAJĄ ZASADĘ KASOWĄ OKREŚŁONĄ PRZEPISAMI UOFP.

W sprawozdaniu o wydatkach KRRIO wprowadza wycenę wydatków, zobowiązań i zaangażowania w cenie nabycia, czyli cenie bez podlegającego odliczeniu podatku VAT.

Cena nabycia nie może być stosowana do wyceny wydatków, zaangażowania i zobowiązań, gdyż stosuje się ją min. do środków trwałych, materiałów, inwestycji (o80).

Wydatki czyli krajowe środki płatnicze, podobnie jak dochody wycenia się zgodnie z art 28u1pkt 10 UOR w wartości nominalnej.

Zaangażowanie, czyli zobowiązanie na moment początkowy wycenia się w również w kwocie nominalnej, gdyż wynika to z art 28 ustęp 11 UOR. Zobowiązania na moment końcowy wycenia sięw kwocie wymagającej zapłaty.

Z WYJASNIEŃ KRRIO WYNIKA JESZCZE JEDNA SPRAWA: powszechnie łamana jest zasad gospodarki budżetowej brutto, gdyż gminy nie stosują art 249ustęp 3 UPFP.

NINIEJSZYM INFORMUJĘ O PRAWDOPODOBIEŃSTWU NAMAWIANIA DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKI RZETELNOŚCI DANYCH KSIĘGOWYCH PRZEZ KRRIO I RIO.

Niemalże wszystki sprawozdania budżetowe z lat 2017-2018 są nierzetelne, czyli niezgodne ze stanem faktycznym.

W efekcie dane do wskaźnika i prewskaźnika VAT są błędnie wstawiane do proporcji a deklaracje cząstkowe VAT mogą być błędne.
 
2018-07-05 14:05:46
xxx: jeszcze sp-1 do 20-go lipca
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25