facebook RSS # #

19.06.2019 12:16

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-09-24 12:05       aktualizacja: 2018-09-25 09:49       FINANSE
  A A A

Bez interpretacji. MF o podatku VAT od dotacji na OZE

Bez interpretacji. MF o podatku VAT od dotacji na OZE
Fot. PAP/J.Kaczmarczyk
Resort finansów odmówił wydania interpretacji ogólnej w sprawie przepisów dotyczących podatku VAT od dotacji UE, uzyskiwanych przez samorządy na inwestycje w odnawialne źródła energii.

„Kwestia kwalifikacji prawnopodatkowej na gruncie podatku VAT otrzymania dotacji powinna być przedmiotem indywidualnej oceny każdego przypadku, która to ocena powinna uwzględniać całokształt okoliczności towarzyszących każdej konkretnej sprawie. Mając powyższe na względzie nie planuję wydania interpretacji ogólnej w tym zakresie" - poinformował wiceminister Paweł Gruza w odpowiedzi na poselską interpelację w sprawie przepisów dotyczących podatku VAT od dotacji unijnych na OZE.

O taką interpretację poprosił poseł Andrzej Maciejewski (Kukiz 15) wskazując na rozbieżności w interpretacjach indywidualnych w tym zakresie wydawanych przez organy skarbowe. Przywołał tu m.in. interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 września 2017 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.341.2017.2.JM, w której uznał on iż dotacja, którą pozyskuje gmina, jest w zasadzie zwrotem kosztów projektu i nie ma bezpośredniego przełożenia na cenę, zaś w interpretacji z 26 października 2017 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.581.2017.2.BM, wyczytać można, że dotacja powinna być opodatkowana.

Zdaniem posła istnienie tak dużych rozbieżności w podejściu do opodatkowania dotacji nie tworzy dobrego klimatu dla inwestycji w OZE i może je wręcz zahamować. Według Maciejewskiego dla wielu już rozpoczętych projektów konieczność zwrotu VAT od dotacji UE na OZE może się stać przysłowiowym ,,gwoździem do trumny".

Wiceszef MF odnosząc się szczegółowo do kwestii opodatkowania dotacji na instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii przywołał m.in. wyrok o sygn. akt I SA/Lu 610/17 WSA w Lublinie, który rozpatrując kwestię dofinansowania usług montażu przez gminę pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych, uznając za prawidłowe stanowisko organu podatkowego, orzekł:

„Gmina niespornie zamierza montaż kolektorów słonecznych i pomp ciepła zlecić innemu podmiotowi, jednak sama aktywnie uczestniczy w świadczeniu tejże usługi. Nie budzi wątpliwości, że to Gmina jest stroną umów z mieszkańcami, koordynuje wszystkie prace związane z organizacją projektu i dokonuje w tym celu stosownych zleceń oraz zakupów towarowych. Jest też beneficjentem wpłat dokonywanych przez mieszkańców na powyższy cel oraz uzyskanej dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zawierając umowę z wykonawcami projektu oraz umowy z mieszkańcami wchodzi w rolę świadczącego usługę. Dlatego też, w świetle art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, należało uznać ją za podatnika świadczącego usługę. (...)

Spór w niniejszej sprawie sprowadza się zatem do rozstrzygnięcia, czy do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług Gmina winna zaliczyć środki otrzymane z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, bowiem zdaniem skarżącej nie ma ono charakteru cenotwórczego i w żadnej mierze nie może być uznane za bezpośrednio związane z czynnością opodatkowaną. Organ uznał natomiast, że otrzymane dofinansowanie pozostaje w ścisłym związku z usługą świadczoną przez Gminę, a jego wartość zależy od całościowej ceny tej usługi, a nadto w zasadniczy sposób wpływa na wysokość wpłat pobieranych od mieszkańców, będących usługobiorcami".


Gruza zapowiedział jednak, że przekaże interpelację posła dalej do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który jak zaznaczył wiceminister, może z urzędu zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


mp/


TAGI: FINANSE , PODATKI
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-09-26 17:52:04
Tomasz Wojtania: JAk podaje http://www.vatblog.mddp.pl/kiedy-nalezy-placic-vat-od-dotacji/

Niekorzystne dla gmin stanowisko prezentują np. interpretacje z 2.11.2017r. sygn. 0114-KDIP4.4012.412.2017.1.AKO, z 10.11.2017 r., sygn. 0114_KDIP1-2.4012.412.2017.2.SM).

Korzystne interpretacje stanowiące o braku opodatkowania dotacji: z 15.09.2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.341.2017.2.JM, z 23.08.2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.231.2017.3.MC, z 4.08.2017 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.193.2017.2.MK.

Z drugiej strony ZGW woj. podlaskiego złożył w tym roku protest dot. stanowiska ws. opodatkowania VAT. Gra toczy się dalej,gdyż PAP niedawno podał, że 30 samorządów z podlaskiego zrezygnowałoz OZE. A zatem KAS i MF działana szkodę państwa blokując rozwiązanie tej kwestii.

Nie mniej jednak ciekawe jest to, że w intepretacjach KAS posługuje się definicją dotacji zaczerpniętą ze słownika języka polskiego....a nie z ustawy o finansach publicznych. Może gdyby KAS zauważyła istnienie tej ustawy łatwiej by poszło z zamknięciem tematu VAt od dotacji.

Cytuję definicję dotacji z UOFP:

Art. 126. Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

...szczególnie istotna jest końcówka tej definicji: na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

ZADAŃ PUBLICZNYCH .... a nie działalności gospodarczej.

Kapujecie już czemu mamy b....l z VAT od dotacji?

Bo wzieli definicję dotacji ze słownika języka polskiego a nie z UOFP, która wyraźnie mówi że nie może ona finansować nic innego niż ZADANIA PUBLICZE.

A CZYNNOŚCI ORGANU WŁADZY POD VAT NIE PODLEGAJĄ.

Ale mamy geniuszy od VAt w budżecie
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25