facebook RSS # #

21.07.2019 18:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-11-09 14:43       aktualizacja: 2018-11-09 15:00       FINANSE
  A A A

Dzielenie subwencji. W RCL ukazał się projekt rozporządzenia ws. podziału subwencji oświatowej dla JST na 2019 r.

Dzielenie subwencji. W RCL ukazał się projekt rozporządzenia ws. podziału subwencji oświatowej dla JST na 2019 r.
Fot. PAP/M.Bielecki
MEN przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r.

Zgodnie z projektem wysokość subwencji będzie uzależniona od liczby uczniów przeliczeniowych otrzymanej przez zastosowanie zróżnicowanych wag i wskaźników dla wybranych kategorii uczniów (wychowanków) i określonych typów i rodzajów szkół oraz wskaźnika korygującego, uwzględniającego stopnie awansu zawodowego nauczycieli. 

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, zastosowanie tego wskaźnika umożliwi przekazanie relatywnie wyższych kwot części oświatowej subwencji ogólnej do tych jednostek samorządu terytorialnego, w których udział etatów nauczycieli o najwyższych stopniach awansu zawodowego w relacji do ogólnej liczby etatów nauczycieli jest wyższy niż średnio w skali kraju, co przekłada się na poziom ponoszonych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego wydatków na wynagrodzenia nauczycieli.

W zastosowanej w projekcie rozporządzenia kalkulacji liczba uczniów przeliczeniowych przemnażana jest przez finansowy standard podziału subwencji. Standard ten (oznaczony symbolem „A” w załączniku do rozporządzenia) otrzymuje się dzieląc kwotę ogólną subwencji (SO) pomniejszoną o 0,4 proc. rezerwy, przez ogólną liczbę uczniów przeliczeniowych. Zgodnie z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 szacuje się, że finansowy standard A wyniesie ok. 5.593  zł.  W stosunku do roku 2018 (5.409 zł) wzrośnie on o ok. 3,4 proc., tj. o ok. 183 zł. 

Kluczowe zmiany w załączniku

W projekcie, w stosunku do obecnego rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla JST zaproponowano szereg zmian w załączniku. Jedną z nich jest wprowadzenie dwóch wag na realizację działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej o wartości 0,025 dla szkół podstawowych i gimnazjum (waga P46) i o wartości 0,012 dla szkół ponadpodstawowych (waga P47). Waga obejmie uczniów z kategorii dzieci i młodzież (wszystkich, a nie tylko objętych pomocą) w szkołach ogólnodostępnych realizujących obowiązek szkolny lub nauki. 

Jak tłumaczą autorzy projektu, zróżnicowanie tych wag wynika z odsetka osób korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym typie szkoły: w szkole podstawowej i gimnazjum średnio w kraju 35 proc. uczniów jest objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szkołach ponadpodstawowych ok. 19 proc. Średnio na ucznia korzystającego z pomocy będzie przypadała kwota ok. 340 zł. 

W zakresie wag na szkolnictwo zawodowe zaproponowano wprowadzenie rozwiązania uwzględniającego zróżnicowania kwot naliczanych na uczniów objętych kształceniem zawodowym w oparciu o prognozowane zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na rynku pracy. Rozwiązanie to polega na wprowadzeniu dwóch nowych wag na uczniów klas I kształcących się w zawodach, na które prognozuje się zwiększone zapotrzebowanie. Wartość wagi na takich uczniów wyniesie 0,2 (ok. 1 120 zł na ucznia), z wyłączeniem uczniów będących młodocianymi pracownikami realizującymi praktyczną naukę zawodu u pracodawcy, dla których waga wyniesie 0,08 (ok. 447 zł na ucznia).

Ponadto w załączniku w stosunku do aktualnego rozporządzania MEN zmniejszono liczbę uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży wskaźnikiem 33,3 proc. w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r.

Jednocześnie zwiększono liczebność uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej) odpowiednim wskaźnikiem:
a) dla liceów ogólnokształcących: 6,81 proc., 
b) dla techników: 13,40 proc., 
c) dla branżowych szkół I stopnia: 9,20 proc..

W wyliczeniach wskaźnika założono następujący rozkład uczniów między ww. typami szkół 44,5 proc. - liceum ogólnokształcące, 40,5 proc. - technikum, 15 proc. branżowa szkoła I stopnia. Ponadto zaproponowano w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w powiatach ziemskich zwiększenie liczby uczniów klas I o 10 proc. od 1 września 2019 r. Zakłada się, że w powiatach ziemskich nastąpi wyższy wzrost liczb uczniów klas I szkół ponadpodstawowych niż wynikający z rekrutacji dwóch roczników dzieci, związany z dysponowaniem przez te szkoły wolnymi miejscami.

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2019 r.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2019 wynosi 45.907.494 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2018 o 2.832.365 tys. zł, tj. o 6,6 proc.. 

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od 1 stycznia 2019 roku, skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r., a także zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej). 

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 r. - 45.907.494 tys. zł wyłączona została ustawowa 0,4 proc. rezerwa w wysokości 183.630 tys. zł. 

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne JST podzielono kwotę 45.723.864 tys. zł, z tego dla: - gmin 29.204.362 tys. zł, - powiatów 15.912.324 tys. zł, - województw 607.178 tys. zł. 

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

mp/
 
KOMENTARZE: 6 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-11-21 13:32:42
Hasil: Projekt rozporządzenia zakładający, że "wszystko mamy policzone" założył też, że absolwentów klas VIII będzie o 10 % więcej niż ostatnich gimnazjalistów i według tego naliczał subwencję na okres IX-XII 2019. Tymczasem u nas jest ich 20% więcej.... I MEN ma to w SIO... Wagi na edukację zawodową i LO dalej chore, ale tu trzeba by dłuższego wywodu... NP. koszty BSI w całości po stronie samorządu ( zajęcia praktyczne w CKP i 10 dni w cyklu nauki szkolnej ) są co najmniej 4 razy wyższe niż w wypadku młodocianych ( 6 dni w cyklu w szkole, praktyczna nauka zawodu u rzemieślnika) a waga raptem o 12 % wyższa...
 
2018-11-16 08:57:09
mireko66: MEN również powinien odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób zrekompensowano (w latach 2017-2018) lub będą zrekompensowane (w 2019 r.) wydatki poniesione przez JST wynikające ze zmian przepisów dotyczących tzw. godzin "karcianych", w ramach których nie można m. in. prowadzić zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przy czym nie chodzi tu o realizację zajęć na podstawie orzeczeń pp-p, bo to rekompensują w głównej mierze odpowiednie wagi, ale tych zajęć realizowanych na podstawie opinii tych poradni. Znacząco zwiększyła się liczba wydawanych opinii, a realizacja pomocy p-p jest pod ścisłą kontrolą kuratoriów.
 
2018-11-15 15:20:34
mireko66: Na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji Kultury i Sportu KWRiST w dniu 20 listopada br. będą opiniowane m. in. projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków i projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Mamy nadzieję, że zostaną podane do publicznej wiadomości efekty tych rozmów, w tym MEN pokaże, w jaki sposób w subwencji ujęte są obiecane podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli, skutki podwyżek z 2018 r., które przecież powodują nie tylko wzrost wynagrodzeń, ale i pochodnych, odpisów na dodatki motywacyjne, doskonalenie zawodowe, fundusz nagród itd.

Ponadto ustawa okołobudżetowa powoduje wzrost funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników.

Nic nie mówi się o skutkach podwyżek z 2018 r. pracowników samorządowych spowodowanych rozp. o ich wynagrodzeniu.
 
2018-11-15 07:55:07
mireko66: Z liczby komentarzy można odnieść wrażenie, że wielkość części oświatowej subwencji ogólnej nie interesuje jst.

Podobnie było przy okazji poprzedniego postu dotyczącego subwencji: http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/187037/Czas-na-rozmowe--MEN-pokaze-samorzadom--jak-wyliczyl-subwencje-oswiatowa-na-2019-rok-

Również pozwolę sobie powstrzymać się od komentarza.

Natomiast stosowne pytania do MEN i MF (dotyczące co prawda subwencji na 2018 r.) skierował dr B. Stępień na stronie:https://www.iar.pl/aktualnosci/2018-11-14_Dwa_blizniacze_wnioski_do_MEN_i_MF.html

Może natchnie to szacowne gremia samorządowców do działań.
 
2018-11-13 14:29:26
Teleka: MEN boi się krytyki.
 
2018-11-13 12:04:11
mireko66: Niestety serwer RCL chyba nie wytrzymał.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25