facebook RSS # #

21.07.2019 18:09

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2018-12-16 23:29       aktualizacja: 2018-12-17 17:47       FINANSE
  A A A

Sejm znowelizował. Parlamentarzyści zmodyfikowali zasady gospodarki finansowej JST

Sejm znowelizował. Parlamentarzyści zmodyfikowali zasady gospodarki finansowej JST
Fot.PAP/T.Gzell
Samorządy będą mogły elastyczniej gospodarować swoimi finansami, zrestrukturyzować długi i wcześniej spłacić zadłużenie. Będzie jednak ściślej kontrolowany poziom zadłużenia JST, w tym korzystanie z niestandardowych instrumentów finansowych. To konsekwencje, znowelizowanej w piątek przez Sejm, ustawy o finansach publicznych.

Nowelizację przyjęto jednogłośnie. "Za" głosowało 421 posłów, nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw.

Jak wynika z uzasadnienia nowelizacji, zmiany obejmują trzy grupy gospodarki finansowej JST. Chodzi o racjonalizację procesu zadłużania, elastyczniejsze gospodarowanie finansami oraz bezpieczeństwo przy zaciąganiu zobowiązań.

Racjonalniej

Obecnie możliwość restrukturyzacji zadłużenia zależy od nadwyżki w części bieżącej. Jeżeli JST nie ma odpowiedniej nadwyżki bieżącej z trzech ostatnich lat, to nie może dokonać spłaty zadłużenia. Może mieć jednak środki pochodzące np. ze zwrotu udzielonej pożyczki, które mogłaby przeznaczyć na spłatę długów i nowelizacja otwiera do tego drogę.

Nowela likwiduje też ograniczenia w spłacie zobowiązań. Daje możliwość wcześniejszej spłaty istniejącego zadłużenia przez zaciągnięcie nowego długu o niższych kosztach obsługi, przy czym ustalenie kosztów obsługi następować będzie w całym okresie spłaty. Ponadto JST posiadające wolne środki, czy środki o charakterze bezzwrotnym (np. pochodzące z prywatyzacji) będą mogły je użyć w celu spłaty długu. Te regulacje mają zastosowanie tylko do wcześniejszej spłaty zadłużenia, a więc do spłaty przypadającej w latach wykraczających poza rok budżetowy, na który uchwalono budżet, i tylko do spłaty następującej w roku budżetowym.

Elastyczniej

Obecnie jedynie organ stanowiący może dokonywać zmian wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, finansowanych z udziałem środków UE zarówno w przypadku potrzeby przeniesienia nakładów w ramach jednego roku budżetowego między działami, jak i potrzeby zmiany nakładów w poszczególnych latach. Nowelizacja umożliwia zaś organowi wykonawczemu JST dokonywanie zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej jednostki w związku z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Kolejny przepis daje organowi stanowiącemu JST możliwość upoważnienia zarządu do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków współfinansowania krajowego, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów - o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą. Dotychczas zmiany takie wymagały stosownej uchwały rady.

Projektów unijnych dotyczy też inny znowelizowany przepis. Przy zmianie kwot lub w związku z uzyskaniem bądź zwrotem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich organ stanowiący będzie mógł upoważnić zarząd do dokonywania korekt budżetu JST. Chodzi tu o sytuacje, w których po rozstrzygnięciu konkursu w ramach programu UE pojawiła się konieczność dokonania wypłat beneficjentom w innym dziale klasyfikacji budżetowej niż pierwotnie ujęto w planie. Ze względu na fakt, że konkursy organizowane są przez zarząd województwa, zmiana w tym zakresie dotyczy wyłącznie sejmiku województwa.

Bezpieczniej

Jak napisano w uzasadnieniu nowelizacji, obowiązujące mechanizmy prawne służące ograniczeniu i monitorowaniu poziomu zadłużenia JST są niewystarczające przede wszystkim wobec tzw. niestandardowych instrumentów finansowania, które obecnie nie podlegają ograniczeniom ustawowym. W tej sytuacji limitem spłaty obejmuje się – oprócz kredytów i pożyczek – wszystkie zobowiązania JST, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu. Chodzi o papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona, umowy sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach, umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy, a także o wszelkie inne umowy o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.    

Kolejne przepisy przewidują, że limitem spłaty zadłużenia objęte będą nie tylko – tak jak dotychczas – odsetki od zobowiązań dłużnych, ale wszystkie wydatki na obsługę długu JST, w tym np. prowizje płacone przez JST w związku z udzieleniem kredytu czy pożyczki.

Nowelizacja ma wejść w życie od 1 stycznia 2019, przy czym wprowadzono przepis przejściowy, w świetle którego do budżetu, wieloletniej prognozy finansowej i gospodarki finansowej JST, w tym zaciągania zobowiązań w 2019 roku, będą mieć zastosowanie przepisy ustawy o finansach publicznych w dotychczasowym brzmieniu. W przyszłym roku będą mieć natomiast zastosowanie przepisy nowelizacji w zakresie racjonalizacji procesu zadłużania, uelastycznienia gospodarki finansowej oraz zaciągania zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki.

woj/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2018-12-17 08:23:48
om: Ciekawe ile było takich przypadków jednomyślności w polskim sejmie? Myślałem, że "totalni" muszą być przeciw dla zasady, ale cieszę się, że tak nie jest.
Natomiast ocena samej ustawy to osobny temat.
 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25