facebook RSS # #

17.07.2019 17:42

Polska Agencja Prasowa Serwis Samorządowy
 
2019-04-12 13:30       aktualizacja: 2019-04-12 13:33       FINANSE
  A A A

Pytania o VAT. MF wylicza problemy z centralizacją rozliczeń VAT

Pytania o VAT. MF wylicza problemy z centralizacją rozliczeń VAT
Fot. Fotolia
W odpowiedzi na poselską interpelację resort finansów zebrał najczęściej pojawiające się pytania związane z centralizacją rozliczeń VAT w samorządach.   

Z wyjaśnień resortu finansów wynika, że samorządy do dziś mają wiele pytań i wątpliwości dotyczących stosowania obowiązującej od 2017 r. ustawy o centralizacji rozliczeń VAT. Resort podkreślił jednak, że w tym okresie burmistrzowie, prezydenci i marszałkowie „zasadniczo nie zgłaszali krytycznych uwag wobec centralizacji rozliczeń VAT w związku z ich osobistą odpowiedzialnością za składane deklaracje i ich zgodność z przepisami”.

Jak poinformowało ministerstwo finansów, kluczowym zagadnieniem z punktu z widzenia systemu podatkowego zgłaszanym do resortu przez samorządy w kontekście ustawy centralizacyjnej, jest zagadnienie dotyczące oprocentowania nadpłat oraz nadwyżek podatku naliczonego nad należnym do zwrotu w podatku od towarów i usług powstałych w związku z centralizacją rozliczeń jst z ich jednostkami organizacyjnymi. 

MF przypomina, że udzielało zainteresowanym w tym zakresie wyjaśnień. Dodatkowo, w dniu 12 lutego 2019 r. wystosowano w przedmiotowej sprawie pismo znak: DPP8.8101.11.2018.WCH.91 DPP8.8101.35.2018.WCH.213 do wszystkich Dyrektorów Izb Skarbowych. 

Do ministerstwa wpływały również pytania jst dotyczące zasad ewidencji księgowej operacji związanych z centralizacją rozliczeń VAT, na które MF udzielało odpowiedzi. 

Problematyczna ewidencja

Wśród samorządów, w związku z centralizacją rozliczeń VAT, pojawiały się również wątpliwości związane z realizacją nałożonego na podatników na podstawie art. 82 § 1b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa obowiązku comiesięcznego składania do Ministra Finansów (następnie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej) informacji o prowadzonej ewidencji VAT, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT (pliki JPK_VAT). 

Samorządy podnosiły w szczególności wątpliwość jak powinny być generowane pliki JPK_VAT, jeżeli po centralizacji rozliczeń na prowadzoną elektronicznie ewidencję VAT jednostki jako podatnika VAT składało się wiele pojedynczych plików prowadzonych przez poszczególne jej jednostki organizacyjne w formie elektronicznej albo papierowej. 

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na te wątpliwości również udzielało odpowiedzi. 

Pytania o kasy rejestrujące

Kolejnym zagadnieniem zgłaszanym przez samorządy była kwestia stosowania zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Ustawa centralizacyjna wprowadzała możliwość stosowania tego zwolnienia przez jst do 31 grudnia 2016 r. – w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, jeżeli w dniu poprzedzającym dzień podjęcia wspólnego rozliczania z jst korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku. 

Ministerstwo i w tym zakresie dokonywało stosownych wyjaśnień. Wprowadzone zostały także kolejne rozwiązania legislacyjne na mocy których Minister Finansów zapewniał kontynuację stosowania powyższych zwolnień, tj. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2177) oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2454, z późn. zm.). 

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2519) utrzymano również powyższy tytuł zwolnieniowy (do 31 grudnia 2021 r.). 2 Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm. 

Pojawiały się również pytania dotyczące możliwości używania przez jst po centralizacji rozliczeń VAT kas rejestrujących używanych przez jednostki organizacyjne jst do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego na dzień poprzedzający dzień centralizacji. 

W odpowiedzi na te wątpliwości wyjaśniano m.in., że na mocy art. 8 ust. 1 ustawy centralizacyjnej, centralizacja rozliczeń VAT w jst nie spowodowała konieczności wymiany dotychczas używanych przez jej jednostki organizacyjne kas rejestrujących. Kasy, które były wykorzystywane przez jednostki organizacyjne na dzień poprzedzający dzień centralizacji, mogły być nadal wykorzystywane do końca 2018 r. 

Zgłaszane były również do resortu finansów pytania dotyczące prawa do odliczenia naliczonego podatku od towarów i usług (VAT) od zakupów związanych z wydatkami mieszanymi przez gminę i jej scentralizowane jednostki. 

W tym zakresie Ministerstwo Finansów udzielało również wyjaśnień, w szczególności wskazując, że centralizacja rozliczeń VAT pozostała zasadniczo bez wpływu na te kwestie. 

Na kłopoty dyrektor KIS

Dodatkowo resort wskazał, że w przypadku wystąpienia problemów ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego jst mogą zwracać się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o dokonanie wykładni przepisów i ich subsumpcji w oparciu o przedstawiony stan faktyczny w ich indywidualnych sprawach. 

Jak zaznacza MF, wydawane interpretacje indywidualne nie tylko stanowią formę wyrażenia stanowiska przez organ uprawniony do ich wydania, jak należy interpretować oraz stosować przepisy prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, ale też pełnią funkcję ochronną. W szczególności w przypadku gdy zainteresowany zastosuje się do interpretacji indywidualnej korzysta on z ochrony przewidzianej w art. 14k i 14 m Ordynacji podatkowej. 

W przypadku powzięcia przez jst wątpliwości na tle stosowania przepisów prawa w zagadnieniu dotyczącym centralizacji rozliczeń w podatku VAT może ona wystąpić do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie w jej sprawie interpretacji indywidualnej. 

mp/
TAGI: FINANSE
 
KOMENTARZE: 1 PRZEJDŹ NA FORUM

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

 
2019-04-14 20:00:24
Tomasz Wojtania: Ludzie najzwyczajniej w świecie na oczy zaczynają widzieć co narobiła centralizacja VAT w gminach, powiatach, województwach.

Proszę spróbować przeczytać wyrok TSUE C-520/14.

I od tego warto zacząć swą edukację i inne spojrzenie na temat, gdyż na owe orzeczenie TSUE powołuje się NSA ws. I FSK 1317/15.

Jest on tu:

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/705CFA4C16

I tu czas na wyjaśnienie skąd się zrobił bajzel.


A bajzel zrobił się m.in. po szkoleniach prowadzonych przez tzw. specjalistów od VAT w budżecie, głównie byłych pracowników z MF lub z IS.

Proszę teraz na spokojnie przeczytać jej tekst z Rzeczpospolitej aby zrozumieć problem:

https://www.rp.pl/Finanse/303139986-Rozliczanie-oplat-za-przedszkole-w-gminie-po-zmianie-przepisow.html


Cytuję:

Do 1 stycznia 2018r., czyli przed wprowadzeniem w życie nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, pobierane od rodziców dzieci opłaty za przedszkole, były traktowane według przepisów, jako należności cywilnoprawne. W związku z tym dyrektorzy przedszkoli publicznych zawierali umowy cywilnoprawne z rodzicami określające wysokość i zasady wnoszenia opłat. W takiej sytuacji minister finansów uważał, że opłaty te powinny być wykazywane w deklaracji VAT-7 w poz. 10 jako zwolnione od podatku VAT (art. 43 ust. 1 pkt 24 w związku art. 15 ust. 6 ustawy o VAT). Swojego stanowiska w sprawie tych opłat, ale pobieranych już po 1 stycznia 2018 r., czyli po wprowadzeniu w życie nowej ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, minister finansów jeszcze nie przedstawił.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 11 lutego 2015r. (I SA/Po 1041/14) utrzymanym w mocy przez wyrok NSA z 9 czerwca 2017 r. (I FSK 1317/15), stwierdził – odmiennie niż minister finansów że opłaty te, także przed 1 stycznia 2018r., należało traktować jako należności publicznoprawne, a nie cywilnoprawne. I tym samym nie deklarować w deklaracji VAT-7w poz. 10.

W wyrokach tych sąd uznał, iż: stosunek prawny między przedszkolem publicznym nawiązany z rodzicami, powstaje w oparciu o administracyjnoprawną metodę regulacji, która na plan dalszy spycha cywilnoprawny charakter zawieranych porozumień. Opłaty pobierane za nauczanie i pobyt dzieci w przedszkolu w swym charakterze zbliżone są do daniny publicznej, a strony analizowanego tu stosunku prawnego nie mają pełnej swobody w ustaleniu jej wysokości (wysokość opłaty za pobyt i świadczenia ustalana jest w drodze stosownej uchwały rady gminy). Pobierane opłaty mają charakter symboliczny, nieekwiwalentny i ściśle regulowany przez przepisy prawa administracyjnego, co odróżnia je od cen.

WNIOSEK AUTORKI ARTYKUŁU:

Od 1 stycznia 2018 r.; dla celów podatku VAT, opłaty pobierane od rodziców dzieci za przedszkole (za pobyt i wyżywienie) muszą być traktowane jako niepodlegające VAT. Tym samym opłaty te nie muszą być od tej daty wykazywane w deklaracji VAT-7 w poz. 10 jako zwolnione od VAT.

A TERAZ:

Proszę zauważyć, że we wniosku końcowym ta Pani pisze o 1 stycznia 2018, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 11 lutego 2015r. (I SA/Po 1041/14) utrzymanym w mocy przez wyrok NSA z 9 czerwca 2017 r. (I FSK 1317/15), stwierdził odmiennie niż minister finansów i odmiennie niż autorka artykułu i inni tzw. specjaliści od VAT w budżecie, że opłaty te, także przed 1 stycznia 2018 r., należało traktować jako należności publicznoprawne, a nie cywilnoprawne.

PRZED 1 STYCZNIA 2018...ROZUMIECIE LUDZIE ???

Moim zdaniem okres ten zaczyna się 1 stycznia 2010 roku, czyli od dnia obowiązywania obecnej ustawy o finansach publicznych.

A ZATEM SKORO NSA UZNAŁ, IŻ OWE OPŁATY NALEŻAŁO TRAKTOWAĆ JAKO NALEŻNOŚCI PUBLICZNOPRAWNE, TO CO OCZYWISTE NIE PODLEGAŁY ONE POD VAT.

A ZATEM WCHODZIŁY W ZAKRES ART 60-67 UOFP.

DLACZEGO NSA UZNAŁ INACZEJ NIŻ PISAŁA I SZKOLIŁA AUTORKA TEKSTU W RZECZPOSPOLITEJ ??????

BO TA PANI MYLIŁA SIĘ I W SWOICH KSIĄŻKACH WPUŚCIŁA W BŁĄD WSZYSTKIE POLSKIE SAMORZĄDY.

Nic już tego nie zmieni.

W Rzeczpospolitej z 29 listopada 2016 jest artykuł: Przy centralizacji VAT nie należy uwzględniać Powiatowego Urzędu Pracy, w którym przeprasza za swój błąd, z artykułu z dnia 8 listopada.

Artykuł jest tu:

http://archiwum.rp.pl/artykul/1326627-Przy-centralizacji-VAT-nie-nalezy-uwzgledniac-Powiatowego-Urzedu-Pracy.html

A ZATEM TA PANI CZĘSTO SIĘ MYLI. A TO KOSZTOWNE POMYŁKI.

Kto wie, może i tym razem przeprosi za błąd, gdyż wyrok NSA udowodnił że nieprawdą jest to co napisała wyżej o dacie 1 stycznia 2018.

Każda polska gmina ma w efekcie błędna każda deklaracje VAT w pozycji 10. A części popełniła przestępstwo fakturowe, gdyż rozlicza VAT metodą wskaźników na podstawie nielegalnych faktur VAT zwolniony.

TO CO SIĘ DZIELE Z CENTRALIZACJĄ VAT W SAMORZĄDACH TO TOTALNY SKANDAL.

Problem opisywał ISP i można o tym przeczytać tu:

https://isp-modzelewski.pl/serwis/czynnosci-niepodlegajace-opodatkowaniu-podatkiem-vat-a-czynnosci-zwolnione-z-opodatkowania-prawidlowosc-rozliczen-podatkowych-w-jednostkach-samorzadu-terytorialnego/

 
newsletter

TAGI

PARTNERZY 


  Związek Gmin Wiejskich  

KONTAKT
Polska Agencja Prasowa SA
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (+48 22) 509 22 22
Faks: (+48 22) 509 22 34
REDAKCJA SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP
ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa
Tel.: (22) 509 23 67
Faks: (22) 509 23 72, (22) 509 22 20
e-mail: samorzad@pap.pl
e-mail klubowy: klub@pap.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA
Rafał Szafrański
Tel.: (22) 509 27 03
Kom.: 722 202 428
r.szafranski@pap.pl
PAP Copyright © PAP SA 2013 .
Redakcja  |  O portalu  |  Licencje  |  Polityka Prywatności  |  v 1.4.25